ShopRoku Meeting už pozná rečníkov aj témy prednášok!

Shoproku 2014 (1).jpg Me­ná naj­lep­ších slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­dov toh­to ro­ku spoz­ná ve­rej­nosť už 15. ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve na ak­cii Shop­Ro­ku Mee­ting.

Pred sláv­nos­tným vy­hlá­se­ním vý­sled­kov šies­te­ho roč­ní­ka an­ke­ty Shop­Ro­ku pre­beh­ne na­vy­še kon­fe­ren­čná časť ak­cie, na kto­rej od­zne­jú aj tie­to pred­náš­ky:

- „E-com­mer­ce 2014 pod lu­pou" - To­máš Bra­ver­man (Heu­re­ka.sk)
- „Pre­čo on­li­ne plat­by zvy­šu­jú ob­rat a zisk" - Ga­briel ka­la­poš (PayU)
- „Do­ru­če­nie to­va­ru ako pos­led­ný krok na ces­te k spo­koj­né­mu zá­kaz­ní­ko­vi" - Ľuboš Ot­to (DPD)
- „Koľ­ko kon­ku­ren­čných zna­čiek udr­ží váš zá­kaz­ník v hla­ve?" - Vi­lém Ru­beš (Eli­te So­lu­tions)
- „Roz­voj e-com­mer­ce z poh­ľa­du pla­tob­ných sys­té­mov" - Mar­cel Gaj­doš (Vi­sa)

Sú­čas­ťou Shop­Ro­ku Mee­ting bu­de aj pa­ne­lo­vá dis­ku­sia do­má­cich e-sho­pov Mall.sk, Pro­se­nior.sk, Deb­nic­ka­ri.sk a Cho­co­ma­ze.sk

Vy­hla­so­va­te­ľom an­ke­ty Shop­Ro­ku je ná­kup­ný rad­ca Heu­re­ka.sk, pri­čom jej cie­ľom je pod­po­riť kva­lit­né e-sho­py a po­môcť spot­re­bi­te­ľom orien­to­vať sa na tr­hu.

Aj ten­to rok sú­ťa­žia e-sho­py v ka­te­gó­riách Ce­ny kva­li­ty, zá­ro­veň sa uchá­dza­jú o hla­sy inter­ne­to­vej ve­rej­nos­ti v Ce­ne po­pu­la­ri­ty a od­bor­nej po­ro­ty v Ce­ne Heu­ré­ky.

Lís­tky na Mee­ting Shop­Ro­ku 2014, kto­rý bu­de 15. ok­tób­ra od 13:00 h. do 02:00 h. v Bra­tis­la­ve na lo­di Ri­ver's Club sú v pre­da­ji na Tic­ket­por­tal.sk za 120 EUR s DPH (tic­ket­por­tal.sk).Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter