SAS má najlepší softvér pre manažment marketingových kampaní

Ana­ly­ti­ci agen­tú­ry Forres­ter po­rov­na­li 9 sof­tvé­ro­vých sys­té­mov pre ria­de­nie mar­ke­tin­go­vých kam­pa­ní a za ví­ťa­za ozna­či­li už po tre­tík­rát za se­bou pro­dukt SAS Cus­to­mer In­telli­gen­ce.

V naj­nov­šej ana­lý­ze sof­tvé­ro­vých rie­še­ní pre ma­naž­ment kam­pa­ní, kto­rú uro­bi­la kon­zul­tač­ná fir­ma Forres­ter, zís­kal sys­tém SAS Cus­to­mer In­telli­gen­ce od sof­tvé­ro­vej a po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti SAS naj­viac bo­dov za ana­ly­tic­ké a re­por­to­va­cie schop­nos­ti, za mož­nos­ti op­ti­ma­li­zá­cie a za sprá­vu inter­ak­cií so zá­kaz­ník­mi. K po­zí­cii líd­ra do­po­moh­li SAS-u aj vy­so­ké znám­ky za ar­chi­tek­tú­ru sys­té­mu, za fi­rem­nú stra­té­giu a za veľ­kosť zá­kaz­níc­kej bá­zy.

Štú­dia agen­tú­ry Forres­ter je naj­kom­plexnej­ším po­rov­na­ním sof­tvé­rov pre tak­zva­nú cus­to­mer in­telli­gen­ce, kto­ré umož­ňu­jú ria­diť a op­ti­ma­li­zo­vať mar­ke­tin­go­vé kam­pa­ne. Ana­ly­ti­ci pri nej zoh­ľad­ni­li až 41 kri­té­rií.

Pod­ľa Forres­te­ru je SAS Cus­to­mer In­telli­gen­ce obzvlášť vhod­ný pre fir­my, kto­ré ro­bia kom­plexné kam­pa­ne a ma­jú vy­so­ké ná­ro­ky na pok­ro­či­lé ana­lý­zy dát. Rie­še­nie umož­ňu­je de­tail­ne skú­mať zá­kaz­ní­kov po­mo­cou ana­ly­ti­ky, pod­po­ru­je ši­ro­kú šká­lu ko­mu­ni­kač­ných ka­ná­lov vrá­ta­ne blo­gov či so­ciál­nych sie­tí, aj oboj­smer­nú ko­mu­ni­ká­ciu s klien­tmi. Veľ­kým prí­no­som je op­ti­ma­li­zá­cia mixu kam­pa­ní, vďa­ka čo­mu fir­my do­ká­žu efek­tív­ne reali­zo­vať so­fis­ti­ko­va­nú mul­ti­ka­ná­lo­vú mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu.

Pr­ven­stvo v hod­no­te­ní Forres­te­ru je naj­nov­ším zo sé­rie oce­ne­ní, kto­ré rie­še­nia SAS-u v os­tat­ných ro­koch zís­ka­li. Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ku nap­rík­lad Gar­tner za­ra­dil SAS me­dzi naj­lep­ších do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru pre ria­de­nie mar­ke­tin­gu.

„Náš sof­tvér po­má­ha fir­mám zme­niť spô­so­by, akým ro­bia mar­ke­ting," ho­vo­rí Ma­rek Bi­čár, Bu­si­ness Con­sul­tant pre Cus­to­mer In­telli­gen­ce zo spo­loč­nos­ti SAS Slo­va­kia. Zá­ujem pod­ni­kov o sys­té­my pre ria­de­nie kam­pa­ní ras­tie, le­bo fi­rem­ným mar­ke­té­rom sa ne­da­rí ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­ník­mi kon­zis­ten­tne cez všet­ky dos­tup­né ka­ná­ly. Ok­rem to­ho pot­re­bu­jú zlep­šiť náv­rat­nosť in­ves­tí­cií, zvý­šiť zá­kaz­níc­ku lo­ja­li­tu, aj tr­žby z krí­žo­vé­ho pre­da­ja exis­tu­jú­cim zá­kaz­ní­kom. „Tie­to cie­le nie je mož­né do­siah­nuť bez špe­cia­li­zo­va­ných sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov," do­dá­va.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter