Oracle ponúka analýzu veľkých objemov dát v cloude

Ho­ci dá­ta v or­ga­ni­zá­ciách pri­bú­da­jú stá­le rých­lej­šie, tech­no­ló­gie Bu­si­ness In­telli­gen­ce dnes zďa­le­ka nie sú pre za­mes­tnan­cov všeo­bec­ne dos­tup­né. Čas­to k nim ma­jú prís­tup napr. iba ob­chod­ní ana­ly­ti­ci ale­bo IT od­de­le­nia.

Spo­loč­nosť Orac­le pre­to v rám­ci svoj­ho ba­lí­ka Orac­le Ana­ly­tics Cloud pred­sta­vi­la tak­tiež služ­bu Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce (BI) Cloud Servic­e. Tá­to služ­ba by ma­la umož­niť všet­kým za­mes­tnan­com prís­tup k in­for­má­ciám, kto­ré pot­re­bu­jú pre svo­ju prá­cu, a to ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek. Ba­lík Orac­le Ana­ly­tics Cloud tak opäť do­ka­zu­je, že ide o dnes naj­kom­plexnej­šie ana­ly­tic­ké rie­še­nie pos­ky­to­va­né v rám­ci clou­du. Služ­ba Orac­le BI Cloud Servic­e má za­bu­do­va­nú pod­po­ru pre mo­bil­ný prís­tup (nie je pot­reb­ný ďal­ší vý­voj prís­luš­ných pre­po­je­ní) a po­má­ha vy­lep­šiť aj zrý­chliť pro­ces roz­ho­do­va­nia na­prieč ce­lou or­ga­ni­zá­ciou. Bo­rí ba­rié­ry v prís­tu­pe k in­for­má­ciám, pou­ží­va­te­ľom pos­ky­tu­je za­bez­pe­če­né a kom­plexné rie­še­nie, kto­ré na­vy­še po­nú­ka jed­no­du­chosť a ce­no­vú efek­ti­vi­tu tech­no­ló­gií clou­du.

Uve­de­nie no­vej služ­by bo­lo ozná­me­né v rám­ci kon­fe­ren­cie Orac­le OpenWorld.

Hlav­né vlas­tnos­ti služ­by Orac­le BI Cloud Servic­e

  • Služ­ba je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre pros­tre­die clou­du, pri­čom za­mes­tnan­ci mô­žu kom­bi­no­vať dá­ta z rôz­no­ro­dých zdro­jov: clou­do­vých aj on-pre­mi­se (na vlas­tnej infra­štruk­tú­re pre­vádz­ko­va­ných) sys­té­mov rov­na­ko ako z ap­li­ká­cií tre­tích strán. Na zá­kla­de tých­to zdro­jov dát je mož­né jed­no­du­cho vy­tvo­riť fun­kčne bo­ha­té a inter­ak­tív­ne ana­ly­tic­ké ap­li­ká­cie.
  • Služ­ba Orac­le BI Cloud Servic­e fun­gu­je v clou­de a úč­tu­je sa na bá­ze pred­plat­né­ho. Zá­kaz­ní­ci ju pre­to mô­žu jed­no­du­cho na­sa­diť v rám­ci ma­lých sku­pín, jed­not­li­vých od­de­le­ní aj ce­lej or­ga­ni­zá­cie bez väč­ších vstup­ných nák­la­dov.
  • Pod­ni­ko­vé IT od­de­le­nia mô­žu v prí­pa­de na­sa­de­nia služ­by uvoľ­niť svo­je zdro­je na rie­še­nie iných úloh a pri­tom ďa­lej za­cho­vať po­ža­do­va­né za­bez­pe­če­nie pod­ni­ko­vej IT ar­chi­tek­tú­ry.
  • Par­tne­ri spo­loč­nos­ti Orac­le mô­žu na zá­kla­de tej­to služ­by po­nú­kať svo­jim klien­tom fun­kčne bo­ha­té a na mie­ru ši­té ap­li­ká­cie, čo im umož­ní zís­ka­vať no­vé zdro­je príj­mov.
  • Roz­ho­do­va­nie za­lo­že­né na úda­joch na­prieč ce­lou or­ga­ni­zá­ciou zna­me­ná nie­len prís­tup k sa­mot­ným dá­tam, ale aj mož­nosť ich ná­zor­ne vi­zua­li­zo­vať.
Služ­ba Orac­le BI Cloud Servic­e je za­lo­že­ná na os­ved­če­ných tech­no­ló­giách Orac­le Da­ta­ba­se Cloud a Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce En­terpri­se Edi­tion, kto­ré ce­los­ve­to­vo pou­ží­va­jú mi­lió­ny zá­kaz­ní­kov.

Pod­po­ra pre vy­tvá­ra­nie pl­no­hod­not­ných ana­ly­tic­kých ap­li­ká­cií

Služ­ba Orac­le BI Cloud Servic­e umož­ňu­je jed­no­du­cho a rých­lo vy­tvá­rať ana­ly­tic­ké ap­li­ká­cie všet­kým pou­ží­va­te­ľom, bez oh­ľa­du na ich zna­losť kon­krét­nych tech­no­ló­gií. K dis­po­zí­cii sú sprie­vod­co­via (wizards) pre im­port dát aj dá­to­vých mo­de­lov, na kto­rých zá­kla­de mô­žu vy­tvá­rať ap­li­ká­cie BI ale­bo pre­po­je­nia dát (mash-ups) aj pou­ží­va­te­lia bez zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia ale­bo bez špe­ciál­nych ana­ly­tic­kých schop­nos­tí. Sú­čas­ne sú k dis­po­zí­cii aj roz­hra­nia pre prog­ra­má­to­rov umož­ňu­jú­ce hlb­šiu in­teg­rá­ciu a ďal­šie pris­pô­so­bo­va­nie rie­še­nia kon­krét­nym po­žia­dav­kám.

Inter­ak­tív­ne pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie a je­ho sprie­vod­né nás­tro­je uľah­ču­jú pri­ja­tie tech­no­ló­gie a zvy­šu­jú aj pro­duk­ti­vi­tu jej vy­uží­va­nia. Pod­po­ra pre mo­bil­ný prís­tup je dopl­ne­ná aj o mož­nosť prá­ce v re­ži­me off-li­ne, pri­čom za­bez­pe­če­nie prís­tu­pu k dá­tam je mož­né stá­le pl­ne ria­diť.

Vý­ho­dy clou­du

Služ­ba Orac­le BI Cloud Servic­e zni­žu­je nák­la­dy na sprá­vu a sú­čas­ne umož­ňu­je za­cho­vať po­ža­do­va­nú úro­veň za­bez­pe­če­nia. Ana­ly­tic­ké ap­li­ká­cie mô­žu or­ga­ni­zá­cie te­raz na­sa­diť lac­nej­šie a s niž­šou pot­re­bou inter­ných zdro­jov, stá­le si však za­cho­vá­va­jú kon­tro­lu nad svo­ji­mi dá­ta­mi vrá­ta­ne pl­ne­nia re­gu­lač­ných po­žia­da­viek.

Ce­no­vý aj tech­no­lo­gic­ký mo­del na bá­ze clou­du je vy­so­ko šká­lo­va­teľ­ný a umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám pod­ľa pot­re­by pri­dá­vať ďal­ších pou­ží­va­te­ľov aj ap­li­ká­cie. Plat­for­ma Orac­le Cloud za­is­ťu­je vy­so­kú dos­tup­nosť a sú­čas­ne op­ti­ma­li­zu­je rých­losť nah­rá­va­nia off-li­ne ana­lýz do pros­tre­dia clou­du.

Sa­mot­né dá­ta aj ap­li­ká­cie BI sú sú­čas­ťou plat­for­my Orac­le Cloud. Tá­to infra­štruk­tú­ra je kom­plet­ne vlas­tne­ná a pre­vádz­ko­va­ná spo­loč­nos­ťou Orac­le, čo zna­me­ná up­lat­ne­nie naj­vyš­ších bez­peč­nos­tných štan­dar­dov aj zá­ru­ku, že sa cit­li­vé dá­ta ne­dos­ta­nú do rúk tre­tích strán. Spo­loč­nosť Orac­le za­is­ťu­je v rám­ci plat­for­my tak­tiež cyk­lus ak­tua­li­zá­cií a op­ráv, čo ďa­lej ube­rá zá­ťaž fi­rem­né­mu od­de­le­niu IT. Ce­lá plat­for­ma je dos­ta­toč­ne pruž­ná na to, aby moh­la vy­ho­vieť aj bu­dú­cim pot­re­bám zá­kaz­ní­kov na kom­plexné ana­ly­tic­ké ap­li­ká­cie.

„In­for­má­cie nao­zaj mô­žu tran­sfor­mo­vať sú­čas­né pod­ni­ka­nie - ale iba vte­dy, ak sa dos­ta­nú v správ­nom ča­se do správ­nych rúk," uvá­dza Ba­la­ji Yela­man­chi­li, se­nior vice­pre­zi­dent di­ví­zie Ana­ly­tics and Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment Pro­ducts v spo­loč­nos­ti Orac­le. „Služ­ba Orac­le Bu­si­ness In­telli­gen­ce Cloud Servic­e umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám zní­žiť pre­káž­ky dos­tup­nos­ti in­for­má­cií. Urý­chľu­je a uľah­ču­je roz­ho­do­va­nie na­prieč ce­lou or­ga­ni­zá­ciou, pod­po­ru­je mo­bil­ný prís­tup a pos­ky­tu­je pot­reb­né in­for­má­cie všet­kým pou­ží­va­te­ľom. Clou­do­vé tech­no­ló­gie za­is­ťu­jú za­bez­pe­če­ný prís­tup ku kom­plexným in­for­má­ciám, služ­bu je mož­né vďa­ka to­mu na­vy­še jed­no­du­cho a lac­no im­ple­men­to­vať."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter