TELEKOM: Grécko predajom mobilných frekvencií získa 381 mil. eur

Pre­daj frek­ven­cií mo­bil­ným ope­rá­to­rom OTE, Vo­da­fo­ne a Wind Hellas je sú­čas­ťou pri­va­ti­zá­cie, v rám­ci kto­rej chce Gréc­ko zís­kať 22 mld. eur

Gréc­ko zís­ka 381 mil. eur za pre­daj frek­ven­cií naj­väč­ším mo­bil­ným ope­rá­to­rom v kra­ji­ne, fir­mám OTE, Vo­da­fo­ne a Wind Hellas. In­for­mo­val o tom v pon­de­lok gréc­ky re­gu­lač­ný úrad pre te­le­ko­mu­ni­ká­cie. Su­mu 381 mil. eur sta­no­vi­li v ten­dri ako mi­ni­mál­nu ce­nu, za kto­rú je mož­né frek­ven­cie pre­dať. Pre­daj frek­ven­cií je sú­čas­ťou plá­nu pri­va­ti­zá­cie, v rám­ci kto­ré­ho chce Gréc­ko zís­kať 22 mld. eur. Plán pri­va­ti­zá­cie Até­ny do­hod­li s Európ­skou úniou a Me­dzi­ná­rod­ným me­no­vým fon­dom (MMF) a je pod­mien­kou pre pos­ky­to­va­nie nú­dzo­vej po­mo­ci Gréc­ku v cel­ko­vej su­me 240 mld. eur.

Prá­va na frek­ven­cie zís­ka­li tra­ja mo­bil­ní ope­rá­to­ri fir­my na 15 ro­kov. Pre­da­jom štát­ne­ho ma­jet­ku Até­ny chcú v tom­to ro­ku zís­kať 1,5 mld. eur. Gréc­ku sa však opa­ko­va­ne ne­po­da­ri­lo spl­niť plá­ny v ob­las­ti pri­va­ti­zá­cie pre­dov­šet­kým pre ne­dos­ta­tok zá­uj­mu zo stra­ny in­ves­to­rov. Re­gu­lač­ný úrad uvie­dol, že 30 % ce­ny mo­bil­ní ope­rá­to­ri za­pla­tia v tom­to ro­ku. Zvy­šok su­my štát dos­ta­ne vo feb­ruári ale­bo v roč­ných splát­kach po­čas naj­bliž­ších dvoch ro­kov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter