Rodina ZyXEL UAG – ideálne riešenie pre reštaurácie, hotely a firmy

Prís­tup k inter­ne­tu sa stal jed­ným z hlav­ných fak­to­rov ov­plyv­ňu­jú­cich spo­koj­nosť hos­tí so služ­ba­mi reš­tau­rá­cií, ho­te­lov a ďal­ších ve­rej­ných za­ria­de­ní. S ras­tú­cim poč­tom fi­rem­ných uží­va­te­ľov a ro­dín pou­ží­va­jú­cich ši­kov­né te­le­fó­ny, je mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té za­is­tiť prís­tup k on­li­ne ap­li­ká­ciám.

Od pre­vádz­ko­va­te­ľov sa ča­ká, že tú­to služ­bu bu­dú sa­mi pos­ky­to­vať. Nek­va­lit­né WiFi pri­po­je­nie mô­že byť prí­či­nou kri­tic­kých hod­no­te­ní ho­te­lov, ka­viar­ní a reš­tau­rá­cií a nás­led­né­ho pok­le­su poč­tu náv­štev­ní­kov. Za­is­tiť spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov a po­nú­kať kva­lit­ný prís­tup k WiFi ale­bo inter­ne­tu ob­ná­ša ce­lý rad úloh. Me­dzi ne pat­rí mi­mo iné­ho ria­de­nie vy­uži­tia šír­ky pás­ma a bez­peč­nos­tné opat­re­nia pre hos­tí ale­bo klien­tov, aby ste ma­li is­to­tu, že Va­še WiFi slú­ži prá­ve im.

Spo­loč­nosť ZyXEL po­nú­ka nák­la­do­vo efek­tív­ne all-in-one rie­še­nie - rad UAG fir­mám umož­ňu­je zní­žiť nák­la­dy na pre­vádz­ku IT vrá­ta­ne údr­žby a čas­tých up­gra­dov, a to bez nut­nos­ti in­šta­lo­vať ďal­ší hardware. Mô­že­te pod­po­ro­vať bez­po­čet bez­drô­to­vých za­ria­de­ní a vy­uží­vať spo­ľah­li­vé pri­po­je­nie. Ušet­re­né nák­la­dy po­tom mô­že­te in­ves­to­vať in­de.

Pré­mio­vé fun­kcie vrá­ta­ne vo­li­teľ­né­ho ove­re­nia cez SMS zlep­šu­jú vy­so­ký vý­kon
a šká­lo­va­teľ­nosť za­ria­de­ní. Vďa­ka to­mu bu­de­te schop­ní vy­uží­vať bu­dú­ce tech­no­ló­gie a pl­niť prís­luš­né le­gis­la­tív­ne po­žia­dav­ky. In­teg­ro­va­ný WLAN kon­tro­lér, kto­rý do­ká­že ria­diť až 32 prís­tu­po­vých bo­dov (UAG 5100), pred­sta­vu­je to naj­lep­šie z oboch sve­tov a z ra­du UAG vy­tvá­ra do­ko­na­lé rie­še­nie pre ma­lé a stred­ne veľ­ké bu­do­vy, ako napr. kon­gre­so­vé cen­trá ale­bo kniž­ni­ce. Brá­na UAG5100 umož­ňu­je až 800 sú­čas­ných prih­lá­se­ní, čím maxima­li­zu­je ko­nek­ti­vi­tu a sú­čas­ne pl­ní pot­re­bu pre­vádz­ko­va­te­ľa za­is­tiť tr­va­lú spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov.

Ce­lý rad UAG bez prob­lé­mov fun­gu­je vo Wi-Fi pás­mach 2,4 GHz aj 5 GHz. V zá­vis­los­ti na pot­re­bách uží­va­te­ľov tak mô­že­te up­red­nos­tniť roz­sah frek­ven­cie ale­bo po­čet pri­po­je­ných za­ria­de­ní. UAG pod­po­ru­je BYOD. Vďa­ka WLAN kon­tro­lé­ru umož­ňu­je jed­no­du­ché roz­ší­re­nie Wi-Fi, čím spo­ľah­li­vo pod­po­ru­je vy­uži­tie osob­ných mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré za­mes­tnan­ci stá­le čas­tej­šie pou­ží­va­jú k pra­cov­ným úče­lom.

Naj­mo­der­nej­šie in­teg­ro­va­né bez­peč­nos­tné fun­kcie Va­šu sieť ochrá­nia aj pri zvý­še­nom pou­ží­va­ní osob­ných za­ria­de­ní a dát zdie­ľa­ných cez clou­do­vé ap­li­ká­cie. Za­ria­de­nie za­is­tí od­de­le­né WiFi sie­te pre za­mes­tnan­cov a hos­tí. Ten­to rad je rie­še­ním aj pre fir­my s ob­me­dze­ným IT roz­poč­tom. Po­nú­ka jed­no­du­cho kon­tro­lo­va­teľ­né rie­še­nie, kto­ré im pos­kyt­ne úpl­ný preh­ľad o pou­ží­va­ní IT v pod­ni­ku. Vďa­ka to­mu do­ká­že­te rých­le ur­čiť prí­pa­dy, ke­dy je nut­né ko­nek­ti­vi­tu roz­ší­riť, zlep­šiť ale­bo dôk­lad­nej­šie mo­ni­to­ro­vať, prí­pad­ne ob­me­dzo­vať.

Vďa­ka ra­du UAG má­te väč­šiu is­to­tu, že pri­po­je­nie Va­šej fir­my k inter­ne­tu je spo­ľah­li­vé a do­sa­hu­je rých­losť, kto­rú Va­ši za­mes­tnan­ci pot­re­bu­jú k inter­nej a exter­nej ko­mu­ni­ká­cii. V prí­pa­de nut­nos­ti je Vám vždy k dis­po­zí­cií vy­so­ko kva­lit­ná tech­nic­ká pod­po­ra a na­viac do­ži­vot­ná zá­ru­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter