Sony World Photography Awards hľadá najlepších fotografov Slovenska

So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards, jed­na z naj­pres­tíž­nej­ších fo­tog­ra­fic­kých sú­ťa­ží, dnes v spo­lup­rá­ci so So­ny Slo­va­kia vy­hla­su­je an­ke­tu o naj­lep­šie­ho fo­tog­ra­fa Slo­ven­ska.

Ná­rod­né ko­lo sú­ťa­že je ur­če­né pre fo­tog­ra­fov zo Slo­ven­ska s pro­fe­sio­nál­ny­mi i ama­tér­sky­mi schop­nos­ťa­mi. Po­da­nie prih­láš­ky je bez­plat­né na www.worldpho­to.org, kde sa­fo­tog­ra­fi mô­žu za­re­gis­tro­vať do ľu­bo­voľ­nej z de­sia­tich vy­pí­sa­ných ka­te­gó­rií. Od­bor­ná po­ro­ta vy­be­rie naj­lep­šiu fo­tog­ra­fiu slo­ven­ské­ho auto­ra spo­me­dzi prís­pev­kov vo všet­kých ka­te­gó­riách. Sú­ťaž je skve­lou príl­eži­tos­ťou pre za­čí­na­jú­cich umel­cov, pre­to­že po­nú­ka mož­nosť, aby ich prá­ce bo­li vy­sta­ve­né v za­hra­ni­čí spo­lu s di­ela­mi pop­red­ných fo­tog­ra­fov z ce­lé­ho sve­ta.

Ví­ťaz slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho ko­la bu­de vy­hlá­se­ný 18. mar­ca 2015, ke­dy zís­ka aj hlav­nú ce­nu sú­ťa­že vo for­me naj­nov­šej fo­tog­ra­fic­kej vý­ba­vy od So­ny. Ce­ny zís­ka­jú aj uchá­dza­či, kto­rí sa umiestnia na dru­hom a tre­ťom mies­te. Di­ela všet­kých troch naj­lep­ších umel­cov bu­dú vy­sta­ve­né od 24. ap­rí­la do 10. má­ja 2015 v Lon­dý­ne na vý­sta­ve „2015 So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards Exhi­bi­tion" spo­lu s di­ela­mi pro­fe­sio­ná­lov z ce­lé­ho sve­ta a tak­tiež zob­ra­ze­né na webo­vej strán­ke www.worldpho­to.org.

So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards kaž­do­roč­ne oce­ňu­je to naj­lep­šie zo sve­ta sú­čas­nej fo­tog­ra­fie a po­nú­ka via­ce­ro dis­cip­lín. Sú­ťaž za­hŕňa 15 od­bor­ných ka­te­gó­rií pre pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov, 10 voľ­ných ka­te­gó­rií pre nad­šen­cov fo­tog­ra­fie, sú­ťaž za­me­ra­nú pre štu­den­tov vy­so­koš­kol­ské­ho štú­dia fo­tog­ra­fie vo ve­ku 18-28 ro­kov a sú­ťaž pre mla­dých fo­tog­ra­fov vo ve­ku do 20 ro­kov. Ví­ťaz slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho ko­la bu­de vy­bra­ný z prís­pev­kov za­re­gis­tro­va­ných do jed­nej z de­sia­tich voľ­ných ka­te­gó­rii sú­ťa­že 2015 So­ny Word Pho­tog­rap­hy Awards.

10 voľ­ných ka­te­gó­rií sú­ťa­že ob­sa­hu­je nas­le­du­jú­ce té­my
Ar­chi­tek­tú­ra
Ume­nie a kul­tú­ra
Di­gi­tál­ne up­ra­ve­né fo­tog­ra­fie
Low-light
Prí­ro­da a zvie­ra­tá
Pa­no­rá­ma
Ľudia
Úsmev
Zlo­mok se­kun­dy
Ces­to­va­nie

Po­dá­va­nie prih­lá­šok kon­čí 5. ja­nuá­ra 2015. Po tom­to ter­mí­ne bu­dú prís­pev­ky hod­no­te­né ko­mi­siou WPO (Sve­to­vá fo­tog­ra­fic­ká or­ga­ni­zá­cia), kto­rá vy­bra­né fo­tog­ra­fie za­ra­dí do už­šie­ho vý­be­ru. Špe­ciál­na po­sud­ko­vá ko­mi­sia, kto­rej čle­nom je aj krea­tív­na ria­di­teľ­ka WPO As­trid Mar­ga­ret, na­po­kon ur­čí ví­ťa­za sú­ťa­že.

Scott Gray, vý­kon­ný ria­di­teľ WPO, opi­su­je sú­ťaž nas­le­dov­ne: „So­ny World Pho­tog­rap­hy Awards ak­tív­ne pod­po­ru­je mla­dých ta­len­to­va­ných fo­tog­ra­fov z ce­lé­ho sve­ta. Prá­ve z toh­to dô­vo­du sme nad­še­ní, že mô­že­me úz­ko spo­lup­ra­co­vať so spo­loč­nos­ťou So­ny a ob­ja­viť tak mies­tnych fo­tog­ra­fov, kto­rí vy­tvá­ra­jú skve­lé prá­ce a po­sú­va­jú hra­ni­ce svo­jej krea­ti­vi­ty s mož­nos­ťou up­lat­niť sa vo sve­te a in­špi­ro­vať iných za­čí­na­jú­cich slo­ven­ských fo­tog­ra­fov."

Yann Sal­mon La­gag­neur, ve­dú­ci stra­te­gic­ké­ho mar­ke­tin­gu di­gi­tál­ne­ho spra­co­va­nia ob­ra­zu, So­ny Euro­pe, do­dá­va: „ná­rod­né ko­lo sú­ťa­že je skve­lým spô­so­bom ako ob­ja­vo­vať re­gio­nál­ne ta­len­ty. Je veľ­mi za­ují­ma­vé vi­dieť rôz­ne štý­ly, kto­ré vy­chá­dza­jú z jed­not­li­vých kra­jín. Chce­me ta­ké­to ná­rod­né ta­len­ty pod­po­ro­vať a pos­ky­to­vať im tie naj­lep­šie fo­toa­pa­rá­ty a ob­jek­tí­vy, aby sa moh­li pl­ne sús­tre­diť na krea­tív­ne sub­jek­ty, kto­ré ma­jú pred se­bou."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter