ČR: Red Hat s otvoreným riešením pre softvérovo definované ukladanie dát

Red Hat, Inc. (NY­SE: RHT), před­ní světo­vý pos­ky­to­va­tel řeše­ní za­lo­že­ných na open sour­ce tech­no­lo­giích, ozná­mil dos­tup­nost nej­novější ver­ze plat­for­my Red Hat Sto­ra­ge Server, špič­ko­vé­ho softwaru pro uk­lá­dá­ní dat a sou­borů za­lo­že­né­ho na open sour­ce, a pružně roz­šiřitel­né­ho pod­le ros­tou­cích po­ža­davků pod­ni­ku.

Dí­ky svým pok­ro­či­lým fun­kcím je Red Hat Sto­ra­ge Server 3 ideál­ním řeše­ním pro da­tově ná­roč­né pod­ni­ko­vé úlo­hy včetně zpra­co­vá­ní big dat, pro­voz­ních ana­lýz a sdí­le­ní sou­borů a spo­lup­rá­ce v rám­ci spo­leč­nos­ti. Plat­for­ma Red Hat Sto­ra­ge Server 3 se může po­chlu­bit prověřený­mi a va­li­do­va­ný­mi řeše­ní­mi pro ná­roč­né pod­ni­ko­vé vý­po­čet­ní prostředí, fir­mám tak umož­ňu­je rych­le­ji rea­go­vat, řídit nák­la­dy a zvý­šit pro­voz­ní efek­ti­vi­tu.

Spo­leč­nost Red Hat se za­měřuje na bu­do­vá­ní agil­ních řeše­ní pro uk­lá­dá­ní dat prostřed­nic­tvím ino­va­cí vy­chá­ze­jí­cích z ko­mu­ni­ty. Pod­ni­ky tak mo­hou dí­ky větší pruž­nos­ti lé­pe rea­go­vat na kon­ku­ren­ční hroz­by i změ­ny v IT prostředích. Red Hat Sto­ra­ge Server 3, kte­rý je za­lo­žen na open sour­ce sou­bo­ro­vém sys­té­mu Glus­terFS 3.6 a plat­formě Red Hat En­terpri­se Li­nux 6, zvlád­ne i op­rav­du vel­ké ob­je­my dat v řádu pe­ta­bajtů a umož­ňu­je pod­rob­né říze­ní prostředí pro uk­lá­dá­ní dat při sou­čas­ném sní­že­ní cel­ko­vých nák­ladů s tím spo­je­ných.

Me­zi hlav­ní no­vé vlas­tnos­ti Red Hat Sto­ra­ge Server 3 patří:

  • Dí­ky na­vý­še­ní poč­tu za­říze­ní na je­den server z 36 na 60 i zvý­še­ní poč­tu serverů v clus­te­ru z 64 na 128 je mož­né vy­užít ví­ce než troj­ná­sob­nou ka­pa­ci­tu a v rám­ci jed­no­ho clus­te­ru tak uk­lá­dat až 19 pe­ta­bajtů.
  • Vy­lep­še­ná ochra­na dat a říze­ní úlož­ných clus­terů včetně:

- pod­po­ry prá­ce se sním­ky svazků pro okam­ži­té ko­pí­ro­vá­ní kri­tic­kých dat,

- kom­plexní­ho mo­ni­to­rin­gu úlož­né­ho clus­te­ru po­mo­cí otevřených stan­dar­dních fra­meworků, ja­ko je napřík­lad Na­gios a SNMP.

  • Snad­ná in­teg­ra­ce s no­vý­mi prostředí­mi pro ana­lý­zu big dat, a to dí­ky pod­poře zá­suv­né­ho mo­du­lu Ha­doop Fi­le Sys­tem, kte­rý umož­ňu­je běh fra­mewor­ku Apa­che Ha­doop na server­u s da­to­vým úlo­žištěm. Vý­ho­dou je i mož­nost těsné in­teg­ra­ce s Apa­che Am­ba­ri pro sprá­vu a mo­ni­to­ring fra­mewor­ku Ha­doop a pou­ží­va­né­ho úlo­žiště.
  • Lep­ší mož­nost vol­by hardware a flexibi­li­ta včetně pod­po­ry SSD pro zpra­co­vá­ní, kte­rá vy­ža­du­jí níz­kou če­ka­cí do­bou. Vý­znam­né­ho roz­šíření se doč­kal i sez­nam kom­pa­ti­bil­ní­ho hardware (HCL) - zá­kaz­ní­ci tak ma­jí při vý­běru kon­krét­ní hardwaro­vé plat­for­my ví­ce mož­nos­tí.
  • Dí­ky pod­poře dis­tri­bu­ce vy­uží­va­jí­cí tech­no­lo­gii RPM je na­sa­ze­ní no­vé­ho řeše­ní vel­mi rych­lé a zpro­voznění maximálně flexibil­ní i pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le Red Hat En­terpri­se Li­nux. Zá­kaz­ní­ci mo­hou snad­no Red Hat Sto­ra­ge Server přidat k předin­sta­lo­va­ným pro­voz­ním sys­témům.

No­vý Red Hat Sto­ra­ge Server 3 se může po­chlu­bit vý­znam­nou pod­po­rou ze stra­ny eko­sys­té­mu před­ních tech­no­lo­gic­kých par­tnerů včetně spo­leč­nos­tí Cis­co a HP i in­teg­rač­ních par­tnerů, ja­ko jsou spo­leč­nos­ti Inter­na­tio­nal In­teg­ra­ted So­lu­tions a Fun­ction1 - na­sa­ze­ní Red Hat Sto­ra­ge Server 3 ve fi­rem­ním prostředí je tak op­rav­du snad­né. Na­víc spo­leč­nost Red Hat od sa­mé­ho za­čát­ku spo­lup­ra­cu­je i s před­ní­mi pos­ky­to­va­te­li pod­ni­ko­vé­ho software, spo­leč­nos­tmi Splunk, Hor­tonworks, ownCloud a Splunk. Cí­lem té­to spo­lup­rá­ce je pos­kyt­nu­tí ar­chi­tek­tur, kte­ré umož­ní ana­lý­zu pro­to­kolů a po­čí­ta­čo­vé bez­peč­nos­ti, vy­uži­tí fra­mewor­ku Apa­che Ha­doop i pod­ni­ko­vé sdí­le­ní sou­borů a spo­lup­rá­ci. Po­mo­cí před­de­fi­no­va­ných kon­fi­gu­ra­cí ap­li­ka­cí mo­hou zá­kaz­ní­ci a par­tneři spo­leč­nos­ti Red Hat ty­to osvědče­né ar­chi­tek­tu­ry vy­uží­vat k na­sa­ze­ní nej­lep­ších obo­ro­vých řeše­ní, kte­rá spl­ní spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky pro­voz­ních prostředí kon­krét­ních zá­kaz­níků.

Red Hat Sto­ra­ge Server 3 dopl­ňu­je uve­de­ní Red Hat In­ktank Ceph En­terpri­se ver­ze 1.2 z čer­ven­ce le­toš­ní­ho ro­ku. V květnu 2014 Red Hat ov­ládl spo­leč­nost In­ktank, pos­ky­to­va­te­le open sour­ce úlož­ných řeše­ní Ceph a In­ktank Ceph En­terpri­se. Nej­novější In­ktank Ceph En­terpri­se přiná­ší ob­jek­tově i blo­kově orien­to­va­né uk­lá­dá­ní dat do fi­rem­ních veřej­ných i pri­vát­ní cloudů, včetně těch, kte­ré jsou za­lo­že­né na tech­no­lo­gii Open­Stack. Dí­ky přidá­ní Red Hat Ceph En­terpri­se do por­tfo­lia úlož­ných pro­duktů spo­leč­nos­ti Red Hat ma­jí zá­kaz­ní­ci k dis­po­zi­ci kom­plexní na­bíd­ku otevřených řeše­ní softwarově de­fi­no­va­ných úlo­žišť pro ob­jek­tově, blo­kově i sou­bo­rově orien­to­va­né uk­lá­dá­ní dat.

Vir­tuál­ní kon­fe­ren­ce včetně přeno­su for­mou web­cas­tu

Ví­ce in­for­ma­ce o tom­to ozná­me­ní a no­vém Red Hat Sto­ra­ge Server 3 lze od ma­na­ge­men­tu spo­leč­nos­ti Red Hat, zá­kaz­níků a par­tnerů zís­kat ze zá­zna­mu ži­vé pre­zen­ta­ce zde:

vts.inxpo.com 

Dal­ší in­for­ma­ce o ce­lé udá­los­ti včetně har­mo­nog­ra­mu na­lez­ne­te na red­hat.com 

Podpůrná vy­jádření:

Ran­ga Ran­ga­cha­ri, vice­pre­zi­dent a hlav­ní ma­na­žer Red Hat pro ob­last řeše­ní pro uk­lá­dá­ní dat a big da­ta

„Spo­leč­nost Red Hat je od­hod­lá­na pos­ky­to­vat pod­ni­ko­vým zá­kaz­níkům kom­plexní por­tfo­lio otevřených softwarově de­fi­no­va­ných řeše­ní, a to jak ve fy­zic­kých, tak i vir­tuál­ních a clou­do­vých prostředích. S nej­novější ver­zí plat­for­my Red Hat Sto­ra­ge Server se na­še spo­leč­nost za­měřuje na vy­uži­tí otevřené­ho softwarově de­fi­no­va­né­ho uk­lá­dá­ní agil­ní­mi pod­ni­ky, kte­ré tak dí­ky in­for­ma­cím ulo­že­ným v nes­truk­tu­ro­va­ných da­tech mo­hou rych­le zís­kat kon­ku­ren­ční vý­ho­du."

Si­mon Ro­bin­son, vice­pre­zi­dent pro vý­zkum v ob­las­ti da­to­vých úlo­žišť, 451 Re­search

„Fir­my vy­ža­du­jí, aby je­jich IT prostředí vy­pa­da­lo - a ta­ké se cho­va­lo - ja­ko cloud a infra­struk­tu­ra pro uk­lá­dá­ní dat mu­sí ten­to trend pod­po­ro­vat. V případě mno­ha IT od­děle­ní jde přitom o zce­la zá­sad­ní změnu stra­te­gie. Por­tfo­lio spo­leč­nos­ti Red Hat v ob­las­ti softwarově de­fi­no­va­né­ho uk­lá­dá­ní dat na­bí­zí svo­bod­nou al­ter­na­ti­vu k pro­prie­tár­ním tech­no­lo­giím a zce­la vy­ho­vu­je no­vým vý­zvám, kte­ré sou­vi­sí s ros­tou­cím ob­je­mem pod­ni­ko­vých dat."

Sa­tin­der Set­hi, vice­pre­zi­dent pro řeše­ní da­to­vých cen­ter, Cis­co Server Bu­si­ness Unit

„Ja­ko za­ve­de­ný lídr v pod­ni­ko­vých bez­peč­nos­tních řeše­ních, kte­rý na­víc rych­le po­si­lu­je svo­ji po­zi­ci v ob­las­ti fi­rem­ních serverů, je Cis­co nad­še­né mož­nos­tí spo­lup­ra­co­vat se spo­leč­nos­tí Red Hat a na­bí­zet open sour­ce řeše­ní softwarově de­fi­no­va­ných úlo­žišť pro plat­for­mu Splunk En­terpri­se. Dí­ky spo­je­ní na­šich UCS serverů s plat­for­mou Red Hat Sto­ra­ge Server mo­hou zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti Splunk zís­kat lev­né elas­tic­ké řeše­ní pro uk­lá­dá­ní dat, přesně tak, jak uvá­dí­me v po­pi­su na­ší no­vé re­fe­ren­ční ar­chi­tek­tu­ry. Na­ši spo­leč­ní zá­kaz­ní­ci mo­hou ny­ní zvý­šit ob­jem stro­jově ge­ne­ro­va­ných dat, nad kte­rý­mi lze pro­vádět ana­lý­zy. Zá­kaz­ní­ci tak mo­hou vy­tvářet vzo­ry pro od­ha­le­ní bez­peč­nos­tních hro­zeb jed­no­du­še­ji a ús­porněji."

John Gro­ma­la, ředi­tel, Hyper­sca­le pro­duk­to­vý ma­na­ge­ment, HP server­y

„Ar­chi­tek­tu­ry pro uk­lá­dá­ní dat a vý­po­čet­ní zdro­je se vel­mi rych­le vy­ví­jí a přizpůso­bu­jí se expo­nen­ciál­ní da­to­vé explo­zi. Důsled­kem je, že zpra­co­vá­ní ob­rov­ských sku­pin dat a zís­ká­ní in­for­mač­ní vý­ho­dy je stá­le slo­žitější a kom­plexnější pro­ces. No­vá ver­ze plat­for­my Red Hat Sto­ra­ge Server ve spo­je­ní s na­ším server­em HP Pro­Liant SL4540 přiná­ší na­šim spo­leč­ným zá­kaz­níkům in­teg­ro­va­né řeše­ní, kte­ré je pri­márně ur­če­né právě pro big da­ta. Na­víc jde o řeše­ní, kte­ré umož­ňu­je vý­raz­né sní­že­ní zá­těže spo­je­né se sprá­vou a ag­re­ga­cí úlož­ných in­stan­cí jed­not­li­vých úlo­žišť i eli­mi­na­ci sou­vi­se­jí­cích nes­ná­zí. Na­še spo­leč­né řeše­ní na­bí­zí i dos­ta­teč­ný vý­kon pro růst úlož­né ka­pa­ci­ty. Zá­kaz­ní­ci se tak k in­for­ma­cím uk­ry­tých v je­jich da­tech dos­ta­nou vždy ve správ­ný čas."

John Krei­sa, vice­pre­zi­dent pro stra­te­gic­ký mar­ke­ting, Hor­tonworks

„Spo­lu s tím, jak se Ha­doop stá­vá zá­klad­ním ka­me­nem mo­der­ní da­to­vé ar­chi­tek­tu­ry, tak stá­le ví­ce fi­rem vy­ža­du­je mož­nost vol­by, flexibi­li­tu i efek­ti­vi­tu řeše­ní pro uk­lá­dá­ní dat. Dí­ky zá­suv­né­mu mo­du­lu Red Hat Sto­ra­ge pro na­ši da­to­vou plat­for­mu HDP za­lo­že­nou čistě na svo­bod­ném fra­mewor­ku Ha­doop může­me zá­kaz­níkům na­bíd­nout bez­prob­lé­mo­vý přís­tup k ví­ce datům a umož­nit jim tak pod­robnější ana­lý­zy. To vše v po­době nák­la­dově efek­tiv­ní­ho šká­lo­va­tel­né­ho řeše­ní pro uk­lá­dá­ní dat. Na­ši spo­leč­ní zá­kaz­ní­ci tak mo­hou těžit z vý­hod da­tově říze­ných pro­voz­ních prostředí, na kte­rých bu­de zá­vi­set bu­douc­nost pod­ni­ká­ní."

Zde­nek Sed­lak, ar­chi­tekt pro infra­struk­tu­ru Ika­no Bank AB

Aby moh­la na­še ban­ka za­jis­tit zá­kaz­níkům potřeb­nou dos­tup­nost slu­žeb, vy­lep­ši­li jsme sprá­vu inter­ních dat o řeše­ní úlo­žišť s vy­so­kou dos­tup­nos­tí. Dí­ky ope­rač­ní­mu sys­té­mu Red Hat En­terpri­se Li­nux a plat­formě Red Hat Sto­ra­ge Server může­me na­sa­dit otevřené softwarově de­fi­no­va­né úlo­žiště v po­době clus­te­ru. Vý­kon na­šich serverů je ny­ní pod­statně vy­šší a zpra­co­vá­ní zá­kaz­nic­kých dat je rych­lej­ší. Řeše­ní spo­leč­nos­ti Red Hat jsou pro na­ši or­ga­ni­za­ci vel­mi důle­ži­tá, a to jak z důvo­du bez­peč­nos­ti řeše­ní, tak i je­ho ne­zá­vis­los­ti na kon­krét­ním do­da­va­te­li."

Mar­cus Rex, ge­ne­rál­ní ředi­tel a za­kla­da­tel ownCloud

„Spo­je­ním plat­for­my Red Hat Sto­ra­ge Server 3 a ownCloud En­terpri­se Edi­tion vznik­lo prostředí plně přizpůso­bi­tel­né in­di­vi­duál­ním po­ža­davkům. To­to prostředí je ideál­ní pro spo­leč­nos­ti, kte­ré chtějí snad­no vy­bu­do­vat vlas­tní cloud a sní­žit tak nák­la­dy spo­je­né s uk­lá­dá­ním dat i zjed­no­du­šit přís­tup k in­for­ma­cím. Na­še spo­leč­né řeše­ní, kte­ré běží na stan­dar­dních server­ech HP, na­bí­zí za­městnancům fi­rem otevře­ný a bez­pečnější způsob, jak spo­lup­ra­co­vat se svý­mi ko­le­gy, par­tne­ry a zá­kaz­ní­ky. A to včetně přís­tu­pu k sou­borům a je­jich syn­chro­ni­za­ce bez oh­le­du na to, kde se ak­tuálně za­městnan­ci na­chá­zí - od­děle­ní IT ma­jí na­víc dos­ta­teč­ný přeh­led i mož­nost říze­ní."

Ta­ke­ru Mo­ri­ki, vý­kon­ný ředi­tel, Sa­ga IDC Co., Ltd.

"Na­še spo­leč­nost ví­tá nej­novější ver­zi plat­for­my Red Hat Sto­ra­ge. Sa­ga IDC vy­uží­vá tu­to plat­for­mu dis­tri­buo­va­né­ho ho­ri­zon­tálně šká­lo­va­tel­né­ho úlo­žiště ja­ko služ­bu infra­struk­tu­ry. Jsme vel­mi rá­di, že již dnes může­me na­šim zá­kaz­níkům na­bíd­nout uce­le­né a sta­bil­ní prostředí, kte­ré se může po­chlu­bit mno­ha fun­kční­mi vy­lep­še­ní­mi. Těší­me se i na pok­ra­čo­vá­ní spo­lup­rá­ce se spo­leč­nos­tí Red Hat, dí­ky kte­ré může­me na­šim zá­kaz­níkům pos­ky­to­vat hod­not­né služ­by."

Dal­ší in­for­ma­ce

  • Ví­ce in­for­ma­cí o plat­formě Red Hat Sto­ra­ge Server 3 nej­de­te na strán­kách pro­duk­tu.
  • Ví­ce in­for­ma­cí o Red Hat a Splunk Log Ana­ly­tics naj­de­te v té­to do­ku­men­ta­ci.
  • Ví­ce in­for­ma­cí o re­fe­ren­ční ar­chi­tek­tuře Red Hat a ownCloud pro syn­chro­ni­za­ci a sdí­le­ní naj­de­te zde.

Jak se spo­jit se spo­leč­nos­tí Red Hat?Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter