O2 plánuje v decembri štart 4G siete v Bratislave a Košiciach a ku koncu roka 2015 pokryje 50 % populácie

O2 plá­nu­je štart pre­vádz­ky naj­rý­chlej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu LTE (Long Term Evo­lu­tion) ale­bo 4G pre zá­kaz­ní­kov v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach už v de­cem­bri toh­to ro­ka. Už ten­to rok tak bu­de 4G sieť dos­tup­ná pre 165.000 zá­kaz­ní­kov ope­rá­to­ra. Spo­lu s vý­stav­bou 4G sie­te pred­sta­vi­lo O2 svo­je plá­ny ďal­šie­ho roz­ši­ro­va­nia 3G sie­te a mo­der­ni­zá­cie 2G sie­te.

„Chce­me na­šim zá­kaz­ní­kom pos­kyt­núť eš­te väč­ší kom­fort pri vy­uží­va­ní dá­to­vých slu­žieb. Vzhľa­dom na skú­se­nos­ti z európ­skych tr­hov, ako aj prip­ra­ve­nosť za­ria­de­ní pre vy­uží­va­nie naj­mo­der­nej­šej sie­te, sa chce­me za­me­rať na ro­zum­né in­ves­to­va­nie. Mo­men­tál­ne je na tr­hu asi 4,6 % zá­kaz­ní­kov so za­ria­de­ním schop­ným pra­co­vať v 4G sie­ti. V tom­to ro­ku za­čne­me Bra­tis­la­vou a Ko­ši­ca­mi, v bu­dú­com ro­ku chce­me pok­ryť 4G sie­ťou 50 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska. Ok­rem to­ho vý­raz­ne in­ves­tu­je­me do roz­ši­ro­va­nia 3G sie­te, kto­rú sme v tom­to ro­ku po­sil­ni­li v 180 lo­ka­li­tách, roz­ší­ri­li o 20 no­vých lo­ka­lít a do ap­rí­la 2015 roz­ší­ri­me eš­te do ďal­ších 90 lo­ka­lít," uvie­dol Mar­tin Vl­ček, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ O2.

O2, ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku, od­štar­to­va­lo v augus­te 2010 tes­to­va­nie 4G sie­te na Slo­ven­sku, kto­ré zreali­zo­va­lo v Ban­skej Bys­tri­ci. V augus­te 2012 O2, rov­na­ko ako pri tes­toch, te­da ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku, od­štar­to­va­lo pi­lot­nú ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te vo vy­bra­ných ob­ciach zá­pad­né­ho Slo­ven­ska. Po auk­čnom zís­ka­ní frek­ven­čné­ho spek­tra kon­com ro­ka 2013 oh­lá­si­lo O2 v le­te 2014 plá­ny s roz­ší­re­ním pok­ry­tia sie­te do dvoch naj­väč­ších slo­ven­ských miest - Bra­tis­la­vy a Ko­šíc.

O2 4G sieť bu­de dos­tup­ná v naj­väč­ších slo­ven­ských mes­tách už v de­cem­bri 2014
Už v de­cem­bri plá­nu­je O2 uviesť do pre­vádz­ky naj­mo­der­nej­šiu 4G sieť pre oby­va­te­ľov čas­tí Bra­tis­la­vy a Ko­šíc (zoz­nam lo­ka­lít náj­de­te v príl­ohe č. 1). V rám­ci pred­sta­ve­né­ho plá­nu bu­do­va­nia sie­tí chce O2 do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka pok­rý­vať vlas­tnou 4G sie­ťou už po­lo­vi­cu po­pu­lá­cie SR. 

Am­bí­ciou O2 je pok­ryť 70 % po­pu­lá­cie vý­raz­ne rých­lej­šie, eš­te pred po­vin­ným ter­mí­nom, kto­rý je pre pri­de­le­né frek­ven­cie ur­če­ný na ko­niec ro­ka 2018.

Roz­ši­ro­va­nie 3G sie­te na 65 % po­pu­lá­cie
Spo­lu s in­ves­tí­ciou do bu­do­va­nia 4G sie­te pok­ra­ču­je O2 aj v roz­ši­ro­va­ní vlas­tnej 3G sie­te a mo­der­ni­zá­cii 2G sie­te. 3G sieť od O2 pok­rý­va k dneš­né­mu dňu 61,1 % po­pu­lá­cie SR. Po­čas ro­ka 2014 ope­rá­tor po­sil­nil 180 lo­ka­lít a pos­ta­vil 20 no­vých lo­ka­lít 3G. Do ap­rí­la 2015 pri­bud­ne ďal­ších 90 lo­ka­lít (zoz­nam lo­ka­lít náj­de­te v príl­ohe č. 2) a O2 do­siah­ne 65% 3G pok­ry­tie po­pu­lá­cie SR.

V rám­ci roz­ši­ro­va­nia pok­ry­tia 4G sie­ťou O2 od­štar­tu­je aj mo­der­ni­zá­ciu 2G sie­te, kto­rá je pri­már­ne ur­če­ná pre pos­ky­to­va­nie hla­so­vých slu­žieb. Tá­to mo­der­ni­zá­cia umož­ní roz­ší­re­nie ka­pa­ci­ty hla­so­vých slu­žieb.

4G od O2 bu­de pre všet­kých, bez príp­lat­kov, bez via­za­nos­ti - fé­ro­vá po­nu­ka
Zá­kaz­ní­ci pot­re­bu­jú len SIM kar­tu a k to­mu mo­bil­ný te­le­fón ale­bo tab­let schop­né pra­co­vať v 4G sie­ti. Vý­me­na SIM kar­ty je zdar­ma a už viac ako 50 % zá­kaz­ní­kov ope­rá­to­ra má SIM kar­tu schop­nú pra­co­vať v 4G (USIM). Zá­kaz­ní­ci ma­jú na vý­ber množ­stvo mo­bil­ných za­ria­de­ní - v por­tfó­liu má ope­rá­tor mo­men­tál­ne asi 40 % za­ria­de­ní pra­cu­jú­cich v 4G. Už dnes je kaž­dý tre­tí te­le­fón, kto­rý si kú­pia O2 zá­kaz­ní­ci, schop­ný pra­co­vať v 4G. Naj­pre­dá­va­nej­šie mo­bil­né te­le­fó­ny sú v príl­ohe č.3.

Zá­kaz­ní­ko­vi nás­led­ne sta­čí, keď bu­de mať ak­ti­vo­va­ný aký­koľ­vek dá­to­vý ba­lí­ček a bu­de v pok­ry­tí 4G sie­te. O2 oča­ká­va reál­ne rých­los­ti v 4G sie­ti prib­liž­ne 20 až 25 Mbps pri downloa­de a 10 až 15 Mbps pri up­loa­de. Teo­re­tic­ká maximál­na rých­losť je 73 Mbps.

prilohy 1_2.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter