ASUS Republic of Gamers prináša nové herné notebooky G551 a G771

Spo­loč­nosť ASUS uvá­dza her­né no­te­boo­ky Re­pub­lic of Ga­mers (ROG) G Se­ries G551 a G771. No­vé mo­de­ly pred­sta­vu­jú op­ro­ti svo­jim pred­chod­com vý­kon­nost­ný skok. Vďa­ka pro­ce­so­rom In­tel® Co­re™ i7 a gra­fic­kým kar­tám NVI­DIA® Ge­For­ce® GTX™ sú ur­če­né her­ným fa­nú­ši­kom a ply­nu­lo vy­kre­slia všet­ky dneš­né hry v naj­vyš­šej kva­li­te. No­te­boo­ky G Se­ries pre­zen­tu­jú vi­zuá­ly po­mo­cou ši­ro­kouh­lých IPS dis­ple­jov s Full HD roz­lí­še­ním. K dis­po­zí­cii je aj 4K/UHD-rea­dy Tri­ni­ty Dis­play vý­stup pre via­ce­ré mo­ni­to­ry.

Cha­rak­te­ris­tic­ký di­zajn ra­dy G Se­ries tvo­rí mat­ná čier­na povr­cho­vá úp­ra­va z brú­se­né­ho hli­ní­ka s čer­ve­ný­mi zre­za­ný­mi hra­na­mi a os­vet­le­né ROG lo­go na ve­ku. Klá­ves­ni­ce sú navr­hnu­té špe­ciál­ne pre hrá­čov a tak­mer neh­luč­ný chla­dia­ci sys­tém od­stra­ňu­je tep­lo s mi­ni­mom zvu­ku.

Her­ný vý­kon pre nad­šen­cov

No­vé no­te­boo­ky G Se­ries sú po­há­ňa­né pro­ce­sor­mi In­tel Co­re až do i7 a pos­ky­tu­jú vý­kon, kto­rý vy­ža­du­jú naj­nov­šie hry. Gra­fic­ké kar­ty NVI­DIA Ge­For­ce GTX 850M/860M s tech­no­ló­giou Mic­ro­soft Di­rectX 11 za­bez­pe­ču­jú os­trej­šie vi­zuá­ly a ply­nu­lej­šie ani­má­cie v hrách. Aby no­te­boo­ky G Se­ries zvlád­li ob­rov­ský vý­kon, sú vy­ba­ve­ná pok­ro­či­lým chla­dia­cim sys­té­mom. Ten efek­tív­ne od­stra­ňu­je tep­lo s mi­ni­mál­nym hlu­kom a ne­ru­ší her­ný zá­ži­tok.

G551KV_lighting_02 _s.jpg

Audio­vi­zuá­ly, kto­ré tvo­ria her­né sve­ty

Ra­da G Se­ries je dos­tup­ná vo veľ­kos­tiach 15 a 17 pal­cov (G551 a G771) a mô­že byť na­kon­fi­gu­ro­va­ná s dis­ple­jom s roz­lí­še­ním až do Full HD (1920 x 1080). IPS dis­plej má ši­ro­ké, 178-stup­ňo­vé po­zo­ro­va­cie uh­ly, tak­že skres­le­nie fa­rieb je mi­ni­mál­ne aj pri poh­ľa­de z extrém­nych po­zí­cií. Hrá­či ma­jú za­ru­če­né pres­né a realis­tic­ké zob­ra­ze­nie fa­rieb. Tech­no­ló­gia Tri­ni­ty Dis­play umož­ňu­je pre­po­jiť no­te­book G Se­ries až s tro­mi exter­ný­mi dis­plej­mi cez roz­hra­nie HDMI 1.4 ale­bo Mi­ni Dis­play­Port 1, čo je ideál­ne pre hra­nie na via­ce­rých mo­ni­to­roch ale­bo mul­ti­tas­king prá­cu.

Tech­no­ló­gia So­nic­Mas­ter Pre­mium rep­ro­du­ku­je bo­ha­tý a ver­ný zvuk. ROG AudioWizard ob­sa­hu­je 5 pred­nas­ta­ve­ných re­ži­mov, kto­ré sú pris­pô­so­be­né pre rôz­ne her­né žá­nre. Keď­že väč­ši­na hrá­čov pri LAN hra­ní vy­uží­va slú­chad­lá, no­te­boo­ky G Se­ries ma­jú za­bu­do­va­ný zo­sil­ňo­vač, kto­rý bol navr­hnu­tý a na­la­de­ný zvu­ko­vý­mi špe­cia­lis­ta­mi z tí­mu ASUS Gol­den Ear.

G551_07_s.jpg

ROG di­zajn

Ra­da G Se­ries vy­chá­dza z di­zaj­nu ROG. Má mat­nú čier­nu povr­cho­vú úp­ra­vou z brú­se­né­ho hli­ní­ka, čer­ve­né zre­za­né hra­ny a os­vet­le­né lo­go ROG na ve­ku. No­te­boo­ky G Se­ries sú špe­ci­fic­ké aj ce­lis­tvou klá­ves­ni­cou a špe­ciál­ne ozna­če­ný­mi klá­ves­mi WASD. Pod­svie­te­né klá­ve­sy svie­tia na­čer­ve­no, čo uľah­ču­je hrá­čom hra­nie v sla­bo os­vet­le­ných pries­to­roch.

CE­NA a DOS­TUP­NOSŤ

ASUS ROG G551 a G771 bu­dú na Slo­ven­sku dos­tup­né od ok­tób­ra 2014 v ce­ne od 869 EUR s DPH. Bliž­šie in­for­má­cie vám pos­kyt­ne lo­kál­ny zá­stup­ca spo­loč­nos­ti ASUS.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter