The European CTO of the Year 2014 awarded

EIN­DHO­VEN, THE NET­HERLANDS - Ri­chard Par­ker of Rolls-Roy­ce plc and Dr. Gert-Jan Gru­ter of Avan­tium were awar­ded as CTO of the Year Euro­pe 2014 rep­re­sen­ting lar­ge com­pa­nies and SMEs, res­pec­ti­ve­ly. The award ce­re­mo­ny took pla­ce on Oc­to­ber 9th in Ein­dho­ven, the Net­herlands, by EIR­MA and Spin­ver­se.

CTO of the Year is an award to pro­mo­te the im­por­tan­ce of tech­no­lo­gy and in­no­va­tions for Euro­pe's fu­tu­re, and es­pe­cial­ly the cru­cial ro­le of tech­no­lo­gy lea­der­ship in this. It hig­hlights out­stan­ding tech­no­lo­gy lea­ders in in­no­va­ti­ve Euro­pean com­pa­nies: per­sons who are in­spi­ring lea­ders, fo­re­sig­hted tech­no­lo­gy ma­na­gers and who con­tri­bu­te to the de­ve­lop­ment and sus­tai­na­bi­li­ty of their in­dus­tries, as well as to so­cie­ty at lar­ge.

The no­mi­na­tions in­clu­ded excellent can­di­da­tes rep­re­sen­ting suc­ces­sful com­pa­nies and in­dus­tries: from IT start-ups to in­no­va­ti­ve food pro­du­cers and world lea­ders in che­mis­try and ma­te­rials. Pro­fes­sor Yrjö Neu­vo, the chair­man of the inter­na­tio­nal high-le­vel ju­ry and for­mer CTO of No­kia, says that "the great num­ber of excellent no­mi­na­tions re­cei­ved ref­lects the request to hig­hlight the ro­le of lea­der­ship in tech­no­lo­gy. The ju­ry's task was de­fi­ni­te­ly not tri­vial". In their de­ci­sions, the ju­ry con­si­de­red the fea­tu­res of both the per­sons and their com­pa­nies, to­get­her with the so­cie­tal im­pact they had achieved.

Ri­chard Par­ker (CBE FREng), Di­rec­tor of Re­search & Tech­no­lo­gy of Rolls-Roy­ce plc was awar­ded as the win­ner of the lar­ge com­pa­ny ca­te­go­ry. The ju­ry va­lued Prof. Par­ker's per­so­nal lea­der­ship and long ca­reer in tech­no­lo­gy in­no­va­tion, and the strong ef­fort towards par­tne­ring to the out­si­de world. Their view was that both Prof. Par­ker and Rolls Roy­ce, a UK-ba­sed com­pa­ny pro­vi­ding power for aircraft, ships and land ap­pli­ca­tions, are high­ly res­pec­ted by all their sta­ke­hol­ders and ha­ve achieved great deeds. "I am ama­zed, ve­ry hap­py, pri­vi­le­ged and deep­ly ho­nou­red to be the first win­ner of the CTO of the Year com­pe­ti­tion. Ef­fec­ti­ve in­ves­tment in in­dus­trial R&D is es­sen­tial for Euro­pean com­pe­ti­ti­ve­ness. I am plea­sed that the strength of Rolls-Roy­ce in this area is re­cog­ni­sed by this award", says Prof. Par­ker.

In the SME ca­te­go­ry, Dr. Gert-Jan Gru­ter, Chief Tech­no­lo­gy Of­fi­cer of Avan­tium from the Net­herlands was awar­ded ba­sed on his and the com­pa­ny's im­pres­si­ve work, fo­cus on in­no­va­tion and strong par­tner­ships com­bi­ned with the fu­tu­re po­ten­tial. Avan­tium is spe­cia­li­zed in the area of ad­van­ced ca­ta­ly­tic re­search, and the ju­ry saw their green che­mis­try as a great Euro­pean ad­van­ta­ge. Dr. Gru­ter says that "I am ho­nou­red to re­cei­ve this spe­cial award and I see this as a re­cog­ni­tion for the pio­nee­ring work of the en­ti­re Avan­tium team, who de­ve­lo­ped a num­ber of tru­ly dis­rup­ti­ve tech­no­lo­gies in the re­newab­le che­mi­cals spa­ce. This required fo­cus, com­mit­ment and sup­port from the peop­le around me, but al­so from our par­tners and in­ves­tors. This award is a fan­tas­tic sti­mu­lus as it marks the next era for our new po­lyes­ter PEF, a ma­te­rial that is set to start a re­vo­lu­tion in the plas­tics mar­ket."

Zdroj: CTOOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter