IBM Slovensko má nového obchodného riaditeľa

No­vým ob­chod­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti IBM Slo­ven­sko sa s účin­nos­ťou od 1. ok­tób­ra 2014 stá­va Pe­ter La­co. Na post ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa nas­tu­pu­je po viac ako dvoj­roč­nom pô­so­be­ní na po­zí­cii ria­di­te­ľa sof­tvé­ro­vej di­ví­zie IBM Slo­ven­sko.

„Veľ­mi ma te­ší, že som dos­tal mož­nosť viesť ob­chod­ný tím spo­loč­nos­ti IBM na Slo­ven­sku. Mo­je skú­se­nos­ti zo sof­tvé­rom by som rád up­lat­nil pri kom­plexných rie­še­niach IBM pos­ta­ve­ných na vý­kon­nej infra­štruk­tú­re, pod­po­ru­jú­cej vlas­tnos­ti náš­ho sof­tvé­ru. Viac chcem vy­ťa­žiť aj z na­šich bo­ha­tých zna­los­tí v ob­las­ti slu­žieb. Je to pre mňa veľ­ká vý­zva a zá­ro­veň aj zá­vä­zok. IBM má vo svo­jom por­tfó­liu množ­stvo uni­kát­nych a ino­va­tív­nych rie­še­ní, kto­ré sú zá­kaz­ník­mi na tr­hu stá­le viac žia­da­né," ho­vo­rí Pe­ter La­co, no­vý ob­chod­ný ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko.

Pe­ter La­co má za se­bou bo­ha­té ma­na­žér­ske skú­se­nos­ti z pô­so­be­nia v spo­loč­nos­ti KPMG Slo­ven­sko v ro­koch 2002 až 2011. V spo­loč­nos­ti IBM ďa­lej roz­ví­jal svo­je ob­chod­né a ma­na­žér­ske zruč­nos­ti pri zís­ka­va­ní no­vých zá­kaz­ní­kov jej sof­tvé­ro­vej di­ví­zie. Je ab­sol­ven­tom Ob­chod­nej fa­kul­ty Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Ti­tul MBA zís­kal na Not­tin­gham Trent Uni­ver­si­ty vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Pe­ter La­co je že­na­tý a má dve de­ti. Ho­vo­rí ply­nu­le an­glic­ky a ne­mec­ky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter