Na Slovensko dorazil kamión nabitý softvérovými riešeniami pre firmy, samosprávy aj športovcov

In­te­li­gent­ný pre­daj­ný auto­mat, kto­rý do­ká­že pred­po­ve­dať, čo si zá­kaz­ník chce kú­piť. Ana­ly­tic­ký sof­tvér, vďa­ka kto­ré­mu sa už fut­ba­lo­ví tré­ne­ri ne­mu­sia spo­lie­hať len na svo­je doj­my. Sys­tém, umož­ňu­jú­ci pred­ví­dať pois­tné pod­vo­dy. Tie­to a mno­hé ďal­šie prík­la­dy spo­loč­nosť SAP v spo­lup­rá­ci s Mer­ce­de­som pred­sta­vu­je vo svo­jom ka­mió­ne Big Da­ta Truck, kto­rý v rám­ci polroč­né­ho tur­né po 17 kra­ji­nách Euró­py za­kot­vil aj na Slo­ven­sku.

SAP v rám­ci svo­jej európ­skej Big Da­ta Tour 2014 pred­sta­vil zá­stup­com slo­ven­ských fi­riem, škol­stva aj ve­rej­né­ho sek­to­ra naj­mo­der­nej­šie ana­ly­tic­ké aj sof­tvé­ro­vé rie­še­nia pos­ta­ve­né na plat­for­me SAP HA­NA. Tá umož­ňu­je v reál­nom ča­se spra­co­vá­vať ob­rov­ské množ­stvá in­for­má­cií, kto­ré dnes pri­ná­ša­jú nie­len eko­no­mic­ké či pre­daj­né šta­tis­ti­ky, ale nap­rík­lad aj so­ciál­ne sie­te. Vďa­ka to­mu do­ká­žu ob­chod­ní­ci pos­ky­to­vať servis pre svo­jich zá­kaz­ní­kov na zá­kla­de ich osob­ných pre­fe­ren­cií, ban­ky jed­no­duch­šie iden­ti­fi­ku­jú ri­zi­ko­vých klien­tov a sa­mos­prá­vy sú schop­né efek­tív­nej­šie ria­diť mes­tá a pos­ky­to­vať ich oby­va­te­ľom lep­šie služ­by.

„De­väť­de­siat per­cent všet­kých dát na sve­te vznik­lo v os­tat­ných dvoch ro­koch. Pred­pok­la­dá sa, že v naj­bliž­ších šies­tich ro­koch množ­stvo člo­ve­kom vy­tvo­re­ných dát vzras­tie na de­sať­ná­so­bok vla­ňaj­šie­ho ob­je­mu. Bez špič­ko­vých ana­ly­tic­kých nás­tro­jov je už tak­mer ne­mož­né z tých­to dát zís­kať in­for­má­cie, kto­ré sú sku­toč­ne kľú­čo­vé a ne­vyh­nut­né pre pri­jí­ma­nie správ­nych roz­hod­nu­tí. A prá­ve tie pred­sta­vu­jú naj­dô­le­ži­tej­šiu kon­ku­ren­čnú vý­ho­du," tvr­dí Ri­chard Gu­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko.

Zme­na prís­tu­pu k in­for­má­ciám

SAP pre­to pos­ta­vil svo­ju stra­té­giu vý­vo­ja sof­tvé­ro­vých rie­še­ní na in-me­mo­ry plat­for­me SAP HA­NA. Sprá­vu dát, rých­losť ich spra­co­va­nia a šká­lo­va­teľ­nosť poz­dvih­la na úpl­ne no­vú úro­veň. K ob­rov­ským ob­je­mom štruk­tú­ro­va­ných i neš­truk­tú­ro­va­ných dát mož­no vďa­ka nej pris­tu­po­vať okam­ži­te, čo umož­ňu­je zís­ka­va­nie in­for­má­cií a preh­ľa­dov v reál­nom ča­se. To eš­te ne­dáv­no ne­bo­lo mož­né. Od­de­le­né ana­ly­tic­ké a tran­sak­čné da­ta­bá­zy si pre prak­tic­ké vy­uži­tie vy­ža­do­va­li príp­ra­vu po­čet­ných kom­pli­ko­va­ných dá­to­vých mo­de­lov. Veľ­ké da­ta­se­ty z rôz­nych zdro­jov vo fir­mách na­vy­še ne­bo­lo mož­né pou­žiť na­raz.

SAP HA­NA tú­to ob­lasť úpl­ne zme­ni­la. Sprís­tup­ňu­je ope­rá­cie, kto­ré bo­li eš­te pred pár rok­mi ne­mys­li­teľ­né. Prík­la­dom mô­že byť veľ­ká ban­ko­vá sieť pô­so­bia­ca na tr­hoch v 31 kra­ji­nách Euró­py. Až do­ne­dáv­na jej ana­ly­tic­ké­mu od­de­le­niu tr­va­la príp­ra­va ana­lý­zy pro­duk­tu pre jed­nu kra­ji­nu me­siac. S po­mo­cou SAP HA­NA te­raz ban­ka do­ká­že na­raz ana­ly­zo­vať všet­ky pro­duk­ty vo všet­kých kra­ji­nách. Kaž­dá z ana­lýz je zá­ro­veň veľ­mi de­tail­ná a umož­ňu­je ma­na­žé­rom pre­hlia­dať nie­len cel­ko­vý stav, ale i de­tai­ly až na úro­veň jed­not­li­vých zá­kaz­ní­kov. Ce­lá ope­rá­cia tr­vá nie­koľ­ko mi­nút. Ban­ky mô­žu veľ­mi pod­rob­ne hod­no­tiť aj bo­ni­tu kaž­dé­ho klien­ta na zá­kla­de veľ­kých ob­je­mov his­to­ric­kých úda­jov, pred­ví­dať bu­dú­ci vý­voj a chrá­niť sa tak pre ri­zi­ko­vý­mi úver­mi a tran­sak­cia­mi.

Fut­bal, pre­daj­ný auto­mat aj no­vé lie­ky

SAP v rám­ci Big Da­ta Truck pre­zen­tu­je množ­stvo prík­la­dov, kto­ré de­monštru­jú pre­po­je­nie Big Da­ta na reál­ny ži­vot. Jed­ným z nich je SAP Match In­sight, rie­še­nie, kto­ré vy­uží­va ne­mec­ká fut­ba­lo­vá rep­re­zen­tá­cia. Tré­ne­ro­vi aj hrá­čom po­nú­ka de­tail­ný preh­ľad o ich vý­kon­nos­ti, dodr­žia­va­ní tak­ti­ky a sla­bi­nách na jed­not­li­vých pos­toch. Tie is­té dá­ta sú, sa­moz­rej­me, k dis­po­zí­cii aj o sú­pe­ro­vi, a tak sa mo­hol tím oko­lo tré­ne­ra Joachi­ma Löwa vy­ni­ka­jú­co tak­tic­ky prip­ra­viť na všet­kých svo­jich sú­pe­rov na majstrov­stvách sve­ta v Bra­zí­lii. Len pre ilus­trá­ciu - za de­sať mi­nút de­sať hrá­čov s tro­ma lop­ta­mi do­ká­že vy­tvo­riť viac ako se­dem mi­lió­nov dá­to­vých bo­dov. Ak ich vie­te zu­žit­ko­vať, má­te v ru­ke veľ­kú vý­ho­du op­ro­ti sú­pe­ro­vi. SAP Match In­sight tie­to dá­ta spra­cú­va v reál­nom ča­se. Do­ká­že ich po­rov­nať a dať do sú­vis­los­ti aj s in­for­má­cia­mi z mi­nu­los­ti. „Ve­rí­me, že za­pá­ja­nie naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií do príp­ra­vy fut­ba­lis­tov, ale aj iných špor­tov­cov, po­má­ha zvy­šo­vať vý­kon­nosť a kon­ku­ren­cies­chop­nosť do­ma aj na me­dzi­ná­rod­nej scé­ne. Ne­mec­ká rep­re­zen­tá­cia je vý­bor­ným prík­la­dom, ako sa dá špič­ko­vý sof­tvér vy­uží­vať na zlep­še­nie už aj tak kva­lit­nej hry ná­rod­né­ho tí­mu," po­ve­dal Ri­chard Gu­ga.

SAP ok­rem to­ho pred­sta­vil aj in­te­li­gent­ný pre­daj­ný auto­mat, kto­rý je schop­ný pred­ví­dať zá­kaz­ní­ko­ve že­la­nia a to­mu pris­pô­so­biť svo­ju po­nu­ku. Sle­du­je však aj von­kaj­šie fak­to­ry - nap­rík­lad tep­lo­tu vzdu­chu a po­núk­ne na zá­kla­de to­ho chla­de­ný ná­poj mies­to čo­ko­lá­do­vej ty­čin­ky, kto­rá by sa po chví­li roz­to­pi­la. A keď sa mu mi­nie to­var, sám po­žia­da ob­slu­hu o je­ho dopl­ne­nie. De­monštro­val aj rie­še­nie na ria­de­nie tran­spor­tov, kto­ré uka­zu­je bu­dúc­nosť dop­ra­vy na zá­kla­de ana­lýz ob­rov­ských ob­je­mov úda­jov v se­kun­dách či nás­tro­je po­má­ha­jú­ce pri od­ha­ľo­va­ní lie­kov na naj­zá­važ­nej­šie cho­ro­by.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter