Najmodernejšiu 4G sieť Orangeu môžu využívať zákazníci v ďalších 10 mestách

Oran­ge dnes sprís­tup­nil ultra rých­ly mo­bil­ný inter­net v 4G sie­ti zá­kaz­ní­kom v ďal­ších slo­ven­ských mes­tách. Cel­ko­vo si tak mô­žu uží­vať viac zá­ba­vy a ko­mu­ni­ká­cie zá­kaz­ní­ci v 13-ich mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku. To všet­ko len tak, bez ďal­ších pop­lat­kov či do­da­toč­nej ak­ti­vá­cie.

Oran­ge dnes spus­til svo­ju no­vú sieť 4. ge­ne­rá­cie v ďal­šej de­siat­ke slo­ven­ských miest. Jej sig­ná­lom tak v sú­čas­nos­ti pok­rý­va už prib­liž­ne 25 % po­pu­lá­cie. Do ma­py pok­ry­tia 4G od Oran­geu od dnes pop­ri Ban­skej Bys­tri­ci, Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach pri­bud­lo pok­ry­tie ce­lé­ho úze­mia tých­to miest: Ko­már­no, Mar­tin, Nit­ra, Pieš­ťa­ny, Pop­rad, Pre­šov, Tren­čín, Tr­na­va, Zvo­len a Ži­li­na.

„Chce­me, aby na­ši zá­kaz­ní­ci moh­li pos­tup­ne vy­uží­vať vý­ho­dy rých­le­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu no­vej ge­ne­rá­cie prak­tic­ky na ce­lom Slo­ven­sku. V sú­čas­nos­ti sú vý­ho­dy 4G sie­te Oran­geu dos­tup­né pre ľu­dí už cel­ko­vo v 13 slo­ven­ských mes­tách a do kon­ca ro­ka plá­nu­je­me ten­to po­čet eš­te na­vý­šiť," ho­vo­rí ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Oran­geu Pa­vol Lan­ča­rič.

Do kon­ca ro­ka sprís­tup­ní Oran­ge svo­ju sieť 4. ge­ne­rá­cie cel­ko­vo v 24 mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku a pok­ry­je tým tak­mer 30 % po­pu­lá­cie. Ok­rem bu­do­va­nia 4G sie­te sa však Oran­ge za­me­ria­va aj na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie svo­jej 3G sie­te, a to naj­mä vďa­ka tech­no­ló­gii UMTS 900. Tá umož­ňu­je pri­niesť rých­ly mo­bil­ný inter­net s rých­los­ťou do 21 Mbit/s aj do vi­diec­kych ob­las­tí a pok­ryť tak rých­lym inter­ne­tom aj mies­ta, kde za­tiaľ nie je dos­tup­ná 4G sieť. V tom­to ro­ku Oran­ge tak­to pri­nie­sol rých­le mo­bil­né pri­po­je­nie na inter­net až do 102 slo­ven­ských ob­cí a do kon­ca ro­ka eš­te pri­bud­nú ďal­šie lo­ka­li­ty.

Ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te spus­til Oran­ge v jú­li toh­to ro­ka pre tri slo­ven­ské mes­tá. Jej sig­ná­lom v tom ča­se pokr­yl ce­lú Ban­skú Bys­tri­cu, Bra­tis­la­vu a Ko­ši­ce. Ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku pri­nie­sol zá­kaz­ní­kom mož­nosť vy­uží­vať 4G len tak, auto­ma­tic­ky, bez akých­koľ­vek ak­ti­vá­cií a ďal­ších pop­lat­kov. Sur­fo­vať mô­žu maximál­nou teo­re­tic­kou rých­los­ťou až do 150 Mbit/s pre sťa­ho­va­nie dát a 50 Mbit/s pre od­osie­la­nie dát.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter