Konferencia: Elektronický zločin a IT bezpečnosť na Slovensku

Špe­cial­ista na IT bez­peč­nosť, po­rad­ca Ra­dy Euró­py, EÚ, NA­TO a OSN pre boj pro­ti te­ro­riz­mu na inter­ne­te a expert na elek­tro­nic­kú kri­mi­na­li­tu Prof. Dr. Mar­co Ger­cke prí­de do Bra­tis­la­vy. Vy­stú­pi na kon­fe­ren­cii o in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti Jud­gment Day 9, kto­rú or­ga­ni­zu­je spo­loč­nosť TEM­PEST 6. no­vem­bra 2014.

Mar­co Ger­cke pred­ne­sie ak­tuál­ne od­po­rú­ča­nia pre IT ma­na­žé­rov tak, aby bo­li schop­ní efek­tív­ne ochrá­niť svo­je in­for­mač­né ak­tí­va pred sú­čas­ný­mi hroz­ba­mi. Uká­že nie­koľ­ko prí­pa­do­vých štú­dií a bu­de sa ve­no­vať aj elek­tro­nic­ké­mu zlo­či­nu, kryp­to­me­nám či úlo­he in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti v sú­vis­los­ti so si­tuáciou na Uk­ra­ji­ne. „Ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nosť sa sta­la té­mou čís­lo 1 na zoz­na­me vlád a fi­riem po ce­lom sve­te. Ak však chce­te naj­nov­ším hroz­bám sku­toč­ne po­ro­zu­mieť a zís­kať in­for­má­cie o ich pos­led­nom vý­vo­ji, prí­di­te na kon­fe­ren­ciu Jud­gment Day," ko­men­to­val po­du­ja­tie Mar­co Ger­cke. Po jed­nom z naj­dô­le­ži­tej­ších ľu­dí na webe a ob­ja­vi­te­ľo­vi auto­rov pr­vé­ho po­čí­ta­čo­vé­ho ví­ru­su na sve­te Mik­ko­vi Hyp­po­ne­no­vi tak bu­de ďal­ším špič­ko­vým exper­tom na in­for­mač­nú bez­peč­nosť, kto­rý vy­stú­pi so svo­jou pre­zen­tá­ciou v Bra­tis­la­ve prá­ve na kon­fe­ren­cii Jud­gment Day.

Me­dzi ďal­šie té­my, kto­ré bu­dú pre­zen­to­vať sve­to­ví aj lo­kál­ni spík­ri, pa­tria ak­tuál­ne a blí­žia­ce sa bez­peč­nos­tné hroz­by i chy­by ty­pu „Heartbleed". Dis­ku­to­vať sa bu­de aj o bez­peč­nos­ti mo­bil­ných za­ria­de­ní a clou­du a s tým sú­vi­sia­cej le­gis­la­tí­ve. Sú­čas­ťou kon­fe­ren­cie bu­dú aj kon­krét­ne prí­pa­do­vé štú­die.

Jud­gment Day 9 je 9. roč­ní­kom kon­fe­ren­cie, na kto­rej sa kaž­do­roč­ne stre­tá­va viac ako stod­vad­sať zá­stup­cov fi­riem i ve­rej­nej sprá­vy. Účas­tní­ci ma­jú mož­nosť dis­ku­to­vať a doz­ve­dieť sa viac o ak­tuál­nych hroz­bách, ri­zi­kách a tren­doch v IT bez­peč­nos­ti. Kon­fe­ren­cia je bez­plat­ná.

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie sú Cis­co, Check Point, Ge­mal­to, Hewlett-Pac­kard, Sa­fe­Net, SAP a Sop­hos. Me­diál­nym par­tne­rom kon­fe­ren­cie je ma­ga­zín In­foware.

Viac in­for­má­cií vrá­ta­ne re­gis­trá­cie náj­de­te na strán­ke www.jud­gmen­tday.sk.

Kto je Prof. Dr. Mar­co Ger­cke?
Dr. Mar­co Ger­cke dl­ho­do­bo pra­cu­je ako stra­te­gic­ký po­rad­ca vlád­nych i me­dzi­ná­rod­ných or­ga­ni­zá­cií v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti a vy­má­ha­nia prá­va. Za­stá­va fun­kciu ve­dú­ce­ho sek­cie tres­tné­ho prá­va ne­mec­kej Spo­loč­nos­ti pre prá­vo a in­for­ma­ti­ku, je čle­nom exper­tnej sku­pi­ny ITU (Me­dzi­ná­rod­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ná únia) a pra­cu­je aj pre ďal­šie me­dzi­ná­rod­né or­ga­ni­zá­cie. Mar­co Ger­cke je tiež auto­rom prib­liž­ne sto pub­li­ká­cií o po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­te. Je po­rad­com Ra­dy Euró­py, EÚ, NA­TO a OSN pre boj pro­ti te­ro­riz­mu na inter­ne­te a exper­tom na prob­le­ma­ti­ku me­dzi­ná­rod­né­ho prá­va pre ob­lasť cy­bercri­me.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter