ČR: Herné notebooky MSI prešli na najnovšiu grafiku NVIDIA GeForce radu GTX 900M

Spo­leč­nost MSI ino­vo­va­la her­ní řadu no­te­booků o nej­novější vý­kon­né gra­fic­ké kar­ty NVI­DIA. S uve­de­ním gra­fic­kých ka­ret NVI­DIA Ge­For­ce řady GTX 900M spo­leč­nost MSI mo­der­ni­zo­va­la své high-end her­ní no­te­boo­ky řady GT a GS a vy­ba­vi­la je nej­mo­dernější dos­tup­nou tech­no­lo­gií. Mo­de­ly, kte­ré by­ly dříve vy­ba­ve­ny gra­fi­ka­mi GTX 870M ne­bo 880M, jsou ny­ní na tr­hu dos­tup­né s nej­novější­mi gra­fi­ka­mi Ge­For­ce GTX 970M a GTX 980M.

Stejně ja­ko dříve her­ní no­te­boo­ky MSI řady GT a GS na­bí­zí 15,6"až 17" mo­de­ly osa­ze­né vý­kon­ný­mi pro­ce­so­ry In­tel Co­re i7 a vy­ba­ve­né ce­lou řadou vy­laděných fun­kcí a vlas­tnos­tí pro hrá­če, ja­ko je her­ní klá­ves­ni­ce Steel­Se­ries s ba­rev­ným pod­sví­ce­ním, rych­lá her­ní sí­ťov­ka Killer doub­les­hot Pro a exce­len­tní zvuk dí­ky Dy­naudio a Audio Boost.

Exklu­ziv­ní vý­ba­va her­ních no­te­booků MSI 2014
• Nej­novější gra­fi­ky NVI­DIA Ge­For­ce řady GTX 900M
• Tech­no­lo­gie Su­per RAID 3
• Klá­ves­ni­ce Steel­Se­ries a Steel­Se­ries En­gi­ne
• Špič­ko­vý zvuk od Dy­naudio
• Pre­mium účet Xsplit Ga­me­cas­ter
• Pr­vní her­ní no­te­book svě­ta se sí­ťov­kou

Šíleně vý­kon­né gra­fi­ky
NVI­DIA Ge­For­ce GTX 900M

Gra­fi­ky NVI­DIA řady Ge­For­ce GTX 900M přiná­ší do op­rav­do­vých her­ních no­te­booků extrém­ní gra­fic­ký vý­kon. Ge­For­ce GTX 980M, pr­vní kar­ta, kte­rá v benchmar­ku 3D­Mark 11 překo­na­la re­kord s ví­ce než než 10 000 bo­dy, zprostřed­ku­je extrémně rych­lé a ply­nu­lé hra­ní na nej­vyš­ší de­tai­ly a roz­li­še­ní a to vše v leh­kém a přenos­ném pro­ve­de­ní.

No­vá řada GT - Ov­lád­ne bo­jiště
Dí­ky nej­novější řadě gra­fik NVI­DIA Ge­For­ce GTX900M na­bí­zí ak­tua­li­zo­va­ný mo­del nej­vyš­ší­ho her­ní­ho no­te­boo­ku MSI GT72 nap­ros­to vý­ji­meč­né her­ní zá­žit­ky. Je­ho vý­kon je ve všech směrech extrém­ní. S no­vou gra­fi­kou řady GTX 900M má MSI GT72 o ví­ce jak 30 % vy­šší vý­kon než předeš­lý mo­del osa­ze­ný gra­fi­kou před­cho­zí ge­ne­ra­ce GTX800M. No­te­book GT72 je za­měře­ný na har­dco­re hrá­če po­ža­du­jí­cí maximál­ní vý­kon bez je­di­né­ho kom­pro­mi­su a od vlas­tní­ho předchůdce GT70 je to dal­ší vý­ko­no­vý skok kupředu.

No­vá řada GS - ne­ná­pad­ný bo­jov­ník
De­sign her­ních no­te­booků MSI pou­ží­vá od­ol­ný a leh­ký hli­ník a spe­ciál­ní sli­ti­nu hořčí­ku a lit­hia. Zej­mé­na Mg-Li sli­ti­na, kte­rá je o 44 % pevnější a o 23 % leh­čí než tra­dič­ní hli­ní­ko­vé ša­si no­te­booků, umož­ni­la MSI ja­ko pr­vní vy­tvořit je­den z nej­ten­čích a nej­leh­čích her­ních no­te­booků na světě - sku­tečně přenos­ný her­ní stroj s extrém­ním vý­ko­nem. Mo­de­ly řady GS Ghost a Stealth s tlouš­ťkou pou­hé 2 cm a hmot­nos­tí jen 1,9 kg jsou sa­mozřejmě ta­ké vy­ba­ve­ny pro­ce­so­ry In­tel Co­re i7 4. ge­ne­ra­ce a no­vý­mi gra­fi­ka­mi NVI­DIA Ge­For­ce GTX 970M.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter