Nová verzia ERP systému PREMIER: moderný dizajn, mobilné miniaplikácie pre sledovanie výkonnosti firmy aj podpora 4k displejov

Vý­vo­jo­ví pra­cov­ní­ci pod­ni­ko­vé­ho a eko­no­mic­ké­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu PRE­MIER dnes pred­sta­vi­li no­vú ver­ziu prog­ra­mu pre nad­chá­dza­jú­ci rok. Naj­vi­di­teľ­nej­šou zme­nou je kom­plet­ný re­de­sign uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, pri­bud­la tiež in­for­mač­ná lišta "ak­tuál­ne", kto­rá o no­vých uda­los­tiach a upo­zor­ne­niach in­for­mu­je v štý­le so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book. Den­né in­for­má­cie o hos­po­dá­re­ní fir­my pos­kyt­nú no­vé preh­ľad­né uka­zo­va­te­le.

Mo­der­ni­zo­va­ný di­zajn

Naj­vi­di­teľ­nej­šou zme­nou, kto­rú no­vá ver­zia PRE­MIER sys­tem X5.1 pri­ná­ša, je kom­plet­ná ob­me­na gra­fic­kej po­do­by úvod­nej ob­ra­zov­ky i väč­ši­ny os­tat­ných kom­po­nen­tov pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Di­zajn te­raz spo­lie­ha na jed­no­du­chosť a lep­šiu preh­ľad­nosť. Mod­ré po­za­die je dopl­ne­né tran­spa­ren­tný­mi a lo­gic­kej­šie štruk­tú­ro­va­ný­mi pa­nel­mi a zá­lož­ka­mi. Sek­cie prog­ra­mu sú ilus­tro­va­né zod­po­ve­da­jú­cou iko­nou, naj­dô­le­ži­tej­šie po­lož­ky po­tom prís­luš­ný­mi klá­ve­so­vý­mi skrat­ka­mi pre rých­ly prís­tup. Re­de­sign si kla­die za cieľ pos­kyt­núť uží­va­te­ľom lep­šiu er­go­no­mic­kosť a pod­stat­ne zrý­chliť a sprí­jem­niť ich prá­cu. Sys­tém sa te­raz mô­že poch­vá­liť aj pod­po­rou ši­ro­ké­ho spek­tra zob­ra­zo­va­cích jed­no­tiek vrá­ta­ne re­ti­na dis­ple­jov a ob­ra­zo­viek s roz­lí­še­ním HD (720p), FullHD (1080p) aj naj­nov­ších dis­ple­jov s roz­lí­še­ním 4k.

Pa­nel ak­tuál­nych upo­zor­ne­ní a vý­strah

Do no­vo pred­sta­ve­nej ver­zie bol im­ple­men­to­va­ný aj prak­tic­ký pa­nel "ak­tuál­ne". Uží­va­te­ľa in­for­mu­je o ak­tuál­nych upo­zor­ne­niach a vý­stra­hách v reál­nom ča­se. Po vzo­re so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book uží­va­te­ľov sys­té­mu PRE­MIER na dô­le­ži­té uda­los­ti vi­di­teľ­ne upo­zor­nia iko­ny v pra­vom hor­nom ro­hu hlav­nej liš­ty. Tá je vi­di­teľ­ná vo všet­kých sek­ciách a mo­du­loch sys­té­mu. Za­mes­tnan­ci tak nik­dy nez­meš­ka­jú dô­le­ži­té in­for­má­cie o:

  • no­vin­kách v prog­ra­me,
  • no­vej le­gis­la­tí­ve,
  • dok­la­doch v omeš­ka­ní,
  • pod­li­mit­ných zá­so­bách,
  • prih­lá­se­niach za­mes­tnan­cov s in­for­má­cia­mi o ak­ti­vi­te,
  • na­ro­de­ni­nách a sviat­koch za­mes­tnan­cov a ob­chod­ných par­tne­rov,
  • sprá­vach mo­du­lov Workflow a E-agent
  • a mno­hých ďal­ších.

Gra­fic­ké zná­zor­ne­nie den­nej vý­kon­nos­ti fir­my vrá­ta­ne mi­nia­pli­ká­cie

V naj­nov­šej ver­zii X5.1 pri­bu­dol aj prak­tic­ký uka­zo­va­teľ vý­kon­nos­ti fir­my. V preh­ľad­nej for­me umož­ní po­ve­re­ným za­mes­tnan­com sle­do­vať, ako sa v da­ný deň fir­me po ob­chod­nej strán­ke da­ri­lo a ako spo­loč­nosť op­ro­ti plá­nu pl­ní sta­no­ve­né cie­le. Preh­ľad rov­na­ko umož­ňu­je po­rov­na­nie vý­kon­nos­ti fir­my op­ro­ti pre­doš­lým dňom. Po­rov­ná­vať mož­no den­né tr­žby, po­čet no­vých ob­jed­ná­vok, vy­sta­ve­ných fak­túr a pod. Vďa­ka pre­po­je­niu so všet­ký­mi da­ta­bá­za­mi sys­té­mu sú úda­je ak­tua­li­zo­va­né v reál­nom ča­se. Vý­vo­já­ri PRE­MIER sys­tem si pre zá­kaz­ní­kov prip­ra­vi­li tiež prak­tic­kú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, vý­kon­nosť fir­my tak mô­žu sle­do­vať nap­rík­lad ob­chod­ní­ci "v te­ré­ne" ale­bo ma­na­žé­ri na slu­žob­nej ces­te. Ap­li­ká­ciu je mož­né stiah­nuť pre mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my iOS a An­droid.

Cel­ko­vo no­vá ver­zia PRE­MIER sys­tem X5.1 ob­sa­hu­je viac ako 50 ďal­ších zmien a vy­lep­še­ní. Ich spo­loč­ným cie­ľom je naj­mä zrý­chle­nie a sprí­jem­ne­nie prá­ce uží­va­te­ľov, vy­ššiu preh­ľad­nosť a bez­prob­lé­mo­vú adap­tá­ciu no­vých uží­va­te­ľov. Zá­kaz­ní­kom PRE­MIER sys­tem bu­de up­da­te na no­vú ver­ziu k dis­po­zí­cii v dru­hej po­lo­vi­ci no­vem­bra toh­to ro­ku.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.pre­mier-sys­tem.sk
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter