ČR: Kamery spoločnosti Samsung Techwin boli integrované s VMS XProtect spoločnosti Milestone Systems

Oce­ňo­va­né sí­ťo­vé ka­me­ry spo­leč­nos­ti Sam­sung Techwin za­lo­že­né na otevřené plat­formě Wise­Ne­tIII by­ly úspěšně in­teg­ro­vá­ny se softwarem pro sprá­vu vi­dea XPro­tect spo­leč­nos­ti Mi­les­to­ne Sys­tems.

VMS XPro­tect spo­leč­nos­ti Mi­les­to­ne Sys­tems je vý­kon­ný, spo­leh­li­vý, snad­no ov­la­da­tel­ný a již se osvědčil v rám­ci ví­ce než 100 000 in­sta­la­cí na ce­lém světě. VMS XPro­tect je za­lo­žen na sku­tečně otevřené plat­formě a umož­ňu­je in­teg­ra­ci ši­ro­ké­ho spek­tra ka­mer a pr­votříd­ních bez­peč­nos­tních řeše­ní, ja­ko jsou sys­té­my pro říze­ní přís­tu­pu a ana­lý­zu vi­dea.

Se softwarem XPro­tect by­ly in­teg­ro­vá­ny všech­ny 1,3-, 2- a 3me­ga­pixelo­vé IP sí­ťo­vé ka­me­ry a do­me ka­me­ry s či­po­vou sa­dou Wise­Ne­tIII, včetně ne­dáv­no před­sta­ve­né SNP-6320, kte­rá je pr­vní 2MP PTZ do­me ka­me­rou s 32x zoo­mem na světě, a 1,3MP SNP-5430, kte­rá je pr­vní PTZ sí­ťo­vou mo­ni­to­ro­va­cí do­me ka­me­rou s 43x zoo­mem a in­te­li­gen­tním auto­ma­tic­kým sle­do­vá­ním na světě.

Či­po­vá sa­da a otevřená plat­for­ma Wise­Ne­tIII DSP spo­leč­nos­ti Sam­sung Techwin ne­dáv­no zvítězi­la v ka­te­go­rii Gra­fic­ký hardware ro­ku ocenění za nej­lep­ší ino­va­ce vy­hlá­še­né ma­ga­zí­nem Benchmark pro rok 2014. Vý­kon­ná vý­po­čet­ní sí­la či­po­vé sa­dy a sku­teč­nost, že před­sta­vu­je otevřenou plat­for­mu, pos­ky­tu­je uži­va­telům mož­nost si svo­bodně vy­brat tu nej­lep­ší kom­bi­na­ci in­teg­ro­va­ných fun­kcí pro ana­lý­zu vi­dea i software pro sprá­vu vi­dea, kte­rý nej­lé­pe od­po­ví­dá po­ža­davkům da­né­ho bez­peč­nos­tní­ho sys­té­mu.

„Klí­čo­vý pr­vek na­ší stra­te­gie vý­vo­je pro­duktů je za­lo­žen na tom, že chá­pe­me potřeby na­šich zá­kaz­níků. Ti hle­da­jí snad­no im­ple­men­to­va­tel­ná a snad­no ov­la­da­tel­ná in­teg­ro­va­ná bez­peč­nos­tní řeše­ní," vy­světlu­je Pe­ter Ainsworth, ve­dou­cí pro­duk­to­vý ma­na­žer spo­leč­nos­ti Sam­sung Techwin Euro­pe Li­mi­ted. „In­teg­ra­ce s ne­zá­vis­le vy­ví­je­ným softwarem pro sprá­vu vi­dea, ja­ko je XPro­tect spo­leč­nos­ti Mi­les­to­ne Sys­tems, je pro­to nez­byt­ná. Chce­me umož­nit, aby nej­novější ge­ne­ra­ce ka­mer a do­me ka­mer spo­leč­nos­ti Sam­sung Techwin s či­po­vou sa­dou Wise­Ne­tIII moh­la být ov­lá­dá­na a mo­ni­to­ro­vá­na spo­lečně se za­říze­ní­mi a sys­té­my os­tat­ních vý­robců a rovněž us­nad­nit ply­nu­lý přechod ze stá­va­jí­cích ana­lo­go­vých sys­témů na plně IP sí­ťo­vá bez­peč­nos­tní řeše­ní."

Sam­sung Techwin je čle­nem par­tner­ské­ho prog­ra­mu spo­leč­nos­ti Mi­les­to­ne Sys­tems a obě spo­leč­nos­ti úz­ce spo­lup­ra­cu­jí při vý­vo­ji no­vých a ino­va­tiv­ních řeše­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter