Najpopulárnejším e-shopom je Mall, najkvalitnejším Alza

Naj­po­pu­lár­nej­ším slo­ven­ským inter­ne­to­vým ob­cho­dom toh­to ro­ku sa v 6. roč­ní­ku sú­ťa­že Shop­Ro­ku 2014 stal Mall.sk, ab­so­lút­nym ví­ťa­zom ka­te­gó­rie kva­li­ty Al­za.sk. Ce­nu Heu­re­ky pre e-shop s naj­zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom a so­ciál­nym roz­me­rom si od­nie­sol špe­cia­li­zo­va­ný ob­chod Pro­se­nior.eu.

Vy­hla­so­va­te­ľom an­ke­ty Shop­Ro­ku je ne­zá­vis­lý rad­ca Heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va prib­liž­ne 8250 do­má­cich inter­ne­to­vých ob­cho­dov, ich to­va­ry a ce­ny. „Cie­ľom sú­ťa­že je pod­po­riť naj­po­pu­lár­nej­šie a naj­kva­lit­nej­šie e-sho­py a po­môcť tak spot­re­bi­te­ľom pri orien­tá­cii na tr­hu on­li­ne ná­ku­pov," ho­vo­rí ria­di­teľ Heu­re­ka.sk To­máš Bra­ver­man.

Alza.sk.JPG

Reb­rí­ček naj­po­pu­lár­nej­ších ob­cho­dov vzi­šiel z hla­so­va­nia de­sia­tok ti­síc uží­va­te­ľov inter­ne­tu. O e-sho­poch oce­ne­ných v Ce­ne kva­li­ty roz­ho­do­va­li do­taz­ní­ky spo­koj­nos­ti, kto­ré vy­pĺňa­li reál­ni zá­kaz­ní­ci po­čas ce­lé­ho ro­ka. O ví­ťa­zo­vi Ce­ny Heu­re­ky roz­hod­la od­bor­ná po­ro­ta on­li­ne pro­fe­sio­ná­lov.

Irma Chmelová       (Prosenior.eu).JPG

Par­tner­mi sú­ťa­že Shop­Ro­ku 2014 bo­li Vi­sa, DPD, Biz­nisweb.sk, Quat­ro a PayU, me­diál­ny­mi par­tner­mi PC Re­vue, In­foware, In­sto­re, IT News, Tech­box, Next Fu­tu­re a Server.sk.

Naj­po­pu­lár­nej­šie slo­ven­ské e-sho­py 2014:
Ví­ťaz: Mall.sk

No­mi­no­va­ní: Al­za.sk, Nej­lev­nej­si-kni­hy.cz, Hej.sk, Pro­Ga­min­gShop.sk, Mar­ti­nus.sk, Pre­na­se­de­ti.sk, Pro­tein.sk, Cier­nyd­rak.sk, Bo­dyworld.sk

Naj­kva­lit­nej­šie slo­ven­ské e-sho­py 2014 pod­ľa ka­te­gó­rií:
Auto-mo­to: Mo­to­ro­ve-ole­je.sk
By­to­vé dopl­nky a di­zajn: 4ho­me.sk
Det­ský to­var: Fee­do.sk
Dom a zá­hra­da: Ak­cio­ve­Na­ra­die.sk
Koz­me­ti­ka: So­sov­ky-kon­tak­tne.sk
Elek­tro­ni­ka: Shop­pie.sk
Ero­ti­ka: Kon­dom­shop.sk
Ob­chod­né do­my: Mall.sk
Cho­va­teľ­stvo: Zoo­fast.sk
Par­fu­my: Par­fums.sk
Mó­da: Snowboard-on­li­ne.sk
Zá­ba­va: Go­ri­la.sk
Šport: Pro­tein.sk
Voľ­ný čas: CreAc­ti­ve.sk
Vý­poč­to­vá a te­le­ko­mu­ni­kač­ná tech­ni­ka: Al­za.sk

Ab­so­lút­ny ví­ťaz Ce­ny kva­li­ty: Al­za.sk

Ce­na Heu­re­ky: Pro­se­nior.eu


Zdroj: FUSIONOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter