Nový obchodný riaditeľ divízie IT Business v Schneider Electric

No­vým ob­chod­ným ria­di­te­ľom di­ví­zie IT Bu­si­ness pre Slo­ven­sko a Čes­kú re­pub­li­ku spo­loč­nos­ti Schnei­der Elec­tric sa stal od ok­tób­ra 2014 Fran­ti­šek Mi­keš. Zo svo­jej po­zí­cie zod­po­ve­dá za ria­de­nie ob­chod­ných ak­ti­vít v ob­las­ti dá­to­vých cen­tier, zá­lož­ných zdro­jov a ďal­ších slu­žieb Schnei­der Elec­tric pre IT sek­tor.

Fran­ti­šek Mi­keš do Schnei­der Elec­tric pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti Altron, v kto­rej bol od za­čiat­ku ro­ka 2011 čle­nom ve­de­nia.

Fran­ti­šek Mi­keš má viac ako 15-roč­né skú­se­nos­ti v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. V ob­do­bí 1999 - 2003 pra­co­val v spo­loč­nos­ti CZECH TE­LE­COM na rôz­nych ve­dú­cich po­zí­ciách so za­me­ra­ním na stra­té­giu, roz­voj ob­cho­du, pro­duk­to­vý mar­ke­ting, pro­jek­to­vý a sys­té­mo­vý ma­naž­ment. V ob­do­bí 2004 až 2006 pra­co­val pre nór­sku sku­pi­nu Te­le­nor Networks CE ako ria­di­teľ pre stra­té­giu a pro­duk­ty. Po ak­vi­zí­cií Te­le­nor Networks CE sku­pi­nou GTS Cen­tral Euro­pean Hol­ding BV, pra­co­val pre GTS No­ve­ra na po­zí­cii ria­di­te­ľa pre seg­ment ma­naž­ment. Po­tom pra­co­val pre spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca O2 Czech Re­pub­lic a spo­loč­nos­ti tej­to sku­pi­ny za­me­ra­né na in­for­mač­né tech­no­ló­gie a rie­še­nia pre kor­po­rát­nych zá­kaz­ní­kov a štát­nu sprá­vu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter