Novým technickým riaditeľom SWAN MOBILE je Patrik Kollaroci

Spo­loč­nosť SWAN MO­BI­LE, štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku, ozna­mu­je vy­me­no­va­nie Pat­ri­ka Kolla­ro­ci­ho za no­vé­ho tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa pre mo­bil­nú sieť. Špe­cial­ista na te­le­ko­mu­ni­ká­cie s bo­ha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi bu­de zod­po­ve­dať za pos­ta­ve­nie a pre­vádz­ku mo­bil­nej sie­te ope­rá­to­ra ako aj ďaľ­ší roz­voj sie­te v sú­la­de so stra­te­gic­ký­mi a roz­vo­jo­vý­mi zá­mer­mi spo­loč­nos­ti. Má am­bí­ciu vy­bu­do­vať sil­né me­no znač­ky SWAN MO­BI­LE.

Pat­rik Kolla­ro­ci vy­štu­do­val od­bor Te­le­ko­mu­ni­ká­cie na Slo­ven­skej Tech­nic­kej Uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve. Po­čas 18 ro­kov v te­le­ko­mu­ni­kač­nom a IT sek­to­re pra­co­val v spo­loč­nos­tiach Euro­tel Bra­tis­la­va, Nor­tel a Huawei. Mal v kom­pe­ten­cii do­dáv­ky roz­sia­hlych te­le­ko­mu­ni­kač­ných / IT pro­jek­tov a ma­na­žo­val de­siat­ky za­mes­tnan­cov. Naj­zau­jí­ma­vej­ší­mi pro­jek­tmi, na kto­rých par­ti­ci­po­val, bo­li im­ple­men­tá­cia IMS Co­re sys­te­mu pre Oran­ge Slo­ven­sko, ria­de­nie do­dá­va­teľ­skej pod­po­ry pre CS Co­re sys­té­my v Oran­ge Slo­ven­sko, reali­zá­cia Evol­ved Pac­ket Co­re sys­té­mu pre mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra Slo­vak Te­le­kom, zreali­zo­va­nie pro­jek­tu a pre­vádz­ka Ma­na­ged Servic­es pre mo­bil­nú sieť Slo­vak Te­le­ko­mu, par­ti­ci­pá­cia na rollou­te LTE sie­te pre Slo­vak Te­le­kom v rám­ci Ma­na­ged Servic­es build ak­ti­vít pre mo­bil­nú sieť, či ma­na­žo­va­nie im­ple­men­tá­cie CS Fall Back fun­kcio­na­li­ty pre hla­so­vé ho­vo­ry me­dzi 4G a 2G/3G z poh­ľa­du do­dá­va­te­ľa PS co­re tech­no­ló­gie.

Za svo­ju prá­cu bol viac­krát oce­ne­ný a stal sa opa­ko­va­ne za­mes­tnan­com ro­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter