PROFIT vychádza 1. októbra v novej grafickej úprave a redizajnoval svoj web EPROFIT.sk

Ma­ga­zín Pro­fit pri­ná­ša v dvoj­týž­dňo­vej pe­rio­di­ci­te prí­be­hy ľu­dí, kto­rí v ži­vo­te ve­dia pro­fi­to­vať z to­ho, čo ro­bia a je jed­no, či je to pod­ni­ka­nie, ume­nie, šport, ma­naž­ment ale­bo re­mes­lá. „To­mu­to za­me­ra­niu však už ne­zod­po­ve­da­la gra­fi­ka ani lo­go, kto­ré vzni­ka­li eš­te v ob­do­bí, keď PRO­FIT pí­sal len o eko­no­mi­ke.

Pos­led­né ro­ky sa však ob­sah PRO­FI­TU zme­nil a tá­to zme­na sa stret­la s po­zi­tív­nou od­oz­vou od či­ta­te­ľov, a na to mu­se­la rea­go­vať aj gra­fi­ka, kto­rá lep­šie vy­jad­ru­je sú­čas­né za­me­ra­nie PRO­FI­TU," zdô­vod­ňu­je šéf­re­dak­tor PRO­FI­TU Pa­vol Hlu­bi­na.

V prin­to­vom vy­da­ní sa zru­ši­lo pô­vod­né de­le­nie ča­so­pi­su na rub­ri­ky. Člán­ky sa dnes roz­li­šu­jú len pod­ľa dy­na­mi­ky da­né­ho čís­la, aby text aj fo­tog­ra­fie pri­ro­dze­ne ply­nu­li za se­bou aj pri lis­to­va­ní. No­vá gra­fi­ka vy­chá­dza z dvoch zá­sad - veľ­ké fot­ky a preh­ľad­nosť. PRO­FIT chce pri­ná­šať zá­ži­tok, kto­rý spros­tred­ku­je vi­zuál­ne vní­ma­nie čís­la a bo­lo to­tož­né so zá­žit­kom pri čí­ta­ní textu.

Ob­sah webu EP­RO­FIT.sk má am­bí­ciu byť in­špi­ra­tív­ny, mo­der­ný a svie­ži. Na webe sa zjed­no­du­ši­la štruk­tú­ra do troch sek­cií -- Den­ník, kde pri­bú­da­jú krat­šie člán­ky, spra­co­va­né aj z iných zdro­jov, Ma­ga­zín, kde sú vý­hrad­ne ma­te­riá­ly, kto­ré vy­šli aj v niek­to­rom tla­če­nom Pro­fi­te, up­ra­ve­né pre webo­vé čí­ta­nie aRe­dak­cia bu­de in­ten­zív­ne pra­co­vať s ob­ra­zo­vým ob­sa­hom. No­vý web je res­pon­zív­my, op­ti­ma­li­zo­va­ný pre všet­ky mo­bil­né za­ria­de­nia. Me­ní sa dis­tri­bú­cia di­gi­tál­nych ver­zií ča­so­pi­su. Na­mies­to flash čí­tač­ky na webe bu­de PRO­FIT od vy­da­nia 20/2014 dis­tri­buo­va­ný v uni­ver­zál­nom for­má­te pdf, kto­rý sa zob­ra­zí aj na mo­bil­nom za­ria­de­ní a dá sa stiah­nuť na of­fli­ne pou­ži­tie, a to bez pot­re­by mať ap­li­ká­ciu pre iOS, An­droid. PRO­FIT vy­chá­dza vo vy­da­va­teľ­stve TREND Hol­ding od ro­ku 2005, tla­če­ný nák­lad PRO­FI­TU je 14-ti­síc ks. Vy­da­va­teľ­stvo TREND Hol­ding vlas­tní spo­loč­nosť V3 Me­dia Hol­dings pa­tria­ca k fi­nan­čnej sku­pi­ne Pen­ta.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter