Ericsson uzavrel akvizíciu poskytovateľa komunikačných technológií pre smart grids

  Eric­sson (NAS­DAQ: ERIC) ozná­mil ukon­če­nie ak­vi­zí­cie Am­bient Cor­po­ra­tion, ame­ric­ké­ho pos­ky­to­va­te­ľa ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií pre ener­ge­tic­ké smart grids. Ino­va­tív­na plat­for­ma, kto­rú spo­loč­nosť Am­bient vy­vi­nu­la, umož­ňu­je ener­ge­tic­kým pod­ni­kom na­sa­dzo­vať a in­teg­ro­vať via­ce­ré smart grid ap­li­ká­cie a tech­no­ló­gie sú­čas­ne a to aj v rám­ci jed­nej ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry. Eric­sson ak­vi­zí­ciou zís­ka exper­tí­zu, kto­rá fir­me umož­ní maximál­ne zhod­no­co­vať in­ves­tí­cie tr­hu do in­te­li­gen­tných ener­ge­tic­kých a dis­tri­buč­ných sie­tí.

  V rám­ci do­ho­dy, Am­bient pos­kyt­ne pro­duk­to­vú a sof­tvé­ro­vú pod­po­ru, ako aj im­ple­men­tač­né služ­by. Sú­čas­ťou ak­vi­zí­cie zo stra­ny Am­bien­tu je aj pos­ky­to­va­nie kon­zul­tač­ných slu­žieb, sú­vi­sia­ce s vý­vo­jom pro­duk­tov, ria­de­ním sie­tí, ako aj ar­chi­tek­tú­ry a na­sa­de­nia smart grids.

  Mag­nus Man­der­sson, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a šéf Bu­si­ness Unit Glo­bal Servic­es v Eric­sso­ne do­dá­va: „V Eric­sso­ne in­ten­zív­ne vy­uží­va­me na­še skú­se­nos­ti s ko­mu­ni­ká­ciou a pos­ky­to­va­ním ma­na­žo­va­ných slu­žieb pre sie­te, kto­ré ob­slu­hu­jú viac ako mi­liar­du uží­va­te­ľov po ce­lom sve­te. Tie­to skú­se­nos­ti po­nú­ka­me aj na­šim par­tne­rom a zá­kaz­ní­kom v sek­to­re ener­ge­ti­ky. Po­má­ha­me sek­to­ru adap­to­vať sa na no­vé ty­py ap­li­ká­cií a umož­ňu­je­me vznik no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí. Ve­rím, že Am­bient nám v tej­to sna­he mô­že vý­raz­ne po­môcť."

  Am­bient sa sta­ne sú­čas­ťou or­ga­ni­zá­cie Eric­sson Glo­bal Servic­es, kto­rá za­mes­tná­va 64 ti­síc pro­fe­sio­ná­lov v 180 kra­ji­nách sve­ta. Zhru­ba 16 ti­síc z nich sú špe­cia­lis­ti na con­sul­ting a sys­té­mo­vú in­teg­rá­ciu, kto­rí kaž­do­roč­ne zreali­zu­jú 1500 rôz­nych pro­jek­tov v tech­no­lo­gic­ky aj do­dá­va­teľ­sky he­te­ro­gén­nom pros­tre­dí.

  Eric­sson je glo­bál­nym líd­rom v ob­las­ti ko­mu­ni­ká­cie s bo­ha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi s in­teg­rá­ciou he­te­ro­gén­nych sys­té­mov. S tý­mi­to pred­pok­lad­mi má šan­cu stať sa spo­ľah­li­vým par­tne­rom ener­ge­tic­kých fi­riem v pro­ce­se tran­sfor­má­cie ich elek­tric­kých dis­tri­buč­ných sie­tí na smart grids.  Ohodnoťte článok:
     
   

  24 hodín

  týždeň

  mesiac

  Najnovšie články

  Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
  Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
   
  ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
  Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
   
  ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
  ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
   
  Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
  Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
   
  ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
  Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
   
  Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
  O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
   
  ČR: iNELS v New Del­hi
  Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
   
  TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
  Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
   
   
   
    Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter