Bezdrôtový USB adaptér TP-LINK Archer T2U ponúkne podporu Wi-Fi sietí novej generácie

Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ sie­ťo­vých pro­duk­tov pre do­mác­nos­ti a ma­lé fir­my, pri­ná­ša na slo­ven­ský trh bez­drô­to­vý USB Wi-Fi adap­tér TP-LINK Ar­cher T2U, kto­rý pod­po­ru­je mo­der­ný bez­drô­to­vý štan­dard 802.11ac. Rých­losť bez­drô­to­vých pre­no­sov vďa­ka ne­mu sta­čí pre bez­prob­lé­mo­vé preh­rá­va­nie strea­mo­va­né­ho vi­dea v HD kva­li­te, hra­nie on­li­ne hier a iné čin­nos­ti ná­roč­né na pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu.

No­vá ge­ne­rá­cia Wi-Fi aj pre star­šie za­ria­de­nia

No­vý štan­dard 802.11ac je až trik­rát rých­lej­ší než pred­chá­dza­jú­ci štan­dard 802.11n, av­šak star­šie po­čí­ta­če s ním bo­hu­žiaľ spra­vid­la ne­do­ká­žu pra­co­vať. Pre­to spo­loč­nosť TP-LINK pred­sta­vu­je pro­dukt Ar­cher T2U, kto­rý sta­čí za­po­jiť do USB ko­nek­to­ru a umož­ní všet­kým za­ria­de­niam ko­mu­ni­ká­ciu rých­los­ťou až 433 Mbit/s v me­nej ru­še­nom pás­me 5 GHz ale­bo 150 Mbit/s v bež­ne pou­ží­va­nom pás­me 2,4 GHz.

Archer-T2U_4.jpg

Pou­ží­va­te­lia sa vďa­ka to­mu už ne­mu­sia obá­vať, že by sa ne­moh­li pri­po­jiť mi­mo svo­ju do­mov­skú sieť. Jed­nou z vý­hod pod­po­ry via­ce­rých pá­sem je aj mož­nosť vy­čle­ne­nia pás­ma 2,4 GHz pre jed­no­du­ché úlo­hy, ako je po­sie­la­nie e-mai­lov ale­bo pre­hlia­da­nie inter­ne­tu. Pás­mo 5 GHz po­tom mô­že­te vy­uží­vať vý­luč­ne pre čin­nos­ti, kto­ré vy­ža­du­jú vy­so­kú rých­losť pre­no­su dát bez ru­še­nia.

Vy­so­ká úro­veň za­bez­pe­če­nia a jed­no­du­ché uve­de­nie do pre­vádz­ky

Ar­cher T2U pod­po­ru­je za­bez­pe­če­nie pre­no­su me­tó­dou WPA/WPA2, kto­rá v spo­je­ní s dob­re zvo­le­ným hes­lom pos­ky­tu­je kva­lit­nú ochra­nu pro­ti bež­ným ty­pom úto­kov na bez­drô­to­vé sie­te. Adap­tér je mož­né jed­no­du­cho uviesť do pre­vádz­ky a nas­ta­viť po­mo­cou kon­fi­gu­rač­nej ap­li­ká­cie, kto­rá je prís­tup­ná k stiah­nu­tiu na webe vý­rob­cu.

Bez­drô­to­vý USB Wi-Fi adap­tér TP-LINK Ar­cher T2U je už k dis­po­zí­cii v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov spo­loč­nos­ti TP-LINK, a to za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 25,42 € vrá­ta­ne DPH.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:

Cel­ko­vá prie­pus­tnosť bez­drô­to­vej sie­te až 600 Mbit/s (433 Mbit/s v pás­me 5 GHz + 150 Mbit/s v pás­me 2,4 GHz) za­is­tí bez­prob­lé­mo­vé strea­mo­va­nie HD vi­dea či hra­nie on­li­ne hier bez zby­toč­ných ones­ko­re­ní.Ma­lé roz­me­ry za­ria­de­nia pre­dur­ču­jú Ar­cher T2U k vy­uží­va­niu na ces­tách ale­bo k čas­té­mu pre­ná­ša­niu.Pok­ro­či­lé bez­peč­nos­tné fun­kcie vrá­ta­ne 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).Pod­po­ra 32- i 64bi­to­vých ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows 8/7/XP.Spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta so star­ší­mi štan­dar­dmi Wi-Fi 802.11a/b/g/n.Pod­po­ra re­ži­mov ad-hoc a infra­štruk­tú­ra.Nás­tro­je pre jed­no­du­ché nas­ta­ve­nie bez­drô­to­vej sie­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter