Vylepšená integrácia medzi platformou Oracle Mobile Application Framework a balíkom Oracle Mobile Security Suite

Vý­vo­já­ri pou­ží­va­teľ­skej čas­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií bu­dú môcť vďa­ka stra­té­gii kom­plet­né­ho ria­de­nia ži­vot­né­ho cyk­lu zvý­šiť bez­peč­nosť ap­li­ká­cií už vo fá­ze vý­vo­ja, za­bez­pe­če­nie ne­bu­de pot­reb­né pri­dá­vať do­da­toč­ne.

Mo­bil­né tech­no­ló­gie hra­jú dnes v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí stá­le väč­šiu ro­lu, pri ich na­sa­dzo­va­ní je však ako je­den z hlav­ných prob­lé­mov vní­ma­né za­bez­pe­če­nie. Vý­skum or­ga­ni­zá­cií CIO Stra­te­gic Mar­ke­ting Servic­es a Triang­le Pub­lis­hing Servic­es uká­zal, že 93 % res­pon­den­tov je zne­po­ko­je­ných ri­zi­kom úni­ku dát a ďal­ších bez­peč­nos­tných na­ru­še­ní spo­je­ných s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Za kľú­čo­vé ri­zi­ko je pok­la­da­ný trend BYOD (pou­ží­va­nie súk­rom­ných za­ria­de­ní za­mes­tnan­cov na pra­cov­né úče­ly). Mo­bil­né tech­no­ló­gie sľu­bu­jú zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty a lep­ší prís­tup k in­for­má­ciám umož­ňu­jú­ce rých­lej­šie roz­ho­do­va­nie, na dru­hej stra­ne ale vy­sta­vu­jú or­ga­ni­zá­cie bez­peč­nos­tným hroz­bám.

Spo­loč­nosť Orac­le sa pre­to roz­hod­la zjed­no­du­šiť vý­voj za­bez­pe­če­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií a ozná­mi­la hlb­šiu in­teg­rá­ciu me­dzi plat­for­mou Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework a ba­lí­kom Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te, čo zá­kaz­ní­kom umož­ňu­je ria­diť ži­vot­ný cyk­lus mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Prís­tup spo­loč­nos­ti Orac­le uľah­ču­je vý­vo­já­rom tvor­bu mo­bil­ných ap­li­ká­cií tak, aby ne­mu­se­li ro­biť kom­pro­mi­sy me­dzi pou­ží­va­teľ­skou skú­se­nos­ťou a za­bez­pe­če­ním.

Ozná­me­nie sa us­ku­toč­ni­lo v rám­ci kon­fe­ren­cie Orac­le OpenWorld.

Hlav­né no­vin­ky a vlas­tnos­ti

Naj­nov­šia ver­zia plat­for­my Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework je tes­ne in­teg­ro­va­ná s ba­lí­kom Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te. No­vá fun­kcio­na­li­ta zna­me­ná, že vý­vo­já­ri mô­žu v je­di­nom kro­ku pri­dať do ap­li­ká­cií vy­ví­ja­ných v Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework ochra­nu po­mo­cou kon­taj­ne­rov z ba­lí­ka Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te. Bez­peč­nos­tné fun­kcie za­hŕňa­jú auten­ti­zá­ciu, šif­ro­va­nie, ochra­nu pro­ti úni­ku dát, pre­sa­de­nie fi­rem­ných po­li­tík, se­lek­tív­ne ma­za­nie dát aj jed­not­né prih­la­so­va­nie (sing­le sign-on).

Exis­tu­jú­ce rie­še­nia iden­tít je mož­né te­raz jed­no­du­cho roz­ší­riť aj do na­tív­nych mo­bil­ných ap­li­ká­cií, čo zna­me­ná jed­no­duch­šie pros­tre­die pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Prís­tup na zá­kla­de kon­taj­ne­rov v ba­lí­ku Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom za­bez­pe­če­né pros­tre­die pre cit­li­vé fi­rem­né dá­ta. Fun­kcie na ria­de­nie iden­tít po­tom pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka­jú hlad­ký prís­tup k mo­bil­ným ap­li­ká­ciám, či už pod­ni­ko­vým, ale­bo súk­rom­ným.

Kom­plexná pod­po­ra bez­peč­nos­tných tech­no­ló­gií

Plat­for­ma Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework umož­ňu­je pod­ni­kom zú­ro­čiť exis­tu­jú­ce in­ves­tí­cie do prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov Ja­va a Ja­vaS­cript a vy­tvá­rať v nich pl­no­hod­not­né ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny a tab­le­ty. Vďa­ka in­teg­rá­cii s ba­lí­kom Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te sú te­raz k dis­po­zí­cii sprie­vod­co­via (wizards) pre za­bez­pe­če­nie ako v pros­tre­dí Orac­le JDe­ve­lo­per, tak aj Orac­le En­terpri­se Pack for Ec­lip­se. Do mo­bil­nej ap­li­ká­cie je mož­né pri­dať po­li­ti­ky pre jed­not­né prih­la­so­va­nie, pre­ven­ciu úni­ku dát a šif­ro­va­nie. Tak­to za­bez­pe­če­né ap­li­ká­cie sú po­tom k dis­po­zí­cii v kon­taj­ne­ri na mo­bil­nom za­ria­de­ní pou­ží­va­te­ľa. In­teg­rá­cia s inter­ným roz­hra­ním (API) ba­lí­ka Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te umož­ňu­je ap­li­ká­ciám za­lo­že­ným na plat­for­me Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework za­bez­pe­čiť dá­ta skrát­ka tak, že všet­ky dá­ta ulo­že­né na za­ria­de­niach v sú­bo­roch ale­bo da­ta­bá­zach sú za­šif­ro­va­né.

Plat­for­ma Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework je pl­ne in­teg­ro­va­ná s rie­še­nia­mi pre za­bez­pe­če­nie server­ov, pre­dov­šet­kým s ba­lí­kom Orac­le Ac­cess Ma­na­ge­ment Sui­te. Or­ga­ni­zá­ciám to umož­ňu­je vy­uží­vať prie­my­sel­né štan­dar­dy, ako je Ope­nID a OAUTH2, a pou­ží­va­te­ľom po­núk­nuť jed­not­né prih­la­so­va­nie do mo­bil­ných aj webo­vých ap­li­ká­cií. Ba­lík Orac­le Ac­cess Ma­na­ge­ment Sui­te pos­ky­tu­je cen­trál­ne ria­de­nie pou­ží­va­teľ­ských op­ráv­ne­ní a chrá­ni za­ria­de­nia pred neop­ráv­ne­ným prís­tu­pom. Iden­ti­fi­ká­cia jed­not­li­vých za­ria­de­ní brá­ni to­mu, aby sa k pod­ni­ko­vým ap­li­ká­ciám pris­tu­po­va­lo zo stra­te­ných ale­bo uk­rad­nu­tých za­ria­de­ní.

Ap­li­ká­cie pos­ta­ve­né na plat­for­me Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework pod­po­ru­jú v kom­bi­ná­cii s rie­še­ním Orac­le Ac­cess Ma­na­ge­ment sil­nú auten­ti­zá­ciu. Prís­tup k cit­li­vým fun­kciám ale­bo dá­tam mô­že byť ob­me­dze­ný zo­sil­ne­nou auten­ti­zá­ciou, nap­rík­lad sof­tvé­ro­vý­mi to­ken­mi (jed­no­ra­zo­vý­mi hes­la­mi), kto­ré ge­ne­ru­je zdar­ma dos­tup­ná ap­li­ká­cia Orac­le Mo­bi­le Aut­hen­ti­ca­tor. Ap­li­ká­cie zos­ta­ve­né a za­bez­pe­če­né po­mo­cou ba­lí­ka Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te je mož­né auto­ma­tic­ky nah­rá­vať do fi­rem­ných „ob­cho­dov" (app sto­re), pri­čom je za­is­te­ná in­teg­rá­cia s fi­rem­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi po­li­ti­ka­mi z hľa­dis­ka iden­tít aj prís­tu­pu.

„Dá­ta ani ap­li­ká­cie by sa ne­ma­li za­bez­pe­čo­vať až do­da­toč­ne. Vý­vo­já­ri pot­re­bu­jú mať fun­kcie za­is­ťu­jú­ce za­bez­pe­če­nie k dis­po­zí­cii už vo svo­jich nás­tro­joch na návrh a tvor­bu mo­bil­ných ap­li­ká­cií a ne­mu­sieť po­tom bez­peč­nosť pri­dá­vať k ap­li­ká­cii až nes­kôr," uvá­dza Chris To­nas, vice­pre­zi­dent pre mo­bil­né rie­še­nia a vý­vo­jo­vé nás­tro­je v spo­loč­nos­ti Orac­le. „In­teg­rá­cia me­dzi naj­nov­šou ver­ziou plat­for­my Orac­le Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Fra­mework a ba­lí­kom Orac­le Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Sui­te umož­ňu­je vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií a ich za­bez­pe­če­nie pre­po­jiť už od po­čiat­ku."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter