ČR: Genius FaceCam 2020: Pre kvalitné video hovory doma aj v práci

Spo­leč­nost Ge­nius uvá­dí na trh no­vou web­ka­me­ru s vy­so­kým roz­li­še­ním Ge­nius Fa­ce­Cam 2020. Dí­ky své­mu ele­gan­tní­mu čer­né­mu de­sig­nu si ji ob­lí­bí uži­va­te­lé jak pro do­má­cí pou­ži­tí, tak i pro kon­fe­ren­ční ho­vo­ry v kan­ce­lářích. A dí­ky kva­lit­ní­mu ob­ra­zu si kaž­dý uži­je vi­deo cha­ty s prog­ra­my ja­ko Sky­pe, MSN, Goog­le Talk, iChat, či sdí­le­ní vi­deí na YouTu­be.

Ge­nius Fa­ce­Cam 2020 byl navr­žen tak, aby by­ly kon­fe­ren­ční ho­vo­ry vy­so­ce kva­lit­ní a uži­va­tel se při vi­deo ho­vo­ru cí­til příjemně. Klip pro uchy­ce­ní ka­me­ry je konstruo­ván tak aby se dal snad­no a bez­pečně připev­nit na hor­ní hra­nu kaž­dé­ho mo­ni­to­ru.

Genius FaceCam 2020 (1).jpg

Ka­me­ra je na­víc vy­ba­ve­na prod­lou­že­ným ra­me­nem, kte­ré umož­ňu­je po­hyb ka­me­ry na­ho­ru a do­lu a tím ji umís­tit do úrovně očí. Dí­ky to­mu je nás­led­ný vi­deo ho­vor přiro­ze­ný a z „očí do očí", ne­do­chá­zí k to­mu, že by zrak uži­va­te­le směřoval během ho­vo­ru ji­nam.

V případě, že uži­va­tel chce ka­me­ru umís­tit ji­nam než­li na mo­ni­tor, slou­ží klip zá­ro­veň ja­ko sto­já­nek a je mož­né ho umís­tit na stůl.

Ge­nius Fa­ce­Cam 2020 má ves­tavě­ný kva­lit­ní mik­ro­fon a je te­dy mož­né ji pou­žít i s po­čí­ta­či či no­te­boo­ky kte­ré ne­dis­po­nu­jí vlas­tním mik­ro­fo­nem. O kva­lit­ní a reál­ný ob­raz při kon­fe­ren­ci se sta­rá ob­jek­tiv s auto­ma­tic­kým za­ostřením a CMOS čip s roz­li­še­ním 2Mpx. Ka­me­ra je vy­ba­ve­na fun­kcí IPM, kte­rá před­chá­zí neop­rávněné­mu připo­jo­vá­ní k webo­vé ka­meře z inter­ne­tu a je­jí ak­ti­va­ci.

Ka­me­ra Ge­nius Fa­ce­Cam 2020 pod­po­ru­je všech­ny ope­rač­ní sys­té­my stej­né ne­bo novější - Win­dows XP, OS X 10.4.9, ne­bo Li­nux Ker­nel 2.6.21.

Do­po­ru­če­ná kon­co­vá ce­na web­ka­me­ry Ge­nius Fa­ce­Cam 2020 či­ní: 350,- s DPH

tab_Genius FaceCam 2020 (1).jpg

Na za­říze­ní se vzta­hu­je zá­ru­ka vý­rob­ce 24 měsíců.

Ofi­ciál­ní strán­ky vý­rob­ce: www.ge­nius­net.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter