ČR: Konvertibilné notebooky budú predajným hitom Vianoc, na trhu nahradia lacné tablety a výkonné ultrabooky

Při ná­ku­pu po­čí­tačů Če­ši stá­le ví­ce pre­fe­ru­jí uni­ver­zál­nost a snad­nou přenos­nost. Vy­plý­vá to ze sta­tis­tik pro­dejců, kteří v pos­led­ní době re­gis­tru­jí zvý­še­ný zá­jem o kon­ver­ti­bil­ní no­te­boo­ky. Za­říze­ní kom­bi­nu­jí­cí tab­let s no­te­boo­kem pro­to as­pi­ru­jí na pro­dej­ní hit le­toš­ních Vá­noc. Pod­le vý­sledků an­ke­ty me­zi ob­chod­ní­ky s vý­po­čet­ní tech­ni­kou stoup­ly pro­de­je těchto přís­trojů od po­čát­ku ro­ku do kon­ce zá­ří až o 20 %. Za pos­led­ních šest měsíců se roz­šíři­la i na­bíd­ka dos­tup­ných mo­delů, kte­rá cí­lí na ši­ro­kou šká­lu zá­kaz­níků od stu­dentů po vr­cho­lo­vé ma­na­že­ry.

Pod­le ana­lý­zy ob­chod­ní stra­te­gie tu­zem­ských pro­dejců zůstá­va­jí ce­ny kon­ver­ti­bil­ních no­te­booků pro tu­to chví­li sta­bil­ní a za­říze­ní střed­ní třídy tak lze pořídit v roz­me­zí 15 až 20 ti­síc ko­run. „Hyb­rid­ní no­te­boo­ky se vel­mi rych­le pro­bo­jo­va­ly do běžné na­bíd­ky ob­chodů a je­jich ce­no­vá hla­di­na do­sud spí­še stag­no­va­la. I přes vy­so­kou pop­táv­ku a ši­ro­kou dos­tup­nost pro­duk­tu na tr­hu doj­de k mír­né­mu zvý­še­ní ce­ny, a to kvů­li tra­dič­ní­mu před­vá­noč­ní­mu zvy­šo­vá­ní mar­ží ob­chod­níků," upo­zor­ňu­je Mi­chal Je­žek, ředi­tel spo­leč­nos­ti Kar­sa Tech­no­lo­gies, kte­rá na­bí­zí nás­troj pro ana­lý­zu cen pro­duktů v e-sho­pech. Zvý­še­ný zá­jem o mul­ti­fun­kční za­říze­ní potvr­zu­jí i sa­mot­ní pro­dej­ci. „Kon­ver­ti­bil­ním no­te­bookům přichá­zí na chuť stá­le větší po­čet zá­kaz­níků. Ak­tuálně tvoří za­říze­ní ty­pu 2v1 až 10 % cel­ko­vých pro­dejů no­te­booků. Oče­ká­vá­me pro­to, že by se ta­to ka­te­go­rie po­čí­tačů moh­la stát hi­tem le­toš­ních Vá­noc," do­dá­vá To­máš Pil­ský, ob­chod­ní ředi­tel inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du s po­čí­ta­či a elek­tro­ni­kou CZC.cz.

Zce­la no­vá ka­te­go­rie po­čí­tačů přitom do­sud ne­má ani jed­not­ný ná­zev. No­te­boo­ky s od­děli­tel­nou do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, kte­rou lze pl­no­hod­notně vy­užít i ja­ko tab­let, pro­dej­ci ozna­ču­jí ja­ko tab­le­to­boo­ky, hyb­rid­ní či kon­ver­ti­bil­ní no­te­boo­ky ne­bo je ka­te­go­ri­zu­jí ja­ko za­říze­ní ty­pu 2v1. Me­zi nej­častější zá­jem­ce o ten­to druh za­říze­ní patří stu­den­ti, ob­chod­ní ces­tu­jí­cí a vr­cho­lo­ví ma­na­žeři. „Stu­den­ti na­ku­pu­jí kon­ver­ti­bil­ní no­te­boo­ky kvů­li vy­so­ké mo­bi­litě a dlou­hé vý­dr­ži ba­ter­ky," upřes­ňu­je Jan Vro­ži­na, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žer e-sho­pu s vý­po­čet­ní tech­ni­kou ExaSoft. Vý­znam­nou zá­kaz­nic­kou sku­pi­nu tvoří i ma­na­žeři a ob­chod­ní ces­tu­jí­cí, kteří přís­troj vy­uží­va­jí ne­jen k ob­čas­né kan­ce­lářské prá­ci, ale ta­ké ke čte­ní a k pre­zen­ta­cím na schůzkách. Pod­le vy­jádření pro­dej­ce po­čí­tačů Mi­ro­net zá­kaz­ní­ci při ná­ku­pech tab­le­tu kříže­né­ho s no­te­boo­kem nej­častěji pre­fe­ru­jí za­říze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8. Ten to­tiž vhodně kom­bi­nu­je do­ty­ko­vé prostředí s kla­sic­kým des­kto­po­vým roz­hra­ním a umož­ňu­je hlad­ké přecho­dy me­zi re­ži­mem tab­le­tu a no­te­boo­ku.

Vel­ký pro­dej­ní po­ten­ciál vi­dí v případě hyb­rid­ních no­te­booků ob­chod­ní­ci ta­ké u ro­din s ma­lý­mi dětmi. V ro­di­nách mo­hou to­tiž tab­le­to­boo­ky za­stat ro­li do­má­cí­ho po­čí­ta­če i přenos­né­ho her­ní­ho přís­tro­je pro men­ší dě­ti v ob­do­bí do­vo­le­ných. Nej­men­ší zá­jem o kon­ver­ti­bil­ní za­říze­ní nao­pak v tu­to chví­li pro­je­vu­jí souk­ro­mé fir­my a stát­ní sek­tor. Pro ty­to sub­jek­ty před­sta­vu­je ka­te­go­rie 2v1 re­la­tiv­ní no­vin­ku, kte­rá ne­ní vhod­ná pro kaž­do­den­ní fi­rem­ní pro­voz. „Hyb­rid­ní no­te­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jem a od­děli­tel­nou klá­ves­ni­cí pro­za­tím za­městnan­ci ve fir­mách vy­uží­va­jí mi­ni­málně. Pod­sta­tou větši­ny kan­ce­lář­ských čin­nos­tí je vy­tváření a edi­ta­ce texto­vých do­ku­mentů, prá­ce s čís­ly či for­mu­láři a texto­vá ko­mu­ni­ka­ce. Z poh­le­du er­go­no­mie je pro ty­to čin­nos­ti stá­le nej­vhodnější klá­ves­ni­ce a myš," dopl­ňu­je Len­ka Uzun ze spo­leč­nos­ti Servod­at­a, jež pos­ky­tu­je kom­plexní služ­by v ob­las­ti pod­ni­ko­vé in­for­mač­ní infra­struk­tu­ry.

Prud­ký nárůst zá­jmu o mul­ti­fun­kční no­te­boo­ky vý­razně pod­po­ru­jí i vý­rob­ci. Ti v té­to ka­te­go­rii vy­rábějí de­sít­ky kon­fi­gu­ra­cí a dá­va­jí zá­kaz­níkům mož­nost vy­bí­rat v různých ce­no­vých hla­di­nách. Na tr­hu jsou tak dos­tup­né mo­de­ly v ce­no­vých re­la­cích od 7 ti­síc ko­run, kte­ré cí­lí předev­ším na stu­den­ty a je­jich tou­hu mít dvě za­říze­ní za ce­nu jed­no­ho. Pro ma­na­že­ry jsou nao­pak k dis­po­zi­ci tab­le­to­boo­ky v hod­notě de­sí­tek ti­síc ko­run, jež lá­ka­jí na vy­so­ký vý­kon a nad­stan­dar­dní vý­ba­vu. Pro­dej­ci i spe­cia­lis­té na vý­po­čet­ní tech­ni­ku přitom shodně kon­sta­tu­jí, že za­říze­ní ty­pu 2v1 nej­ví­ce kon­ku­ru­jí tab­letům s niž­ším vý­ko­nem a ultra­bookům vy­šší třídy. Pro­de­je těchto přís­trojů by pro­to dle před­povědí ana­ly­tiků mě­ly v doh­led­né době kle­sat.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter