ČR: iiyama ProLite LH6564S rozširuje Rodinu veľkoformátových displejov

Ja­pon­ská spo­leč­nost iiyama před­sta­vi­la ve spo­lup­rá­ci s AT Com­pu­ters no­vý 65pal­co­vý zob­ra­zo­vač Pro­Li­te LH6564S. To­to sku­tečně vel­ko­for­má­to­vé řeše­ní naj­de up­latnění při ob­chod­ních pre­zen­ta­cích, vi­deo­kon­fe­ren­cích ne­bo napřík­lad při vý­uce.

Vel­ko­for­má­to­vý zob­ra­zo­vač iiyama Pro­Li­te LH6564S je Full HD za­říze­ní s op­ti­mál­ním roz­li­še­ním 1920 x 1080 bodů a ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly (178°/178°). Je vy­ba­ven pr­votříd­ním AM­VA3 pa­ne­lem, kte­rý za­jiš­ťu­je ši­ro­ké po­zo­ro­va­cí úh­ly, vy­so­ký jas a per­fek­tní po­dá­ní ba­rev. Ne­jen při vi­deo­kon­fe­ren­cích, ale i během mul­ti­tas­kin­gu oce­ní­te fun­kce PIP (ob­raz v ob­ra­ze) a PBP (ob­raz ved­le ob­ra­zu), kte­ré umož­ňu­jí sou­časně zpra­co­vá­vat ob­raz ze dvou zdrojů sig­ná­lu.

iiyama ProLite LH6564S.jpg

Z hle­dis­ka ko­nek­ti­vi­ty je iiyama Pro­Li­te LH6564S dobře vy­ba­ve­na jak pro prá­ci s ana­lo­go­vým, tak di­gi­tál­ním sig­ná­lem. Po­hod­lí uži­va­te­le zvý­ší i dva kva­lit­ní 12wat­to­vé rep­ro­duk­to­ry a dál­ko­vé ov­lá­dá­ní.

Ten­to mo­del je dos­tup­ný přib­ližně za 59 700 Kč bez DPH a pop­latků. Vý­rob­ce na něj pos­ky­tu­je stan­dar­dní zá­ru­ku tři ro­ky.

Tech­nic­ké pa­ra­met­ry:
Typ LCD pa­ne­lu: AM­VA3, LED pod­sví­ce­ní
Na­tiv­ní roz­li­še­ní: 1920 x 1080 bodů
Úhlopříč­ka: 65"
For­mát ob­ra­zu: 16:9
Do­ba od­ez­vy: 8 ms
Jas: 450 cd/m2
Kon­trast: 4000:1
Po­zo­ro­va­cí úh­ly: 178° / 178°
Vstu­py (Ana­lo­go­vé): VGA, Vi­deo, RCA (VI­DEO), S-Vi­deo
Vstu­py (Di­gi­tál­ní): DVI-D, HDMI, Dis­play­Port
Audio vstu­py: PC-Audio, RCA L/R
Vý­stu­py: Audio, VGA, RS232C, Vi­deo, RJ45
Vstu­py : RS232C & LAN (con­trol)
Rep­ro­duk­to­ry: ano (2 x 12 W ste­reo)
Dal­ší fun­kce a vý­ba­va: VE­SA, PIP, PBP, dál­ko­vé ov­lá­dá­níOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter