Viac ako päťdesiat percent Slovákov riskuje stratu svojich digitálnych spomienok

Súk­rom­né fo­tog­ra­fie, ko­reš­pon­den­ciu a kon­tak­ty mô­že nav­ždy stra­tiť viac ako po­lo­vi­ca Slo­vá­kov. Pries­kum spo­loč­nos­ti In­tel od­ha­lil, že ľu­dia zá­lo­hu­jú dá­ta na svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­niach len spo­ra­dic­ky.

Tak­mer štvr­ti­na Slo­vá­kov (18 %) už priš­la o svoj mo­bil­ný te­le­fón. „Na­priek to­mu si 57 % uží­va­te­ľov nik­dy ne­zá­lo­hu­je ob­sah svoj­ho smar­tfó­nu ani tab­le­tu (61 %) a mô­žu tak nav­ždy stra­tiť svo­je dra­ho­cen­né spo­mien­ky: fo­tog­ra­fie, vi­deá a SMS ko­reš­pon­den­ciu. Mo­bil­né za­ria­de­nia mô­žu byť veľ­mi ľah­ko stra­te­né ale­bo od­cu­dze­né," ko­men­tu­je vý­sled­ky alar­mu­jú­ce­ho pries­ku­mu Mar­tin Vařbuch­ta, ma­na­žér spo­loč­nos­ti In­tel. V prí­pa­de stol­ných a pre­nos­ných po­čí­ta­čov je si­tuácia len o nie­čo lep­šia: v prie­me­re ich ne­zá­lo­hu­je 30 per­cent Slo­vá­kov.

Res­pon­den­ti, kto­rí svo­je dá­ta zá­lo­hu­jú, tak ale ne­ro­bia s dos­ta­toč­nou frek­ven­ciou: na bez­peč­né mies­to svo­je dá­ta uk­la­dá čas­tej­šie ako raz za me­siac v prie­me­re len 25 % uží­va­te­ľov, pra­vi­del­ne kaž­dý deň len ne­ce­lé 4 %. Čís­la sved­čia­ce o le­žér­nom prís­tu­pe súk­rom­ných uží­va­te­ľov k dá­tam pre­zen­to­va­la spo­loč­nosť In­tel na zá­kla­de pries­ku­mu spo­me­dzi viac ako 500 uží­va­teľ­mi inter­ne­tu na Slo­ven­sku.

Množ­stvo dát uk­la­da­ných v mo­bi­loch, tab­le­toch a po­čí­ta­čoch pri­tom zá­vrat­ne stú­pa. Za­tiaľ čo pred pia­ti­mi rok­mi ľu­dia priš­li v naj­hor­šom prí­pa­de o kon­tak­ty a SMS sprá­vy, dnes ris­ku­jú stra­tu veľ­mi osob­ných či do­kon­ca in­tím­nych dát: „Ako uka­zu­jú aj ne­dáv­no me­dia­li­zo­va­né úni­ky súk­rom­ných fo­tog­ra­fií, v mo­bil­ných za­ria­de­niach si ľu­dia ucho­vá­va­jú nao­zaj ob­rov­ské množ­stvá súk­rom­ných, čas­to veľ­mi in­tím­nych fo­tiek, vi­deí a iných cit­li­vých dát, kto­rých hod­no­tu si uve­do­mia až v oka­mi­hu ich stra­ty," ho­vo­rí Má­rio Le­lov­ský, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska.

Dá­ta je pot­reb­né zá­lo­ho­vať pra­vi­del­ne, raz za 14 dní je mi­ni­mum

Frek­ven­cia zá­lo­ho­va­nia by ma­la byť pod­ľa ITA­Su zá­vis­lá na spô­so­be vy­uží­va­nia mo­bil­né­ho za­ria­de­nia ale­bo po­čí­ta­ča. „Obzvlášť ak mo­bil­né za­ria­de­nia pou­ží­va­jú ma­ji­te­lia na pra­cov­né úče­ly, zá­lo­ho­va­nie by ma­lo pre­bie­hať na den­nej bá­ze. Do­mác­nos­ti by ale ne­ma­li za­os­tá­vať. V zá­vis­los­ti od ich vy­uži­tia by sme od­po­rú­ča­li as­poň týž­den­nú, maximál­ne dvoj­týž­den­nú zá­lo­hu. Po­kiaľ ma­ji­teľ ne­vie ak­ti­vo­vať fun­kciu auto­ma­tic­kej zá­lo­hy vo svo­jom mo­bil­nom za­ria­de­ní, po­môcť ve­dia rôz­ne ap­li­ká­cie," dopĺňa Má­rio Le­lov­ský. Z pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že týž­den­ne dá­ta zá­lo­hu­je v prie­me­re len 7,5 % a kaž­dých 14 dní zhru­ba 16 % do­py­to­va­ných.

Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti In­tel je naj­pre­fe­ro­va­nej­ším mé­diom pre us­klad­ne­nie dát exter­ný har­ddisk: dá­ta na dis­ky uk­la­dá 36 % uží­va­te­ľov po­čí­ta­čov, te­le­fó­nov a tab­le­tov. On-li­ne zá­lo­ho­va­nie po­mo­cou clou­du vy­uží­va za­tiaľ iba ne­ce­lých 9 % uží­va­te­ľov. IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska ale od­po­rú­ča ideál­ne kom­bi­ná­ciu dob­re za­hes­lo­va­né­ho re­no­mo­va­né­ho vir­tuál­ne­ho úlo­žis­ka s pev­ným dis­kom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter