ČR: Cx 0078iiyama ProLite TE5564MIS-B1AG - Profesionálny veľkoformát

Ja­pon­ská spo­leč­nost iiyama, ve spo­lup­rá­ci s AT Com­pu­ters, před­sta­vi­la no­vý pro­fe­sio­nál­ní vel­ko­for­má­to­vý do­ty­ko­vý pa­nel iiyama Pro­Li­te TE5564MIS-B1AG. No­vé infra­čer­ve­né ov­lá­dá­ní se sní­má­ním až šes­ti do­teků sou­časně a vý­kon­ný IPS pa­nel jsou zá­ru­kou skvělé­ho ob­ra­zu a ši­ro­kých mož­nos­tí vy­uži­tí.

Mo­del iiyama Pro­Li­te TE5564MIS je 55" mul­ti-do­ty­ko­vý zob­ra­zo­vač za­lo­že­ný na nej­novějších op­tic­kých tech­no­lo­giích pro do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky (infra­čer­ve­né ov­lá­dá­ní s až 6 sou­čas­ný­mi do­te­ky) s Full HD roz­li­še­ním 1920 x 1080 bodů a LED pod­sví­ce­ním. Dí­ky pou­ži­té IPS tech­no­lo­gii, kon­tras­tní­mu poměru 1400:1 a ja­su 310 cd/m2 se ten­to vel­ko­for­má­to­vý mo­ni­tor vy­zna­ču­je skvělý­mi zob­ra­zo­va­cí­mi vlas­tnos­tmi, což oce­ní zej­mé­na zá­kaz­ní­ci v re­tai­lu, vzdělá­va­cích za­říze­ních ne­bo mo­der­ních kan­ce­lářích.

K zá­klad­ní vý­bavě Pro­Li­te TE5564MIS patří nás­tro­je pro vi­deo kon­fe­ren­ce PIP a PBP a zpra­co­vá­ní ob­ra­zu z ví­ce vstupů. No­vý pa­nel na­bí­zí i spe­ciál­ní sen­zor okol­ní­ho osvětle­ní, kte­rý auto­ma­tic­ky přizpůso­bu­je zob­ra­ze­ní tak, aby by­lo do­sa­že­no maximál­ní kva­li­ty ob­ra­zu. Je­ho přida­nou hod­no­tou je vý­raz­ná ús­po­ra nák­ladů na ener­gii. Dí­ky ochran­né­mu sk­lu s anti­ref­lexní vrstvou je no­vý Pro­Li­te TE5564MIS ideál­ním řeše­ním i pro ty nej­ná­ročnější ap­li­ka­ce, ja­ko jsou škol­ní třídy ne­bo vý­lo­hy ob­chod­ních domů.

Ten­to mo­del je dos­tup­ný přib­ližně za 46 000 Kč bez DPH a pop­latků. Vý­rob­ce na něj pos­ky­tu­je stan­dar­dní zá­ru­ku tři ro­ky.

Tech­nic­ké pa­ra­met­ry:
Typ LCD pa­ne­lu: IPS (An­ti Gla­re)
Na­tiv­ní roz­li­še­ní: 1920 x 1080 bodů
Úhlopříč­ka: 54,6"
For­mát ob­ra­zu: 16:9
Do­ba od­ez­vy: 8 ms
Jas: 310 cd/m2
Kon­trast: 1400:1
Po­zo­ro­va­cí úh­ly: 178° / 178°
Vstu­py: VGA, RCA (VI­DEO), S-Vi­deo, BNC jack, mi­ni jack, DVI-D, HDMI x 2, Dis­play­Port
RS232C, USB (pro do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní), RJ45 (LAN)
Rep­ro­duk­to­ry: ano (2 x 12 W ste­reo)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter