Horúce novinky v tabletoch CityTab s Windows 8.1

Rad tab­le­tov Ci­ty­Tab Sup­re­me od Co­lo­ro­vo za­hŕňa 3 no­vé mo­de­ly. Všet­ky bo­li navr­hnu­té v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou In­tel a Mic­ro­soft a za­is­ťu­jú nie­len prís­tup k naj­nov­ším tech­no­ló­giám pre uží­va­te­ľov, ale tak­tiež pl­nú kom­pa­ti­bi­li­tu s ob­ľú­be­ný­mi prog­ra­ma­mi a ope­rač­ným sys­té­mom. Tie­to vlas­tnos­ti ro­bia pre­chod z PC na tab­let jed­no­duch­ším, než ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Ide o tri no­vé tab­le­ty Ci­ty­Tab Sup­re­me 8", Ci­ty­Tab Sup­re­me 8" 3G a Ci­ty­Tab Sup­re­me 8" H. Všet­ky sú po­há­ňa­né naj­nov­ší­mi štvor­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi In­tel Atom Bayt­rail-T s tech­no­ló­giou Hy­per-Threa­ding na frek­ven­cii až 1,83 GHz. Sú vy­ba­ve­né IPS HD dis­ple­jom, 16 GB flash pa­mä­ťou a vý­kon­nou ba­té­riou.

Ale sku­toč­ná hod­no­ta pre zá­kaz­ní­ka spo­čí­va v syn­er­gii vy­so­ko vý­kon­ných kom­po­nen­tov a softwaru. Úče­lom je pos­kyt­núť mo­bil­ný pro­dukt, kto­rý bu­de pre­dov­šet­kým jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny pre tých, kto­rí pou­ží­va­jú stol­né po­čí­ta­če a no­te­boo­ky so softwarom spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft ku svo­jej kaž­do­den­nej prá­ci.

Kaž­dý z no­vých mo­de­lov Sup­re­me je do­dá­va­ný s uží­va­teľ­sky prí­jem­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.1 a ba­lí­kom Of­fi­ce 365 s 1 TB OneD­ri­ve clou­do­vým úlo­žis­kom. Pre­chod z po­čí­ta­ča na tab­let eš­te nik­dy ne­bol tak jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny. S OneD­ri­ve úlo­žis­kom mô­že­te ľu­bo­voľ­ne pre­chá­dzať me­dzi stol­ným po­čí­ta­čom, no­te­boo­kom a tab­le­tom a pok­ra­čo­vať v prá­ci na kto­rom­koľ­vek z tých­to za­ria­de­ní, pri­čom by doš­lo ku stra­te dát.

"S tab­le­tom Ci­ty­Tab z ra­dy Sup­re­me mô­že­te jed­no­du­cho vy­uží­vať po­pu­lár­ne prog­ra­my spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, ako je Word, Excel, Power­Point ale­bo Out­look. To pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­ci kom­fort pre uží­va­te­ľov, kto­rí rad­šej pou­ží­va­jú fun­kcie ob­siah­nu­té v softwari, kto­rý pou­ží­va­jú kaž­dý deň do­ma i v prá­ci, " po­ve­dal Paweł Małec­ki, ria­di­teľ Co­lo­ro­vo Bu­si­ness Unit.

Ti, kto­rí oce­nia tak di­zajn tab­le­tu, ako i vý­bor­nú tech­nic­kú špe­ci­fi­ká­ciu roz­hod­ne ne­bu­dú skla­ma­ní. Všet­ky za­ria­de­nia sú vy­ro­be­né z ma­te­riá­lu prí­jem­né­ho na do­tyk a zá­ro­veň umož­ňu­jú­ce­ho pev­né ucho­pe­nie.

Od­po­rú­ča­né ma­loob­chod­né ce­ny:
Ci­ty­Tab Sup­re­me 8" 126,9 EUR s DPH
Ci­ty­Tab Sup­re­me 8" H 134,9 EUR s DPH
Ci­ty­Tab Sup­re­me 8" 3G 154,9 EUR s DPH

Po­nu­ka Co­lo­ro­vo je dos­tup­ná v ob­vyk­lých re­tai­lo­vých a e-tai­lo­vých ob­cho­doch. Uce­le­ný zoz­nam ka­men­ných pre­daj­ní par­tne­rov náj­de­te na strán­kach www.co­lo­ro­vo.sk v sek­cii „Kde na­ku­po­vať?".

Co­lo­ro­vo je znač­ka spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu a po­čí­ta­čo­vých dopl­nkov. Po­nú­ka tri ra­dy mo­der­ných a efek­tív­nych Ci­ty­Tab tab­le­tov (Li­te, Vi­sion a Sup­re­me), kto­rých cie­ľom je us­po­ko­jiť pot­re­by rôz­nych sku­pín uží­va­te­ľov, Ci­ty­To­ne smar­tpho­ny, pre­nos­né Power­Box ba­té­rie pre mo­bil­né za­ria­de­nia, tak­tiež at­ra­men­ty a to­ne­ry do tla­čiar­ni, fo­tog­ra­fic­ký pa­pier, a čis­tia­ce prís­lu­šen­stvo pre po­čí­ta­če a mo­bil­né za­ria­de­nia.

tab_CityTab Supreme 8'' H.jpg


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter