ČR: ČEZ a.s. prináša svojim zákazníkom užívateľsky jednoduchú mobilnú aplikáciu ČEZ ON-LINE

Po vstu­pu čes­ké­ho ener­ge­tic­ké­ho kon­cer­nu ČEZ, a.s. na trh mo­bil­ních slu­žeb (Mo­bil od ČEZ) se spo­leč­nost roz­hod­la us­nad­nit svým zá­kaz­níkům sprá­vu všech svých slu­žeb (elektřina, plyn a mo­bil) prostřed­nic­tvím mo­bil­ní ap­li­ka­ce.

Cí­lem ČEZ ON-LI­NE je na­bí­zet pl­no­hod­not­ný a kom­plexní nás­troj pro zá­kaz­ní­ky, dí­ky kte­ré­mu si bu­dou mo­ci sa­mos­tatně spra­vo­vat svůj účet přímo z mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu. Ap­li­ka­ce zá­ro­veň sní­ží za­tí­že­nost Call cen­tra ener­ge­tic­ké­ho kon­cer­nu.

Klient může v rám­ci ap­li­ka­ce pro An­droid či iOSpra­co­vat s ko­mo­di­ta­mi elektřina, plyn a mo­bil. V přeh­led­ném me­nu se uži­va­te­li bu­dou zob­ra­zo­vat jen ty ko­mo­di­ty, kte­ré od ČEZ ak­tivně od­ebí­rá.

Ap­li­ka­ce na­bí­zí dva způso­by vy­uži­tí - je­den je přís­tup­ný bez a dru­hý s přih­lá­še­ním uži­va­te­le. V ano­nym­ní čás­ti ap­li­ka­ce se zá­kaz­ník dos­ta­ne k zá­klad­ním údajům o spo­leč­nos­ti: kon­tak­ty ČEZ, nej­bliž­ší po­boč­ky spo­leč­nos­ti a sez­nam od­kazů na je­jí web.

Nao­pak, už přih­lá­še­ný uži­va­tel si na­vo­lí seg­men­ty, kte­ré chce, aby mu ap­li­ka­ce zob­ra­zo­va­la. Dal­ší ban­ne­ry tvoří od­ka­zy na zprá­vy od spo­leč­nos­ti, místa od­běru slu­žeb, sprá­vu účtů mo­bil­ních čí­sel a plat­by. Klient tak dí­ky ap­li­ka­ci sle­du­je:

- Mís­to od­běru služ­by: ná­zev od­ebí­ra­né ko­mo­di­ty / po­pis fak­tu­ra­ce.
- Ne­dop­la­tek / fak­tu­ru před splat­nos­tí - klient může přejít do sek­ce zá­loh a fak­tur.
- Si­mu­la­ci spotřeby, čímž si zvý­ší přeh­led o před­pok­lá­da­né fak­tu­rač­ní čás­tce a může si ro­zumně nas­ta­vit zá­lo­ho­vou plat­bu.
- On­li­ne změna vý­šky zá­lo­hy.
- His­to­rii pla­teb.
- Vý­voj spotřeby na jed­not­li­vých od­běrných mís­tech.
- Te­le­fon­ní čís­lo / te­le­fon­ní čís­la: in­for­ma­ce o ak­tuál­ním ba­líč­ku slu­žeb, ce­nu za zúč­to­va­cí ob­do­bí, vol­né mi­nu­ty a in­for­ma­ce o da­to­vém li­mi­tu, nas­ta­ve­ní elek­tro­nic­ké fak­tu­ry a fak­tu­rač­ní ad­re­sy. Zá­kaz­ník si ta­ké může měnit nas­ta­ve­ní ba­líč­ku slu­žeb, je­jichž na­bíd­ku má v rám­ci ap­li­ka­ce zpřís­tupněnou. Dí­ky ap­li­ka­ci od­eš­le po­ža­da­vek, a po­ža­do­va­ná změna ta­ri­fu mu bu­de auto­ma­tic­ky za­ve­de­na.

"Jsme rá­di, že jsme si pro spo­lup­rá­ci vy­bra­li spo­leč­nost Cle­verlan­ce. V rám­ci do­dáv­ky, na kte­rou by­lo vel­mi má­lo ča­su, uká­za­li flexibi­li­tu a know-how E2E do­dáv­ky mo­bil­ní ap­li­ka­ce. Pro­jekt proběhl bez prob­lémů a pod­le na­šich před­stav." Petr Kar­vá­nek, Ma­na­žer Pro­jek­tu mo­bil­ní ap­li­ka­ce ve spo­leč­nos­ti ČEZ.

"Ap­li­ká­cia je uží­va­teľ­sky jed­no­du­chá, preh­ľad­ná a pri­tom kom­plexná. Po­nú­ka syn­er­giu uti­lít a te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Do­vo­lím si tvr­diť, že sa jed­ná o pr­vý sel­fca­re, kto­rý tak­to služ­by spo­ju­je a pri­ná­ša tak uží­va­te­ľom rých­lu kon­tro­lu nad ce­lým por­tfó­liom slu­žieb spo­loč­nos­ti ČEZ. ČEZ kvô­li ap­li­ká­cii op­ti­ma­li­zo­val aj web strán­ky, kto­ré sú dopl­ne­né o sek­ciu mo­bil­ná ap­li­ká­cia.

Uží­va­te­lia sa mô­žu do bu­dúc­na te­šiť na pos­tup­ný roz­voj a no­vú, veľ­mi za­ují­ma­vú fun­kcio­na­li­tu kto­rá im uľah­čí ži­vot," řekl Mi­lan Mi­to­šin­ka, ve­dou­cí jed­not­ky mo­bil­ní­ho vý­vo­je.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter