Informatizácia nemá strašiť, ale pomáhať

Už len 5 dní zos­tá­va na prih­lá­se­nie pro­jek­tov do sú­ťa­že Ce­na ITA­PA 2014. Ce­na je akým­si slo­ven­ským Os­ca­rom pre IT služ­by, kto­ré od­stra­ňu­jú by­rok­ra­ciu, zjed­no­du­šu­jú a zrý­chľu­jú kon­takt ob­ča­na s úrad­mi, mo­der­ni­zu­jú vzde­lá­va­nie ale­bo po­má­ha­jú ne­moc­ni­ciam zrý­chľo­vať di­ag­nos­ti­ku pa­cien­tov.

No­vin­ka

Do ob­ja­vo­va­nia no­vých IT rie­še­ní uži­toč­ných pre ľu­dí sa ten­to rok za­po­jí aj Rá­dio Slo­ven­sko a je­ho pos­lu­chá­či. Naj­po­čú­va­nej­ší ve­rej­ný roz­hlas pred­sta­ví 5 vy­bra­ných pro­jek­tov a pos­lu­chá­či si hla­so­va­ním zvo­lia naj­lep­ší.

"Aj vďa­ka vy­sie­la­niu Rá­dia Slo­ven­sko bu­de mať ve­rej­nosť lep­ší preh­ľad o no­vých di­gi­tál­nych služ­bách, kto­ré nám uľah­ču­jú ži­vot", ho­vo­rí ria­di­teľ prog­ra­mo­vých slu­žieb Sro Vin­cent Što­fa­ník. Ce­nu Rá­dia Slo­ven­sko si ví­ťaz pre­be­rie 11.no­vem­bra po­čas Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA, kto­rý je top uda­los­ťou ro­ka v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti.

Príď­te sa "po­biť" o Ce­nu ITA­PA

Prís­tup k vlas­tnej zdra­vot­nej kar­te cez ap­li­ká­ciu na mo­bi­le, ale aj bles­ko­vá on-li­ne pre­vier­ka vo­di­ča po­čas ces­tnej kon­tro­ly. To sú pro­jek­ty, kto­ré vý­raz­ne zlep­ši­li náš ži­vot a zís­ka­li Ce­nu ITA­PA mi­nu­lý rok. "Aj ten­to rok sta­čí mať pro­jekt, kto­rý ori­gi­nál­nym spô­so­bom vy­uží­va di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie a po­nú­ka ob­ča­nom lep­ší prís­tup k ve­rej­ným služ­bám," avi­zu­je ria­di­teľ ITA­PA Mi­chal Ivan­ty­šyn. Prih­lá­siť ho tre­ba do 6. ok­tób­ra na www.ita­pa.sk.

Pres­taň­me in­for­ma­ti­zá­ciou stra­šiť!

Za tým­to od­stra­šu­jú­cim slo­vom, sa skrý­va mno­ho uži­toč­ných a zmys­lupl­ných ak­ti­vít z ob­las­ti IT. In­for­ma­ti­zá­cia sme my všet­ci, kto­rí chce­me od štá­tu rých­lej­šie, lac­nej­šie a lep­šie služ­by ako do­te­raz. Chce­me lep­šie ško­ly, zdra­vot­nú sta­ros­tli­vosť, viac in­for­má­cií o tom, ako štát hos­po­dá­ri s na­ši­mi da­ňa­mi. In­for­ma­ti­zo­va­ný zna­me­ná lep­šie in­for­mo­va­ný.

Me­dzi­ná­rod­ný kon­gres ITA­PA je vr­chol­nou plat­for­mou po­du­ja­tí na Slo­ven­sku v ob­las­ti eGo­ver­nmen­tu. Mi­nu­lý rok kon­gres pri­ví­tal 600 de­le­gá­tov a 130 spík­rov z viac ako 10 kra­jín ce­lé­ho sve­ta. Za­re­gis­tro­vať na kon­gres sa mô­že­te do 17.ok­tób­ra s 20% zľa­vou na strán­ke www.ita­pa.sk

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter