Brusel a Peking ukončili spor o telekomunikačnú techniku

Čí­na a Európ­ska únia sa prib­lí­ži­li k ukon­če­niu spo­ru o do­tá­cie pre čín­skych vý­rob­cov te­le­ko­mu­ni­kač­nej tech­ni­ky, kto­ré sa sta­li pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia európ­skych re­gu­lač­ných úra­dov. In­for­mo­val o tom v stre­du európ­sky ko­mi­sár pre ob­chod Ka­rel de Gucht. S návr­hom do­ho­dy plá­nu­je oboz­ná­miť ko­le­gov v Európ­skej ko­mi­sii (EK) a po­žia­dať ich o pod­po­ru.

Pod­rob­nos­ti k ob­sa­hu do­ho­dy, kto­rú ozna­čil za "pri­ja­teľ­né" rie­še­nie neuvie­dol a ob­me­dzil sa na kon­šta­to­va­nie, že jej text ofi­ciál­ne zve­rej­ní v naj­bliž­ších dňoch. Zdro­je agen­tú­ry Reu­ters mi­nu­lý týž­deň in­for­mo­va­li, že Bru­sel a Pe­king by ma­li návrh do­ho­dy prip­ra­viť eš­te pred sum­mi­tom EÚ a Čí­ny, kto­rý sa us­ku­toč­ní 16. a 17. ok­tób­ra v Mi­lá­ne.

Čín­sky do­voz za­ria­de­ní pre mo­bil­né sie­te do EÚ má hod­no­tu zhru­ba 1 mld. eur roč­ne. Čín­ske fir­my tak pred­sta­vu­jú váž­nu kon­ku­ren­ciu európ­skym vý­rob­com ako Eric­sson, No­kia Sie­mens Networks a Al­ca­tel-Lu­cent.

Agen­tú­ra Reu­ters mi­nu­lý týž­deň in­for­mo­va­la, že sú­čas­ťou do­ho­dy o ukon­če­ní proti­mo­no­pol­né­ho vy­šet­ro­va­nia by mo­hol byť zá­vä­zok Pe­kin­gu ob­me­dziť expor­tné úve­ry pre spo­loč­nosť Huawei, kto­rá je naj­väč­ším vý­rob­com te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní na sve­te, a pre men­šiu fir­mu ZTE. Pod­ľa úda­jov EÚ po­diel spo­loč­nos­ti Huawei na európ­skom tr­hu te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní vzrás­tol z úrov­ne 2,5 % v ro­ku 2006 na sú­čas­ných 25 %. Ce­ny čín­ske­ho vý­rob­cu sú zá­ro­veň v po­rov­na­ní s európ­skou kon­ku­ren­ciou niž­šie o zhru­ba 18 %.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter