Nový appstore prinesie moderné eSlužby pre slovenské samosprávy

Jed­no­du­chý, rých­ly a kom­fort­ný prís­tup k mo­der­ným eS­luž­bám bu­dú mať čos­ko­ro aj mes­tá, ob­ce a oby­va­te­lia Slo­ven­sku. Pri­ne­sie ich ot­vo­re­ná plat­for­ma di­gi­tal­ne­mes­to.sk®, kto­rá bu­de spus­te­ná od no­vé­ho ro­ku. V rám­ci Slo­ven­ska ide o ino­va­tív­ny a pre­lo­mo­vý kon­cept, pra­cu­jú­ci na prin­cí­pe clou­du, ap­li­kač­né­ho ob­cho­du a zdie­ľa­ných dát. Kon­cept pred­sta­vi­la od­bor­ná kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO 2014, kto­rá sa ko­na­la 2. ok­tób­ra vo Vy­hniach.

Ot­vo­re­ná plat­for­ma di­gi­tal­ne­mes­to.sk®, kto­rá pri­ne­sie ši­ro­ké spek­trum elek­tro­nic­kých slu­žieb a ap­li­ká­cií v du­chu dneš­ných e-sho­pov, umož­ní vy­skla­dať si ap­li­ká­cie od rôz­nych kon­ku­ren­čných vý­rob­cov, pre lep­šie vy­uži­tie bu­de väč­ši­na slu­žieb nav­zá­jom in­teg­ro­va­teľ­ná. Zá­kaz­ník - mes­to, obec, či kraj, si na pár kli­kov stiah­ne a na­kon­fi­gu­ru­je služ­by, či ap­li­ká­cie pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by a bu­de pla­tiť len za to, čo nao­zaj vy­uži­je.

Ako na kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO 2014 uvie­dol Ľuboš Pet­rík, sa­les ma­na­ger pre stra­te­gic­ké pro­jek­ty sa­mos­prá­vy zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN: „Hlav­ným cie­ľom je rých­ly a jed­no­du­chý ná­kup ap­li­ká­cií v clou­de, kto­rý je dnes je­di­nou ces­tou naj­mä pre men­šie mes­tá a ob­ce, ako pos­ky­to­vať mo­der­né služ­by svo­jim oby­va­te­ľom." 

Plat­for­ma­má am­bí­ciu byť in­teg­rač­ným pr­vkom pre webo­vé, mo­bil­né a ďal­šie ap­li­ká­cie pou­ží­va­né v sa­mos­prá­ve, nie­len na Slo­ven­sku, ale i z glo­bál­ne­ho poh­ľa­du, a tiež dis­tri­buč­ným ka­ná­lom cer­ti­fi­ko­va­ných sa­mos­práv­nych pro­duk­tov na tr­hu. 

Plat­for­ma di­gi­tal­ne­mes­to.sk® umož­ní zdie­ľa­nie dát me­dzi ap­li­ká­cia­mi a rôz­ny­mi sys­té­ma­mi do­dá­va­te­ľov. „Sa­mos­prá­vy ma­jú množ­stvo nep­re­po­je­ných dát a prog­ra­mov, kto­ré nes­po­lup­ra­cu­jú. Kom­pli­ku­je im to prá­cu a zvy­šu­je ná­ro­ky na udr­žia­va­nie dát v kva­lit­nej po­do­be. Aj to­to chce­me zme­niť," po­ve­dal tech­no­lo­gic­ký expert Ján Va­cul­čiak z DA­TA­LA­Nu, kto­rý sa na vý­vo­ji no­vej plat­for­my po­die­ľal. 

No­vý kon­cept pri­ne­sie via­ce­ro ino­vá­cií, ako napr. inter­ak­tív­ne ma­py, elek­tro­nic­ké auk­cie, pra­cov­nú zdra­vot­nú služ­bu on-li­ne atď. Účas­tní­kov kon­fe­ren­cie naj­viac za­ujal eVo­ting - hla­so­va­nie pros­tred­níc­tvom tab­le­tu, keď má zá­stup­ca sa­mos­prá­vy v kaž­dom mo­men­te is­to­tu, že pra­cu­je so správ­nou a ak­tuál­nou ver­ziou do­ku­men­tov. „Sa­mos­prá­vy sa vy­hnú pa­pie­ro­vej ma­ši­né­rii a prob­lé­mom pri neus­tá­lych zme­nách. Z jed­né­ho tab­le­tu ob­slú­žia zá­stup­co­via úra­du všet­ky fun­kcie, kto­ré pot­re­bu­jú pri svo­jej prá­ci," vy­svet­lil Pet­rík.

Plat­for­ma di­gi­tal­ne­mes­to.sk® bu­de spus­te­ná 1. ja­nuá­ra 2015 a sna­hou spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN je, aby bo­li jej ap­li­ká­cie a služ­by ak­ti­vo­va­né zá­kaz­ní­kom do 24 ho­dín.

Kon­fe­ren­cia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO 2014 sa ve­no­va­la nie­len pred­sta­ve­niu za­ují­ma­vých tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek. Vďa­ka net­ra­dič­né­mu dis­kus­né­mu for­má­tu účas­tní­ci spo­loč­ne hľa­da­li od­po­ve­de na otáz­ky, kto­ré sú pre mes­tá a ob­ce v sú­čas­nos­ti prio­rit­né. 

Dis­ku­to­va­li napr. Mi­lan Muš­ka, vý­kon­ný pod­pred­se­da ZMOS, a Adrián Be­lá­nik, vý­kon­ný ria­di­teľ zo Zdru­že­nia DEUS, kto­rí sa ve­no­va­li DCO­Mu, kľú­čo­vé­mu pro­jek­tu elek­tro­ni­zá­cie sa­mos­práv. Ur­če­ný je pre viac než 1 057 ob­cí s prib­liž­ne 1,9 mil. oby­va­teľ­mi, kto­rým pri­ne­sie 138 e-gov slu­žieb - od vy­ba­ve­nia špič­ko­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, cez call cen­trá, až po nás­tro­je na bez­peč­nosť, zá­lo­ho­va­nie a mig­rá­ciu dát. Ako uvied­li hos­tia, vďa­ka to­mu sa pok­ry­jú sof­tvé­rom ob­las­ti, kto­ré ne­bo­li do­te­raz di­gi­ta­li­zo­va­né, a mno­hé ob­ce sa dos­ta­nú do elek­tro­nic­ké­ho sve­ta, čím sa im ot­vo­ria úpl­ne no­vé mož­nos­ti.

Pries­kum reali­zo­va­ný me­dzi účas­tník­mi kon­fe­ren­cie uká­zal, že do DCO­Mu sa do­te­raz za­po­ji­la ne­ce­lá de­sa­ti­na účas­tní­kov, no v blíz­kej bu­dúc­nos­ti sa plá­nu­je za­po­jiť až 57% prí­tom­ných miest a ob­cí.

Ďal­ší dis­ku­tér, Pe­ter Daň­ko z od­bo­ru pre­vádz­ky eGov ÚPVS z Ná­rod­nej agen­tú­ry pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by, vy­svet­lil prí­no­sy eS­chrán­ky a prez­ra­dil, že 80 až 90% sa­mos­práv v sú­čas­nos­ti už eS­chrán­ku za­lo­že­nú má. 

Ži­vú de­ba­tu vy­vo­la­la aj ak­tuál­na té­ma elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka. Elek­tro­nic­ký kon­trak­tač­ný sys­tém (EKS), kto­rý zís­kal pre­zýv­ku štát­ny eBay, pred­sta­vi­li Ta­tia­na Beh­ro­vá,po­rad­ky­ňa mi­nis­tra vnút­ra pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie a Da­ša Pa­lá­ko­vá,ria­di­teľ­ka od­bo­ru ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia MV SR. Ak­tuál­ne je v ňom re­gis­tro­va­ných 825 do­dá­va­te­ľov a pre­bie­ha­jú pr­vé šty­ri ob­cho­dy. Po­zi­tí­vom EKS pre do­dá­va­te­ľov je naj­mä ano­ny­mi­ta a tran­spa­ren­tnosť, a je­di­neč­ný je v tom, že kom­bi­nu­je inter­ne­to­vý ob­chod a ka­ta­ló­go­vý vý­ber. Hlav­ným prí­no­som je však ús­po­ra ča­su. Kým v rám­ci do­te­raj­šie­ho spô­so­bu ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia tr­va­la fá­za od pos­kyt­nu­tia pod­kla­dov po vy­hod­no­te­nie 43 dní, pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka by to ne­ma­li byť viac ako3 dni.

Ten­to rok bo­lo na­vy­še sú­čas­ťou po­du­ja­tia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO 2014 aj od­ov­zdá­va­nie oce­ne­nia naj­lep­ším mes­tám v pro­jek­te Ot­vo­re­ná sa­mos­prá­va, kto­rý hod­no­tí ot­vo­re­nosť a tran­spa­ren­tnosť in­for­má­cií sme­rom k ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom. Hod­no­te­nie reali­zu­je Tran­spa­ren­cy Inter­na­tio­nal Slo­ven­sko. Ga­briel Šípoš, ria­di­teľ TIS, spo­lu s Ľubo­šom Pet­rí­kom a Mi­cha­lom Kla­ča­nom, pred­se­dom pred­sta­ven­stva v spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, od­ov­zda­li oce­ne­nie mes­tu Vra­nov nad Top­ľou, kto­ré sa v rám­ci reb­ríč­ka sta­lo Sko­ka­nom ro­ka, a ví­ťa­zom - zá­stup­com miest Rož­ňa­va (3.mies­to), Prie­vi­dza (2.mies­to) a Mar­tin (1.mies­to).

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO 2014 bo­li spo­loč­nos­ti HP, Mic­ro­soft a Ep­son.
Viac in­for­má­cií a kom­plet­ný prog­ram kon­fe­ren­cie, ako aj pre­zen­tá­cie spík­rov a fo­to­re­por­táž, náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/di­gi­tal­ne­mes­toOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter