Skutočná príležitosť pre hráčov: Nový tablet CityTab Vision 7i

Naj­nov­ší mo­del tab­le­tu Ci­ty­Tab Vi­sion 7i od spo­loč­nos­ti Co­lo­ro­vo bez po­chýb nadchne váš­ni­vých hrá­čov ale­bo mi­lov­ní­kov mul­ti­mé­dií. Kom­pak­tné za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2520 a 2GB pa­mä­ťou RAM, čo z ne­ho ro­bí vý­kon­ný stroj, kto­rý us­po­ko­jí po­žia­dav­ky naj­ná­roč­nej­ších mi­lov­ní­kov An­droi­du 4.4.

V štíh­lom a ele­gan­tnom te­le tab­le­tu sa na­chá­dza hardwaro­vá kon­fi­gu­rá­cia, kto­rá umož­ní za­hrať si kaž­dú naj­nov­šiu hru. Už ne­mu­sí­te re­zig­no­vať na množ­stvo de­tai­lov u hier s 3D gra­fi­kou, aby ste po­hodl­ne pre­ko­ná­va­li ďal­šiu eta­py. Tak­tiež s edi­to­va­ním fo­tog­ra­fií a jed­no­du­chých fil­mov ne­má Ci­ty­Tab Vi­sion 7i naj­men­ší prob­lém.

V tab­le­te sme pou­ži­li tech­no­ló­giu In­te­lu, kto­rú sme pod­po­ri­li 2GB pa­mä­ťou RAM pre ply­nu­lé fun­go­va­nie naj­ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií. Ta­ká kon­fi­gu­rá­cia nie je štan­dar­dná u tab­le­tov, kto­ré sú bež­ne na tr­hu, a my ve­rí­me, že vďa­ka to­mu mi­lov­ní­ci hier a mul­ti­mé­dií oce­nia náš naj­nov­ší pro­dukt - po­ve­dal Paweł Małec­ki, Bu­si­ness Unit Di­rec­tor Co­lo­ro­vo.

Ci­ty­Tab Vi­sion 7i má 8 GB vsta­va­nej pa­mä­ti flash, kto­rú je mož­né roz­ší­riť o ďal­ších 32 GB s pou­ži­tím mic­ro SDHC kar­ty. Ob­ra­zov­ka za­ria­de­nia je vy­ro­be­ná tech­no­ló­giou IPS, kto­rá za­ru­ču­je ži­vé a kon­tras­tné zob­ra­ze­nie fa­rieb a dob­rú vi­di­teľ­nosť zob­ra­zo­va­ných de­tai­lov do­kon­ca pri poh­ľa­de pod veľ­kým uh­lom.

V sú­la­de s ce­no­vou po­li­ti­kou spo­loč­nos­ti Co­lo­ro­vo bu­de no­vý tab­let dos­tup­ný pre kaž­dú pe­ňa­žen­ku. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na Ci­ty­Tab Vi­sion 7i je 71,9 EUR s DPH.

Po­nu­ka Co­lo­ro­vo je dos­tup­ná v ob­vyk­lých re­tai­lo­vých a e-tai­lo­vých ob­cho­doch. Uce­le­ný zoz­nam ka­men­ných pre­daj­ní par­tne­rov náj­de­te na strán­kach www.co­lo­ro­vo.sk v sek­cii „Kde na­ku­po­vať?".

Co­lo­ro­vo je znač­ka úžit­ko­vej elek­tro­ni­ky, spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu a po­čí­ta­čo­vé­ho prís­lu­šen­stva. Po­nú­ka mi­mo iné­ho i mo­der­né a vý­kon­né tab­le­ty Co­lo­ro­vo Ci­ty­Tab v troch ra­doch pris­pô­so­be­ných pot­re­bám rôz­nych sku­pín uží­va­te­ľov (Li­te, Vi­sion a Sup­re­me), smar­tpho­ny Ci­ty­To­ne, pre­nos­né ba­té­rie pre na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní Power­Box, at­ra­men­ty a to­ne­ry do tla­čiar­ní, pa­pier pre tlač fo­tog­ra­fií a prís­lu­šen­stvo pre čis­te­nie po­čí­ta­čo­vých a mo­bil­ných za­ria­de­ní.

tab_7i.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter