Verbatim predstavuje elegantné ochranné obaly Folio pre nový iPhone 6 a iPhone 6 Plus

S uve­de­ním no­vé­ho iP­ho­ne 6 na trh pri­ná­ša Ver­ba­tim - prie­kop­ník v ob­las­ti uk­la­da­nia dát a vy­chá­dza­jú­ca hviez­da prís­lu­šen­stva pre tab­le­ty, e-čí­tač­ky a smar­tfó­ny - súp­ra­vu at­rak­tív­nych a ce­no­vo dos­tup­ných oba­lov Fo­lio navr­hnu­tých tak, aby pos­kyt­li do­da­toč­nú ochra­nu pre pou­ží­va­te­ľov iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus.

Rov­na­ko ako v prí­pa­de oba­lov Fo­lio ur­če­ných pre za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid a star­šie mo­de­ly iP­ho­ne vy­vi­nul Ver­ba­tim štý­lo­vé puz­dro s polstro­va­nou vnú­tor­nou čas­ťou, kto­rá chrá­ni pro­ti bež­ným ná­ra­zom a poš­kria­ba­niu bez zvý­še­nia ob­je­mu a hmot­nos­ti (obal na iP­ho­ne 6 vá­ži iba 45 gra­mov). Ten­to obal po­hodl­ne za­cvak­ne iP­ho­ne do tvr­dej ko­lís­ky in­teg­ro­va­nej v oba­le.

Fun­kcia in­te­li­gen­tné­ho sto­ja­na Fo­lio Smart Stand umož­ňu­je ukot­viť iP­ho­ne v po­lo­he na šír­ku na sle­do­va­nie fil­mov. Vý­klop­ný kryt pos­ky­tu­je jed­nou ru­kou úpl­ný prís­tup k dis­ple­ju iP­ho­nu a všet­kým tla­čid­lám bez nut­nos­ti vy­tiah­nuť iP­ho­ne z oba­lu. Mag­ne­tic­ká za­pí­na­cia prac­ka udr­žia­va obal bez­peč­ne za­tvo­re­ný a je mož­né ju po­hodl­ne ot­vo­riť jem­ným po­hy­bom.

Oba­ly Ver­ba­tim Fo­lio sú kom­pa­ti­bil­né s iP­ho­ne 6 (ce­na 19.99 Eur) a iP­ho­ne 6 Plus (24.99 Eur). Zá­kaz­ní­ci si mô­žu vy­brať oba­ly Fo­lio vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní Steel Blue (pro­duk­to­vé čís­lo 49870 pre iP­ho­ne 6 a 49872 pre iP­ho­ne 6 Plus) a Cham­pag­ne Gold (pro­duk­to­vé čís­lo 49871 pre iP­ho­ne 6 a 49873 pre iP­ho­ne 6 Plus).

Ver­ba­tim na­bí­ja iP­ho­ne 6 s vy­lep­še­ným pre­nos­ným na­pá­ja­cím zdro­jom Ultra-Slim Por­tab­le Power Pack

Ver­ba­tim ďa­lej pred­sta­vil Ultra-Slim Por­tab­le Power Pack ur­če­ný na na­bí­ja­nie no­vých iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus a ďal­ších za­ria­de­ní vrá­ta­ne tab­le­tov, smar­tfó­nov s mik­ro USB ko­nek­to­rom a bez­drô­to­vých Blue­tooth® head­se­tov. Ide o veľ­mi kom­pakt­ný a ro­bust­ný 4 200 mAh na­pá­ja­cí zdroj, kto­rý sa ľah­ko voj­de do vrec­ka ale­bo taš­ky, tak­že je ideál­ny na ces­to­va­nie.

Kon­trol­ky LED in­for­mu­jú, či je zdroj pl­ne na­bi­tý ale­bo či pot­re­bu­je do­biť. Za­ria­de­nie sa do­dá­va s USB káb­lom, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho mô­že­te na­bí­jať ako sa­mot­ný zdroj, tak aj iné za­ria­de­nia s ko­nek­to­rom mik­ro USB. Pou­ží­va­te­lia iP­ho­ne 6 mô­žu na na­bí­ja­nie cez Por­tab­le Power Pack jed­no­du­cho pou­žiť lig­htning ká­bel, kto­rý dos­ta­li k svoj­mu te­le­fó­nu.

Pre­nos­ný na­pá­ja­cí zdroj je dos­tup­ný v čier­nej (pro­duk­to­vé čís­lo 98450), bie­lej (98454), ale­bo čer­ve­nej (98453) far­be. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na Ultra-Slim Por­tab­le Power Pack je 49.99 EUR.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter