Index digitálnej evolúcie ukazuje, ktoré krajiny sú pripravené priviesť k elektronickému obchodovaniu ďalšie miliardy

Na sve­te je v sú­čas­nom ob­do­bí 2,9 mi­liar­dy uží­va­te­ľov inter­ne­tu. Na­priek to­mu, že ide o ob­rov­ský po­čet, fir­my a vlá­dy jed­not­li­vých kra­jín mô­žu ten­to po­čet eš­te roz­ší­riť, ak na inter­net pri­ve­dú aj zos­tá­va­jú­cich 60 per­cent sve­to­vej po­pu­lá­cie. Aby k to­mu moh­lo dôjsť, je pot­reb­né ve­dieť, kto­ré kra­ji­ny sú na špič­ke di­gi­tál­ne­ho ras­tu. Pre­to Mas­ter­Card, jed­not­ka vin­te­li­gen­tných, po­hodl­ných a bez­peč­ných plat­bách, a fa­kul­ta Flet­cher School Tuf­tso­vej uni­ver­zi­ty vy­tvo­ri­li spo­loč­ne In­dex di­gi­tál­nej evo­lú­cie.

Aby moh­li ob­chod­ní­ci a vlá­dy lep­šie po­cho­piť roz­ví­ja­jú­ci sa di­gi­tál­ny svet, od­ha­liť vzo­ry cho­va­nia on-li­ne zá­kaz­ní­kov a po­ro­zu­mieť sú­čas­ným aj bu­dú­cim uží­va­te­ľom inter­ne­tu, vy­pra­co­va­li Mas­ter­Card a fa­kul­ta Flet­cher School Tuf­tso­vej uni­ver­zi­ty In­dex di­gi­tál­nej evo­lú­cie. Reb­rí­ček hod­no­tí štá­ty z hľa­dis­ka prip­ra­ve­nos­ti pri­viesť dos­ve­to­vej sie­te ďal­šie mi­liar­dy bu­dú­cich uží­va­te­ľov inter­ne­tu a to pod­ľa to­ho, ako vy­spe­lá je ich di­gi­tál­na eko­no­mi­ka a aký má po­ten­ciál ďal­šie­ho ras­tu. Hod­no­te­ných bo­lo päť­de­siat kra­jín, na pr­vých troch mies­tach sa umies­tnil Sin­ga­pur, Švéd­sko a Hon­gkong, ďa­lej Veľ­ká Bri­tá­nia aŠvaj­čiarsko, Spo­je­né štá­ty ob­sa­di­li šies­tu po­zí­ciu. Čí­na, Ma­laj­zia a Thaj­sko sú po­va­žo­va­né za tri naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce di­gi­tál­ne eko­no­mi­ky, a to vďa­ka rých­le­mu ší­re­niu inter­ne­tu a ro­zum­ných te­le­fó­nov.

„Spô­sob, akým sa ľu­dia za­pá­ja­jú do di­gi­tál­ne­ho sve­ta, sa rých­lo me­ní, tak­že ak chce­me nao­zaj po­cho­piť po­nú­ka­jú­ce sa príl­eži­tos­ti a za­bez­pe­čiť, aby ma­li pre­ľu­dí zmy­sel, mu­sí­me sa po­zor­ne po­ze­rať a po­čú­vať," vy­hlá­si­la Ann Cairns, pre­zi­den­tka di­ví­zie me­dzi­ná­rod­ných tr­hov spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card. „Ino­vá­cie v rôz­nych čas­tiach sve­ta pos­tu­pu­jú rôz­nym tem­pom, pred na­mi však le­žia rov­na­ké mož­nos­ti - ide o to pre­po­jiť fun­go­va­nie vo sve­te on-li­ne so sve­to­moff-li­ne a bu­do­vať dô­ve­ru me­dzi uží­va­teľ­mi, služ­ba­mi a pla­tob­ný­mi me­cha­niz­ma­mi," do­dá­va Cairns.

Štú­dia od­ha­li­la, že di­gi­tál­ny roz­voj v kaž­dej kra­ji­ne ur­ču­jú šty­ri vzá­jom­ne pre­po­je­né fak­to­ry - po­nu­ka, do­pyt, in­šti­tú­cie a ino­vá­cie. Tie­to fak­to­ry je tiež mož­né vy­užiť na­hod­no­te­nie vý­vo­ja v bu­dúc­nos­ti a nás­led­ne na vy­tvo­re­nie stra­té­gie.

„Z vý­vo­ja di­gi­tál­ne­ho pros­tre­dia na zá­pa­de v mi­nu­los­ti aj sú­čas­nos­ti je mož­né vy­vo­diť len má­lo o di­gi­tál­nej prí­tom­nos­ti a bu­dúc­nos­ti zvyš­ku sve­ta," vy­hlá­sil ve­dú­ci štú­die Bhas­kar Chak­ra­vor­ti, de­kan ka­ted­ry me­dzi­ná­rod­né­ho ob­cho­du afi­nan­cií Flet­cher School. „Hyb­nosť a smer vý­vo­ja jed­not­li­vých kra­jín v prie­be­hu ča­su zá­vi­sí od súh­ry šty­roch fak­to­rov - po­nu­ky, do­py­tu, in­šti­tú­cii a ino­vá­cii. Skú­se­nos­ti uka­zu­jú, že na zá­pa­de sú tes­nej­šie pre­po­je­né. Na roz­vo­jo­vých tr­hoch, kde sa prá­ve na­chá­dza­jú mi­liar­dy bu­dú­cich elek­tro­nic­kých spot­re­bi­te­ľov, sa niek­to­ré z tých­to fak­to­rov vy­ví­ja­jú rých­lej­šie ako iné, ich tra­jek­tó­rie nie sú li­neár­ne a mô­že do­chá­dzať k prek­va­pe­niam, aký­mi sú nap­rík­lad ús­peš­né inter­ne­to­vé ob­cho­dy Ali­ba­ba v Čí­ne, Flip­kart v In­dii či M-Pe­sa v Ke­ni. Kon­krét­ne pla­tí, že zna­losť in­šti­tú­cií a ino­vá­cií prá­ve v tých­to čas­tiach sve­ta je zá­sad­ná, ak­sa chce­me doz­ve­dieť, kto­rým sme­rom sa bu­de di­gi­tál­na evo­lú­cia sve­ta ube­rať," dopĺňa Chak­ra­vor­ti.

Na­priek to­mu, že naj­vyš­šie po­zí­cie ob­sa­di­li roz­vi­nu­té tr­hy, pri me­ra­niach tem­pa pri­jí­ma­nia di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií sa však si­tuácia me­ní. Štú­dia ana­ly­zo­va­la vý­voj kaž­dé­ho tr­hu v ro­koch 2008 až 2013. Cie­ľom bo­lo poz­nať po­čia­toč­né pa­ra­met­re kaž­dej kra­ji­ny, sle­do­vať pok­rok a ur­čiť mož­nos­ti na zlep­šo­va­nie. Jed­not­li­vé kra­ji­ny bo­li po­tom z hľa­dis­ka štá­dia vý­vo­ja za­ra­de­né do šty­roch ka­te­gó­rií:

  • „Break Out" - tie­to kra­ji­ny sú v sú­čas­nos­ti má­lo prip­ra­ve­né, ale rých­lo sa roz­ví­ja­jú. Prík­la­dom mô­že byť In­dia, Čí­na, Bra­zí­lia, Viet­nam či Fi­li­pí­ny. Ak si udr­žia tem­po roz­vo­ja, sta­nú sa tie­to kra­ji­ny sil­ný­mi di­gi­tál­ny­mi eko­no­mi­ka­mi. In­dex ale uka­zu­je, že do­siah­nu­tie nas­le­du­jú­cej fá­zy vý­vo­ja mô­že byť ná­roč­né.
  • „Stall out" - tie­to kra­ji­ny (väč­ši­na zá­pad­nej a se­ver­nej Euró­py, Aus­trá­lia a Ja­pon­sko) ma­jú sí­ce za se­bou vý­raz­ný rast, do­siah­li však už štá­dium vy­zre­tos­ti. Na pok­ra­čo­va­nie ras­tu bu­dú ne­vyh­nut­né ino­vá­cie avyh­ľa­dá­va­nie tr­hov za hra­ni­ca­mi.
  • „Stand out" - tie­to kra­ji­ny, ok­rem iných Sin­ga­pur, Hon­gkong a USA, do­sa­ho­va­li a na­ďa­lej do­sa­hu­jú vy­so­kú mie­ru di­gi­tál­nych tran­sak­cií za­pod­po­ry špič­ko­vej infra­štruk­tú­ry a ná­roč­ných do­má­cich spot­re­bi­te­ľov. Ak sa ma­jú v tej­to fá­ze vý­vo­ja udr­žať, mu­sia na­ďa­lej klásť dô­raz na­pod­po­ru ino­vá­cií.
  • „Watch out" - tie­to kra­ji­ny sa stre­tá­va­jú s prob­lé­ma­mi, ale vzhľa­dom k to­mu, že spo­lu ma­jú 2,5 mi­liar­dy oby­va­te­ľov, pred­sta­vu­jú aj­výz­nam­né in­ves­tič­né príl­eži­tos­ti. Prík­la­dom mô­žu byť kra­ji­ny ako In­do­né­zia, Rus­ko, Ni­gé­ria, Egypt a Ke­ňa.

Ďal­šie pod­rob­nos­ti sú k dis­po­zí­cii na webo­vých strán­kach In­dexu di­gi­tál­nej evo­lú­cie a štú­die Di­gi­tal Pla­net Re­port, kde sú opí­sa­né vply­vy a dôs­led­ky pre­kaž­dé štá­dium vý­vo­ja.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter