Aplikácia Wunderlist Pro pre zákazníkov Telekomu na rok zadarmo

Po uve­de­ní ap­li­ká­cií Dee­zer, Ever­no­te a Ma­gis­to pri­ná­ša Slo­vak Te­le­kom svo­jim zá­kaz­ní­kom ďal­šiu no­vin­ku so špe­ciál­nym bo­nu­som.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Wun­derlist je ši­kov­ná po­môc­ka pre za­nep­ráz­dne­ných pou­ží­va­te­ľov a po­má­ha im or­ga­ni­zo­vať ich čas a úlo­hy. Pred­sta­vu­je je­di­neč­ný spô­sob, ako vy­tvá­rať zoz­na­my či spra­vo­vať úlo­hy a zdie­ľať ich so svo­ji­mi blíz­ky­mi ale­bo ko­le­ga­mi.

Wun­derlist je dos­tup­ný na plat­for­mách iP­ho­ne, iPad, An­droid, Win­dows, či Win­dows Pho­ne. Sa­moz­rej­mos­ťou je aj fun­go­va­nie pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Wun­derlist okam­ži­te syn­chro­ni­zu­je vy­tvo­re­né zoz­na­my me­dzi te­le­fó­nom, tab­le­tom a po­čí­ta­čom tak, aby ich pou­ží­va­te­lia ma­li ke­dy­koľ­vek k dis­po­zí­cii.

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu mô­žu od 2. ok­tób­ra 2014 vy­užiť 12-me­sač­ný prís­tup ku ver­zii Wun­derlist Pro v hod­no­te tak­mer 45 eur úpl­ne za­dar­mo. Zís­ka­jú tak roz­ší­re­né fun­kcie, ako nap­rík­lad mož­nos­ti vy­tvá­ra­nia zoz­na­mov bez li­mi­tov, neob­me­dze­nú veľ­kosť zdie­ľa­ných sú­bo­rov a neob­me­dze­né mož­nos­ti vy­tvá­ra­nia po­dú­loh. Me­dzi ďal­ší­mi be­ne­fit­mi, kto­ré zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu, je roz­ší­re­ná po­nu­ka po­za­dí ap­li­ká­cie.

Ap­li­ká­ciu si zá­kaz­ní­ci mô­žu stiah­nuť z Goog­le Play, iTu­nes Sto­re, ale­bo z webo­vej strán­ky Špe­ciál­na po­nu­ka bu­de up­lat­ne­ná auto­ma­tic­ky po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter