ČR: ASUS RT-AC87U - prvý router triedy AC2400 s podporou MU-MIMO a rýchlosťou až 2,33 Gb / s

ASUS před­sta­vil pr­vní dvou­pás­mo­vý bez­drá­to­vý rou­ter na světě třídy AC2400, kte­rý pod­po­ru­je WiFi stan­dard 802.11ac a vy­uží­vá kon­fi­gu­ra­ci se čtyřmi vy­sí­la­cí­mi a přijí­ma­cí­mi an­té­na­mi (4×4). Mo­del RT-AC87U je zá­ro­veň pr­vním rou­te­rem, kte­rý na­bí­zí tech­no­lo­gii MI­MO pro něko­lik uži­va­telů (MU-MI­MO).

Za­říze­ní do­ká­že bez­drá­tově přená­šet da­ta rych­los­tí až 1,73 Gb/s v rám­ci 5GHz pás­ma a až 600 Mb/s přes pás­mo 2,4 GHz. Rou­ter dis­po­nu­je i fun­kcí ASUS AiRa­dar, kte­rá slou­ží k uni­ver­zál­ní­mu přizpůso­be­ní vy­zařova­cí­ho di­ag­ra­mu. Mo­del RT-AC87U je dí­ky bo­ha­té vý­bavě ur­čen pro ná­roč­né uži­va­te­le, kteří při pou­ží­vá­ní svých za­říze­ní připo­je­ných do vy­tí­že­né do­má­cí sítě vy­ža­du­jí vy­ni­ka­jí­cí pok­ry­tí, rych­lý vý­kon a vy­so­kou sta­bi­li­tu. No­vin­ka je v pro­de­ji za 6 666 Kč, resp. 241,90 euro s DPH.

RT-AC87U 02.jpg

Vy­šší rych­los­ti než u ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní

Rou­ter RT-AC87U třídy AC2400 na­bí­zí v rám­ci WiFi stan­dar­du 802.11ac rych­lost až 1 734 Mb/s v pás­mu 5 GHz, což je ví­ce než u ka­be­lo­vé­ho připo­je­ní přes gi­ga­bi­to­vý et­her­net. V pás­mu 2,4 GHz v rám­ci stan­dar­du 802.11n pou­ží­vá rou­ter u kom­pa­ti­bil­ních za­říze­ní, ja­ko je ASUS PCE-AC68, tech­no­lo­gii Broad­com Tur­boQAM ke zvý­še­ní rych­los­ti ze 450 Mb/s na 600 Mb/s. Vý­sled­kem je kom­bi­no­va­ná maximál­ní rych­lost, kte­rá do­sa­hu­je u souběžných přenosů hod­no­ty až 2 334 Mb/s.

Pok­ry­tí bez hlu­chých míst

Ob­lí­be­nost smar­tphonů, tab­letů, no­te­booků, chyt­rých te­le­vi­zorů a ji­ných za­říze­ní pod­po­ru­jí­cích tech­no­lo­gii Wi-Fi ve­de k to­mu, že v do­mác­nos­tech je dos­tup­ná šířka pás­ma bez­drá­to­vé sítě čas­to sdí­le­na me­zi mno­ha za­říze­ní­mi. V případě stan­dar­dních rou­terů do­chá­zí k přetí­že­ní bez­drá­to­vé sítě a nás­led­né nes­ta­bi­litě, prod­le­vám, zpožděním a cel­ko­vé­mu zpo­ma­le­ní.

Rou­ter RT-AC87U řeší ty­to prob­lé­my, ne­boť vy­uží­vá cel­kem čtyři an­té­ny s vy­so­kým vý­ko­nem, čtyři sa­mos­tat­né pros­to­ro­vé da­to­vé prou­dy, fun­kci ASUS AiRa­dar, tech­no­lo­gii MU-MI­MO a tech­no­lo­gii adap­tiv­ní­ho říze­ní QoS. Kon­fi­gu­ra­ce an­tén 4×4 zvy­šu­je pok­ry­tí až o 33 % ve srov­ná­ní se stan­dar­dní­mi mo­de­ly 3×3. No­vin­ka pro­to do­ká­že bez prob­lémů pok­rýt ob­last o ve­li­kos­ti až 465 m2, což umož­ňu­je eli­mi­no­vat „hlu­chá místa" ve vel­kých pros­to­rech ne­bo více­pod­laž­ních bu­do­vách.

Sil­ný vý­kon dí­ky dvo­ji­ci dvou­jád­ro­vých pro­ce­sorů

Sr­dcem rou­te­ru RT-AC87U je nej­novější ar­chi­tek­tu­ra Quan­ten­na SoC (Sys­tem-on-a-Chip) vy­uží­va­jí­cí vlas­tní vy­hra­ze­ný dvou­jád­ro­vý pro­ce­sor s vy­so­kým vý­ko­nem, kte­rý zpra­co­vá­vá všech­ny úlo­hy pro­váděné v rám­ci stan­dar­du 802.11ac Wi-Fi. V důsled­ku to­ho může dvou­jád­ro­vý pro­ce­sor rou­te­ru RT-AC87U s frek­ven­cí 1 GHz mno­hem efek­tivněji vy­ko­ná­vat ji­né sys­té­mo­vé úlo­hy ná­roč­né na pro­ce­sor, ja­ko je strea­mo­vá­ní mul­ti­mé­dií. Rou­ter pro­to snad­no zvlá­dá zpra­co­vá­vat sou­čas­né po­ža­dav­ky všech připo­je­ných za­říze­ní.

Kva­lit­ní připo­je­ní k inter­ne­tu pro všech­na za­říze­ní

Fun­kce AiRa­dar vy­uží­va­jí­cí uni­ver­zál­ní přizpůso­be­ní vy­zařova­cí­ho di­ag­ra­mu umož­ňu­je roz­poz­nat po­lo­hu za­říze­ní a in­di­vi­duálně směro­vat bez­drá­to­vý sig­nál přímo k nim, aby by­lo do­sa­že­no op­ti­mál­ní­ho příj­mu. Ta­to fun­kce spo­lup­ra­cu­je i s Wi-Fi za­říze­ní­mi před­cho­zí ge­ne­ra­ce. Dí­ky tech­no­lo­gi MU-MI­MO je rou­ter RT-AC87U scho­pen připo­jit se k něko­li­ka klien­tským za­říze­ním kom­pa­ti­bil­ním s tech­no­lo­gií MU-MI­MO sou­časně a vy­uží­vat přitom maximál­ních rych­los­tí jed­not­li­vých za­říze­ní - na roz­díl od stan­dar­dní tech­no­lo­gie MI­MO pro jed­no­ho uži­va­te­le, u kte­ré mu­sí jed­not­li­vá za­říze­ní če­kat na pos­tupně pro­váděné přeno­sy dat. To zna­me­ná, že čím ví­ce za­říze­ní pod­po­ru­jí­cích tech­no­lo­gii MU-MI­MO se pou­ží­vá, tím se ka­pa­ci­ta rou­te­ru v pod­statě zvy­šu­je a za­ru­ču­je všem uži­va­telům nej­ry­chlej­ší mož­né připo­je­ní k inter­ne­tu.

Tech­no­lo­gie adap­tiv­ní­ho říze­ní QoS auto­ma­tic­ky přiřazu­je prio­ri­ty a pod­le potřeby přidělu­je dos­tup­nou šířku pás­ma za­říze­ním a ap­li­ka­cím. Tím za­jiš­ťu­je ply­nu­lé strea­mo­vá­ní HD vi­deí, on­li­ne hra­ní bez prod­lev, čis­té VoIP ho­vo­ry a bez­prob­lé­mo­vé proh­lí­že­ní webo­vých strá­nek.

Pok­ro­či­lé za­bez­pe­če­ní dí­ky fun­kci AiP­ro­tec­tion s tech­no­lo­gií Trend Mic­ro

Fun­kce AiP­ro­tec­tion s tech­no­lo­gií Trend Mic­ro vy­uží­vá třís­tup­ňo­vý sys­tém za­bez­pe­če­ní - pre­ven­ce, ochra­na a zmírnění do­padů. Ta­to fun­kce tr­va­le chrá­ní uži­va­te­le a všech­na připo­je­ná za­říze­ní před malwarem, škod­li­vý­mi webo­vý­mi strán­ka­mi a os­tat­ní­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi hroz­ba­mi, ale sou­časně za­cho­vá­vá souk­ro­mí uži­va­telů a neus­tá­le kon­tro­lu­je stav za­bez­pe­če­ní sítě. Na­le­ze­ní ja­ké­ho­ko­li in­fi­ko­va­né­ho za­říze­ní ne­bo ji­ných po­ten­ciál­ních prob­lémů za­bez­pe­če­ní ozna­mu­je za­říze­ní prostřed­nic­tvím vý­strah. Tech­no­lo­gie do­kon­ce chrá­ní i Wi-Fi za­říze­ní, do nichž ne­ní mož­né nain­sta­lo­vat bez­peč­nos­tní prog­ram, ja­ko jsou chyt­ré TV, her­ní kon­zo­le a chyt­rá do­má­cí za­říze­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter