Vyjadrenie spoločnosti Lenovo k hodnoteniu PC segmentu v októbri 2014

Pod­ľa naj­nov­ších vý­sled­kov z toh­to od­vet­via, kto­ré v stre­du, 8.ok­tób­ra 2014, zve­rej­ni­la spo­loč­nosť IDC, je Le­no­vo jas­ným glo­bál­nym líd­rom v PC seg­men­te a to už 6. štvrťrok v po­ra­dí, pri­čom spo­loč­nosť do­siah­la úro­veň 20% a re­kord­ný po­diel glo­bál­ne­ho tr­hu. Na dru­hej stra­ne, ce­los­ve­to­vé od­vet­vie PC vy­ká­za­lo znám­ky zlep­še­nia, s mier­nym pok­le­som len -1.7%, čo je vý­raz­ne lep­šie ako pred­chá­dza­jú­ci pred­pok­lad spo­loč­nos­ti IDC, kto­rý ho­vo­ril o pok­le­se na úrov­ni -4.1%.

Pri zhr­nu­tí vý­sled­kov do­dá­vok za 3. štvrťrok 2014, IDC uvá­dza, že Le­no­vo do­sia­hlo 20% po­diel glo­bál­ne­ho tr­hu po­čí­ta­čov, čo pred­sta­vu­je zvý­še­nie z 19,4% v 2. štvrťro­ku. Spo­loč­nosť me­dzi­roč­ne vzrást­la o 11.2%, zís­ka­la 2.3 bo­dov a zvý­ši­la svo­je ve­de­nie pred hrá­čom na dru­hom mies­te z 0,2 na 1,2 bo­du. Ten­to vý­kon pri­dal viac ako 15.7 mi­lió­nov do­dá­vok za ten­to štvrťrok.

Nas­le­dov­né vy­jad­re­nie mož­no pri­pí­sať Yan­go­vi Yuanqin­go­vi, pred­se­do­vi pred­sta­ven­stva a CEO spo­loč­nos­ti Le­no­vo:

"Do­siah­nu­tie 20% po­die­lu ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu po­čí­ta­čov je vy­ni­ka­jú­cim míľ­ni­kom pre Le­no­vo - a do­siah­li sme ho eš­te rých­lej­šie ako sme oča­ká­va­li. Za­tiaľ čo os­tat­ní hľa­da­jú her­ný plán, kto­rý by fun­go­val, my sme reali­zo­va­li svoj vlast­ný plán a vý­sled­ky ho­vo­ria sa­mi za se­ba. Nie­len že sme do­siah­li ďal­ší re­kor­dne vy­so­ký vý­sle­dok a upev­ni­li na­šu ve­dú­cu po­zí­ciu v seg­men­te PC už 6.štvrťrok za se­bou, ale zá­ro­veň sme di­ver­zi­fi­ko­va­li svo­je ob­chod­né ak­ti­vi­ty. Sme na dru­hom mies­te na ras­tú­com tr­hu PC+tab­let a sme čís­lo 3 v glo­bál­nom ob­cho­de s tab­let­mi a serverm­i. A čos­ko­ro bu­de­me čís­lom 3 na ce­los­ve­to­vom tr­hu smar­tfó­nov. Do­kon­ca aj keď sa na­še ob­ra­ty blí­žia k 50 mi­liar­dám USD, Le­no­vo stá­le zos­tá­va súdr­žné a sviž­né.

Sme pres­ved­če­ní, že náš sil­ný rast bu­de aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať, na­koľ­ko sme cie­ľa­ve­do­mí a vy­uží­va­me sú­čas­ný trend kon­so­li­dá­cie toh­to od­vet­via na pod­po­ru náš­ho ras­tu v PC seg­men­te. Na dru­hej stra­ne, sme kon­zis­ten­tní a má­me jas­no po­kiaľ ide o na­šu stra­té­giu, kto­rá nám po uzat­vo­re­ní do­ho­dy Sys­tem X a čos­ko­ro uzat­vo­re­nej ak­vi­zí­cii Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty, pri­ne­sie 3 seg­men­ty, kto­ré pod­po­ria náš rast - PC, Mo­bi­le a Pod­ni­ky. A pri správ­nom vy­vá­že­ní ino­vá­cií a efek­ti­vi­ty bu­de môcť na trh čos­ko­ro a dl­ho­do­bo uvá­dzať eš­te za­ují­ma­vej­šie po­čí­ta­če, mo­bi­ly, pod­ni­ko­vé rie­še­nia a pro­duk­ty ce­lé­ho eko­sys­té­mu. Už ten­to týž­deň vy­pus­tí­me no­vé ino­vá­cie, kto­ré po­sil­nia náš rad pro­duk­tov YOGA a na­šich zá­kaz­ní­kov zno­vu nadchne­me no­vý­mi, krea­tív­ny­mi a štý­lo­vý­mi pro­duk­tmi.

Aby sme udr­ža­li svo­je tem­po, mu­sí­me stá­le hľa­dať no­vé pros­tried­ky pre rast a no­vé spô­so­by ako roz­ví­jať svoj biz­nis. Seg­ment PC bol pr­vým mo­to­rom, kto­rý Le­no­vo uvie­dlo v po­zí­cii glo­bál­ne­ho líd­ra a ten­to seg­ment na­ďa­lej zos­tá­va na­šou hlav­nou ob­chod­nou čin­nos­ťou. Te­raz pri­dá­va­me mo­bil­né a pod­ni­ko­vé pro­duk­ty a sú­vi­sia­ci eko­sys­tém a sme prip­ra­ve­ní od­pá­liť dru­hú fá­zu na­šej ra­ke­ty a po­su­núť Le­no­vo eš­te vy­ššie, eš­te rých­lej­šie."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter