ASUS pripravil pre študentov magickú roadshow a súťaž o notebook ASUS

Štu­dent bez elek­tro­nic­kých ve­ci­čiek nie je štu­den­tom. Vy­so­koš­ko­lá­kov na Slo­ven­sku sa o tom po­kú­si pres­ved­čiť fir­ma ASUS, kto­rá na inter­ná­toch v šty­roch štu­dent­ských mes­tách pred­sta­ví ho­rú­ce no­vin­ky zo svoj­ho por­tfó­lia.

De­sať­dňo­vá road­show za­čí­na 30. sep­tem­bra v Ko­ši­ciach, Inter­ná­ty UPJŠ, Me­dic­ká 6, 1. ok­tób­ra sa pre­su­nie do Pre­šo­va na Inter­nát VŠA, pok­ra­čo­vať bu­de 7. ok­tób­ra v Nit­re na ŠD An­to­na Ber­no­lá­ka a za­vŕši sa 9. ok­tób­ra v Bra­tis­la­ve na Inter­ná­te Ľudo­ví­ta Štú­ra. Na tých­to mies­tach v ča­se od 14. do 18. ho­di­ny (v Pre­šo­ve od 10. do 14. ho­di­ny) vy­so­koš­ko­lá­ci náj­du ste­nu a sto­ja­ny s pro­duk­tmi ASUS, kto­ré bu­dú ob­slu­ho­vať dva­ja hip­ste­ri. Štu­den­ti si bu­dú môcť vy­skú­šať no­te­book s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou otoč­nou o 360°.

ASUS Tran­sfor­mer Book Flip či an­droi­do­vý smar­tfón Zen­Fo­ne?

Niek­to­rí vy­so­koš­ko­lá­ci bu­dú môcť zís­kať tie­to za­ria­de­nia aj do svoj­ho vlas­tníc­tva. Sta­čí má­lo - byť po­zor­nej­ší ako na pred­náš­kach. Ilu­zion­ista v služ­bách ASUS si prip­ra­vil kúz­lo ASUS Tran­sfor­mer Book Flip, kto­ré na­to­čil na vi­deo a náj­de­te ho na https://www.fa­ce­book.com/asus.cz. Do sú­ťa­že s kú­zel­ní­kom sa dá za­po­jiť cez Fa­ce­book ale­bo QR kód, kto­rý bu­de umies­tne­ný na ste­ne ASUS. Úlo­hou sú­ťa­žia­cich bu­de na­pí­sať správ­nu od­po­veď na otáz­ku kú­zel­ní­ka pod sú­ťaž­né vi­deo a spl­niť pod­mien­ku zdie­ľa­nia sú­ťaž­né­ho vi­dea na svo­jom pro­fi­le. ASUS vy­žre­bu­je zo správ­nych od­po­ve­dí dvoch vý­her­cov, kto­rí dos­ta­nú zdar­ma tú­to tech­nic­kú vy­chy­táv­ku.

Sú­ťa­žiť sa bu­de aj o päť Zen­Fo­nov. Na road­show sa bu­de hrať pexeso a naj­rý­chlej­ší štu­dent z kaž­dé­ho mes­ta vy­hrá ten­to smar­tfón. Pia­ty, či­že ďal­ší Zen­Fo­ne grá­tis, je prip­ra­ve­ný pre jed­né­ho z tých­to šty­roch ví­ťa­zov, kto­rý na ne­ho na­pí­še naj­ori­gi­nál­nej­šiu re­cen­ziu. Vy­hrať mô­že kaž­dý, kto má sú­ťa­ži­vé­ho du­cha a štip­ku šťas­tia. Pod­rob­nos­ti, po­ky­ny a pod­mien­ky k sú­ťa­žiam bu­dú na ofi­ciál­nej stran­ke www.asus.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter