Nové notebooky ASUS N551 a N751

15,6 a 17,3-pal­co­vé no­te­boo­ky po­nú­ka­jú zá­ba­vu v štý­lo­vom a ele­gan­tnom pre­ve­de­ní s IPS dis­ple­jom s roz­lí­še­ním až do Full HD, exklu­zív­nym zvu­kom So­nic­Mas­ter Pre­mium a her­nou gra­fic­kou kar­tou.

ASUS pred­sta­vil dva no­vé no­te­boo­ky pro­duk­to­vej ra­dy N Se­ries, 15,6-pal­co­vý mo­del N551 a 17,3-pal­co­vý mo­del N751. Ide o naj­nov­šie a naj­vý­kon­nej­šie prí­ras­tky do pro­duk­to­vej ra­dy, kto­rá je za­me­ra­ná na zá­ba­vu. No­vin­ky pri­ná­ša­jú ele­gant­ný hli­ní­ko­vý di­zajn a iko­nic­kú povr­cho­vú úp­ra­vu s brú­se­ným ko­vom. Tá spo­loč­ne so zvl­ne­ný­mi mriež­ka­mi rep­ro­duk­to­rov dá­va no­te­boo­kom svie­ži a mo­der­ný vzhľad.

Oba mo­de­ly sú vy­ba­ve­né zvu­kom ASUS So­nic­Mas­ter Pre­mium s tech­no­ló­giou ICE­power, Bang and Oluf­sen a exter­ným sub-woofe­rom pre vy­tvo­re­nie fil­mo­vé­ho pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. IPS dis­plej s roz­lí­še­ním až do Full HD zob­ra­zu­je kva­lit­né vi­zuá­ly, kto­ré vy­kres­ľu­je her­ná gra­fic­ká kar­ta sé­rie NVI­DIA GTX 800 Se­ries. Vý­kon­nú pre­vádz­ku a ply­nu­lý mul­ti­tas­king za­bez­pe­ču­je štvr­tá ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel Co­re až do i7.

N551_Left Open135_Top_s.jpg

Do­ko­na­lý zvuk v no­te­boo­ku

Ra­da N Se­ries je zná­ma svo­jou kva­li­tou zvu­ku. Mo­de­ly N551 a N751 nie sú žiad­nou vý­nim­kou. Sú vy­ba­ve­né zvu­kom So­nic­Mas­ter Pre­mium s tech­no­ló­giou ICE­power, Bang and Oluf­sen pre čis­tý zvuk aj pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach. So­nic­Mas­ter Pre­mium vy­uží­va kom­bi­ná­ciu vý­kon­ných dis­krét­nych inter­ných zvu­ko­vých zo­sil­ňo­va­čov a exter­né­ho 11W So­nic­Mas­ter sub-woofe­ra pre pl­no­hod­not­ný zvuk s hl­bo­ký­mi bas­mi. De­di­ko­va­né inter­né na­pá­ja­nie za­bez­pe­ču­je čis­tý zvuk bez ru­še­nia.

N751_21.jpg

Tech­no­ló­gia So­nic­Mas­ter Pre­mium má v se­be za­bu­do­va­né aj pro­fe­sio­nál­ne nás­tro­je MaxxAudio Mas­ter by Waves, ví­ťa­za ce­ny 2011 Tech­ni­cal GRAM­MY Award. Nás­tro­je umož­ňu­jú štvor-sme­ro­vé dy­na­mic­ké ov­lá­da­nie, pou­ží­va­nie ek­va­li­zé­ra s via­ce­rý­mi filtra­mi, psy­cho-akus­tic­ké roz­ší­re­nie níz­kych frek­ven­cií a vy­lep­še­nie pries­to­ro­vé­ho efek­tu. Vý­sled­kom je kva­lit­ný zvuk, bez oh­ľa­du na to, či ho rep­ro­du­ku­jú za­bu­do­va­né rep­ro­duk­to­ry, slú­chad­lá ale­bo do­má­ce ki­no.

Pre­din­šta­lo­va­ný prog­ram ASUS AudioWizard umož­ňu­je jed­no­du­chú op­ti­ma­li­zá­ciu zvu­ko­vých nas­ta­ve­ní. 5 re­ži­mov, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že pou­ží­va­teľ okam­ži­te pre­pí­nať, zod­po­ve­dá rôz­nym zvu­ko­vým a fil­mo­vým žá­nrom.

Ve­ľa vý­ko­nu, ve­ľa zá­ba­vy

Maximál­ny zá­ži­tok z preh­rá­va­nia mul­ti­mé­dií vo vy­so­kej kva­li­te vy­ža­du­je pr­vo­tried­ny po­čí­ta­čo­vý vý­kon. Mo­de­ly N551 a N751 sú po­há­ňa­né štvr­tou ge­ne­rá­ciou pro­ce­so­rov In­tel Co­re až do i7 a her­nou gra­fic­kou kar­tou ra­dy NVI­DIA Ge­For­ce GTX 800 Se­ries. Vý­sled­kom je do­ko­na­le ply­nu­lé preh­rá­va­nie vi­dea a rých­le od­oz­vy pri hra­ní hier. Vý­kon­ný chla­dia­ci sys­tém za­bez­pe­ču­je sta­bi­li­tu a prie­beh aj ná­roč­nej­ších ap­li­ká­cií.

Tech­no­ló­gia In­stant-on umož­ňu­je rých­le pre­bu­de­nie z re­ži­mu spán­ku do dvoch se­kúnd a auto­ma­tic­ky zá­lo­hu­je dá­ta, keď úro­veň ba­té­rie kles­ne pod 5%.

Vi­zuá­ly v roz­lí­še­ní až do Full HD

N551 a N751 ma­jú 15,6-pal­co­vý a 17,3-pal­co­vý IPS dis­plej s roz­lí­še­ním až do Full HD (1920 x 1080) a ši­ro­ký­mi, 178-stup­ňo­vý­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi. Tech­no­ló­gia ASUS Splen­did za­bez­pe­ču­je ver­nú rep­ro­duk­ciu fa­rieb a vy­ni­ka­jú­ce de­tai­ly. No­te­boo­ky ra­dy N Se­ries tak po­nú­ka­jú pou­ží­va­te­ľom kva­lit­né vi­zuá­ly pri pre­ze­ra­ní fo­tiek, fil­mov a hra­ní hier.

Aby bol pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok eš­te lep­ší, no­vé mo­de­ly ra­dy N Se­ries vy­uží­va­jú mat­né LCD pa­ne­ly, kto­ré zni­žu­jú úna­vu očí, spô­so­be­nú nech­ce­ný­mi od­raz­mi v jas­ne os­vet­le­ných pries­to­roch.

CE­NA a DOS­TUP­NOSŤ

ASUS N551 a N751 bu­dú dos­tup­né od ok­tób­ra v ce­ne od 899 EUR (v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­rá­cii). Bliž­šie in­for­má­cie vám pos­kyt­ne lo­kál­ny zá­stup­ca spo­loč­nos­ti ASUS.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter