ČR: Užitočné príslušenstvo Trust k inteligentným zariadeniam

Spo­leč­nost Trust, spe­cia­li­zu­jí­cí se na vý­ro­bu prak­tic­kých doplňků pro di­gi­tál­ní přís­tro­je, přiná­ší na tu­zem­ský trh dal­ší uži­teč­né přís­lu­šen­ství. Jed­ná o uni­ver­zál­ní na­bí­ječ­ku Wall Char­ger a úz­ké ochran­né oba­ly pro tab­le­ty Aeroo Fo­lio Stand.

Uni­ver­zál­ní na­bí­ječ­ka Wall Char­ger umož­ňu­je prostřed­nic­tvím pě­ti USB portů na­bí­jet až 2 tab­le­ty a 3 mo­bil­ní te­le­fo­ny zá­ro­veň. Je kom­pa­ti­bil­ní se vše­mi chyt­rý­mi te­le­fo­ny, iPa­dy a Ga­laxy tab­le­ty. Pra­cu­je se zdro­jo­vým napětím v roz­sa­hu 110-240 V a na­bí­zí cel­ko­vý vý­stup­ní vý­kon až 25 W. Na tr­hu je k dis­po­zi­ci za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 849 Kč s DPH pro Čes­kou re­pub­li­ku a 29,99 euro s DPH na Slo­ven­sku.

Ochra­na 10" tab­letů Aeroo Fo­lio Stand je tvořena ten­kým a leh­kým oba­lem s in­teg­ro­va­ným sto­ján­kem a mož­nos­tí po­lo­ho­va­tel­nos­ti ve 3 úrov­ních. Má měkkou vnitřní část a mag­ne­tic­ký uzávěr. Připevnění tab­le­tu za­jiš­ťu­je le­pi­cí pás­ka Stick&Go, kte­rá si ucho­vá­vá přil­na­vost bez oh­le­du na po­čet uži­tí. Sa­mozřej­mos­tí je pl­ný přís­tup ke všem ko­nek­torům a tla­čítkům. Pouz­dro je na­bí­ze­no v čer­né, še­dé a růžo­vé barvě za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 829 Kč s DPH pro Čes­kou re­pub­li­ku a 29,99 euro s DPH na Slo­ven­sku.

Pro ví­ce in­for­ma­cí nav­štiv­te www.Trust.com/19994 ne­bo www.Trust.com/20014.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter