Prestížne ocenenie Red Dot Design Award ozdobí zariadenia Konica Minolta

  • Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia Ko­ni­ca Mi­nol­ta bu­dú niesť me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­nú znač­ku kva­li­ty a di­zaj­nu

  • Ví­ťaz­stvo potvr­dzu­je nie­len pro­fe­sio­nál­ne spra­co­va­nie a vzhľad, ale aj vy­ni­ka­jú­cu fun­kčnosť za­ria­de­ní

Do­ko­py až se­dem za­ria­de­ní Ko­ni­ca Mi­nol­ta zo sé­rie C554e a C3850 obdr­ža­lo Red Dot De­sign Award 2014, vý­znam­né me­dzi­ná­rod­né oce­ne­nie za di­zajn. Pres­tíž­na sú­ťaž po­su­dzu­je pro­duk­ty nie­len z hľa­dis­ka vzhľa­du, ale aj na zá­kla­de stup­ňa ino­vá­cie, fun­kčnos­ti, kva­li­ty spra­co­va­nia, er­go­nó­mie a vply­vu na ži­vot­né pros­tre­die. Oce­ne­ných bo­lo päť mul­ti­fun­kčných prís­tro­jov for­má­tu A3 a dva mo­de­ly for­má­tu A4. Spo­loč­nosť Ko­ni­ca Mi­nol­ta tým potvr­di­la svo­ju do­mi­nan­ciu na tr­hu.

„Zis­kom oce­ne­nia Red Dot nad­vä­zu­je­me na vla­ňaj­šie ví­ťaz­stvo v sú­ťa­ži iF Pro­duct De­sign, kto­rá hod­no­tí ob­dob­né pa­ra­met­re. Tie­to ne­zá­vis­lé oce­ne­nia sú pre nás dô­le­ži­tou spät­nou väz­bou, kto­rá potvr­dzu­je kva­li­tu a at­rak­ti­vi­tu na­šich pro­duk­tov," po­ve­dal To­máš Bed­nář, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia a do­dal. „Pre na­šich zá­kaz­ní­kov je to ne­zá­vis­lé potvr­de­nie, že si ku­pu­jú fun­kčné a di­zaj­no­vé vý­rob­ky pr­vo­tried­nej kva­li­ty."

Pre všet­ky oce­ne­né za­ria­de­nia je cha­rak­te­ris­tic­ká ich šetr­nosť k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Rad C554e dis­po­nu­je nap­rík­lad fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho pris­pô­so­be­nia re­ži­mu spán­ku a umož­ňu­je ske­no­vať do­ku­men­ty aj bez za­hrie­va­nia tla­čo­vej me­cha­ni­ky. Obe sé­rie na­vy­še vy­uží­va­jú špe­ciál­ny po­ly­me­ri­zo­va­ný to­ner Si­mit­ri HD s prí­me­sou bio­ma­sy, kto­rý po­čas tla­če ne­vy­ža­du­je tak vy­so­ké tep­lo­ty ako bež­né to­ne­ry. Všet­ky tie­to as­pek­ty ve­dú k vý­raz­né­mu zní­že­niu spot­re­by ener­gie a pok­le­su pre­vádz­ko­vých nák­la­dov zá­kaz­ní­kov Ko­ni­ca Mi­nol­ta.

Oce­ne­nie Red Dot ude­ľu­je už od ro­ku 1955 di­zaj­no­vé cen­trum De­sign Zen­trum Nordr­hein Wes­tfa­len v ne­mec­kom Es­se­ne. Za viac ako pol sto­ro­čia fun­go­va­nia si znač­ka Red Dot vy­slú­ži­la po­zí­ciu jed­nej z naj­pres­tíž­nej­ších sve­to­vých cien za kva­li­tu a di­zajn. V rám­ci 72 ka­te­gó­rií kaž­do­roč­ne hod­no­tí od­bor­ná po­ro­ta ti­sí­ce prih­lá­se­ných vý­rob­kov z množ­stva kra­jín po ce­lom sve­te.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter