Aplikácia Magisto pre zákazníkov Telekomu so špeciálnym benefitom

Po ap­li­ká­ciách Dee­zer a Ever­no­te za­ra­ďu­je Te­le­kom do svoj­ho por­tfó­lia ďal­šiu no­vin­ku so špe­ciál­nym be­ne­fi­tom pre na­šich zá­kaz­ní­kov.

Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia Ma­gis­to je uni­kát­ny nás­troj, kto­rý pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­tvá­rať efek­tné vi­deok­li­py zo za­chy­te­ných fo­tog­ra­fií a vi­deí bez to­ho, aby sa mu­se­li trá­piť so zdĺha­vým stri­hom a úp­ra­va­mi.

Pou­ží­va­te­ľo­vi tak sta­čí len ozna­čiť fo­tog­ra­fie a vi­deá, vy­brať té­mu a hud­bu a o ma­lú chví­ľu im Ma­gis­to auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí at­rak­tív­ny vi­deok­lip. Ten je mož­né okam­ži­te zdie­ľať s pria­teľ­mi a zná­my­mi pros­tred­níc­tvom YouTu­be, emai­lu, či so­ciál­nych sie­tí.

Ma­gis­to je dos­tup­ný nie­len na plat­for­mách iOS a An­droid, ale aj pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho pre­hlia­da­ča na strán­ke www.ma­gis­to.com.

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu mô­žu od 30. sep­tem­bra 2014 vy­užiť 2-me­sač­ný prís­tup ku ver­zii Ma­gis­to Pre­mium úpl­ne za­dar­mo. Zís­ka­jú tak roz­ší­re­né fun­kcie, ako nap­rík­lad neob­me­dze­ný po­čet stiah­nu­tí vy­tvo­re­ných kli­pov, mož­nosť vy­tvá­ra­nia dl­hších kli­pov na iP­ho­ne a An­droi­de, či mož­nosť up­loa­do­vať až 25 vi­deí a 30 fo­tiek na je­den klip.

Ap­li­ká­ciu si zá­kaz­ní­ci mô­žu stiah­nuť z Goog­le Play, iTu­nes Sto­re, ale­bo z webo­vej strán­ky www.ma­gis­to.com. Špe­ciál­na po­nu­ka bu­de up­lat­ne­ná auto­ma­tic­ky po prih­lá­se­ní sa do ap­li­ká­cie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter