TP-LINK uvádza na trh opakovač Wi-Fi signálu TL-WA860RE s priechodzou zásuvkou

Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ sie­ťo­vých pro­duk­tov ur­če­ných pre­dov­šet­kým pre do­mác­nos­ti a ma­lé fir­my, uvá­dza na slo­ven­ský trh opa­ko­vač (exten­der) Wi-Fi sig­ná­lu s pro­duk­to­vým ozna­če­ním TL-WA860RE. Za­ria­de­nie slú­ži k zvý­še­niu kva­li­ty sig­ná­lu Wi-Fi sie­te a do­ká­že za­is­tiť pok­ry­tie do­mác­nos­ti či kan­ce­lá­rie aj v mies­tach, kam sig­nál pred­tým ne­do­sa­ho­val ale­bo ne­bol dos­ta­toč­ne sil­ný. S vy­hľa­da­ním vhod­né­ho umies­tne­nia vám pri­tom po­mô­že sve­tel­ný in­di­ká­tor.

Opa­ko­vač TP-LINK TL-WA860RE do­ká­že pre­ná­šať dá­ta rých­los­ťou až 300 Mbit/s, pri­čom pra­cu­je na štan­dar­de 802.11n. Mo­del TL-WA860RE na­vy­še dis­po­nu­je aj štan­dar­dným et­her­ne­to­vým por­tom, tak­že mô­že slú­žiť ako bez­drô­to­vý adap­tér pre za­ria­de­nia, kto­ré ne­ma­jú Wi-Fi mo­dul - nap­rík­lad vi­deo preh­rá­va­če, her­né kon­zo­ly ale­bo inter­ne­to­vé te­le­ví­zie.

TL-WA860RE_2.jpg

Rých­la Wi-Fi do všet­kých kú­tov

No­vin­ka po­mô­že bez zlo­ži­tej in­šta­lá­cie či nas­ta­vo­va­nia akej­koľ­vek bez­drô­to­vej sie­ti eli­mi­no­vať hlu­ché mies­ta a cel­ko­vo zlep­šiť kva­li­tu sig­ná­lu, k čo­mu pris­pie­va aj no­vá tech­no­ló­gia vy­uží­va­jú­ca dvo­ji­cu exter­ných an­tén. Vzhľa­dom k rých­los­ti pre­no­su až 300 Mbit/s v štan­dar­de 802.11n si za­ria­de­nie po­ra­dí aj s ná­roč­nej­ší­mi úlo­ha­mi, ako je ply­nu­lé preh­rá­va­nie vi­dea v HD roz­lí­še­ní, strea­mo­va­nie hud­by ale­bo hra­nie on­li­ne hier.

Roz­šír­te si sieť tam, kde ju prá­ve pot­re­bu­je­te

Ma­lé roz­me­ry a pria­me za­po­je­nie do zá­suv­ky umož­ňu­jú za­po­je­nie opa­ko­va­ča pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb pou­ží­va­te­ľa. Mo­del TL-WA860RE si na­vy­še uk­la­dá pro­fi­ly s in­for­má­cia­mi o pre­doš­lých pri­po­je­ných sie­ťach, tak­že nie je nut­né za­ria­de­nie re­se­to­vať pri pá­ro­va­ní s iným sme­ro­va­čom. K roz­ší­re­niu sie­te je pot­reb­né len stis­núť tla­čid­lo WPS na kom­pa­ti­bil­nom sme­ro­va­či a po­tom tla­čid­lo Ran­ge Exten­der na opa­ko­va­či.

O zá­suv­ku nep­rí­de­te

V pries­to­roch, kde nie je dos­ta­tok elek­tric­kých zá­su­viek, pou­ží­va­te­lia ne­po­chyb­ne oce­nia, že no­vý opa­ko­vač TL-WA860RE je prie­cho­dzí. To zna­me­ná, že má sám v te­le vsta­va­nú štan­dar­dnú zá­suv­ku, do kto­rej je mož­né za­po­jiť aké­koľ­vek za­ria­de­nie ale­bo predl­žo­va­cí ká­bel.

Opa­ko­vač Wi-Fi sig­ná­lu TP-LINK TL-WA860RE je už k dis­po­zí­cii v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov spo­loč­nos­ti TP-LINK, a to za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 45,42 € vrá­ta­ne DPH.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:

  • Umož­ňu­je pok­ryť Wi-Fi sig­ná­lom hlu­ché mies­ta ale­bo ju roz­ší­riť do pries­to­rov, kam nie je mož­né na­tiah­nuť káb­le
  • Za­ria­de­nie je mož­né jed­no­du­cho za­po­jiť a pod­ľa pot­re­by aj pre­ná­šať
  • Prie­chodzia elek­tric­ká zá­suv­ka pre pri­po­je­nie ďal­ších prís­tro­jov
  • Dve pev­né exter­né an­té­ny za­is­ťu­jú spo­ľah­li­vé pok­ry­tie Wi-Fi sig­ná­lom
  • Mož­nosť spre­vádz­ko­va­nia stis­kom jed­né­ho tla­čid­la
  • Pros­tred­níc­tvom et­her­ne­to­vé­ho por­tu je mož­né pou­žiť ako Wi-Fi adap­tér pre iné za­ria­de­nia
  • Rých­losť 300 Mbit/s sta­čí pre strea­mo­va­nie vi­dea, on­li­ne hry a inter­ne­to­vé vo­la­nie
  • Za­bez­pe­če­nie šif­ro­va­ním 64/128/152bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK chrá­ni sieť pred bez­peč­nos­tný­mi hroz­ba­mi
  • In­di­ká­tor si­ly sig­ná­lu po­má­ha vy­hľa­dať vhod­né umies­tne­nie
  • Kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi pod­po­ru­jú­ci­mi štan­dar­dy 802.11 b/g/nOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter