Funfón so 4G sieťou a novým dátovým balíkom

Fun­Fón opäť do­ka­zu­je, že mys­lí na svo­jich zá­kaz­ní­kov, kto­rí chcú vy­uží­vať inter­net napl­no a nep­la­tiť pri­tom ve­ľa pe­ňa­zí. Pri­ná­ša hneď dve no­vin­ky - su­per rých­lu 4G sieť pre zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných ka­riet Fun­Fón a to bez aké­ho­koľ­vek pop­lat­ku, na­vy­še roz­ši­ru­je po­nu­ku slu­žieb o at­rak­tív­ny dá­to­vý ba­lík 500fka s 500 MB len za 5 Eur me­sač­ne a sur­fo­va­ním na so­ciál­nych sie­ťach zdar­ma.

Aj Fun­Fó­nis­ti si mô­žu uží­vať vý­ho­dy 4G sie­te od Oran­geu a to bez pop­lat­ku. Sur­fo­vať tak mô­žu maximál­nou teo­re­tic­kou rých­los­ťou sťa­ho­va­nia dát až 150 Mbit/s a 50 Mbit/s od­osie­la­nia dát. Pre prís­tup k ultra rých­le­mu 4G inter­ne­tu je pot­reb­né vlas­tniť mo­bil­né za­ria­de­nie pod­po­ru­jú­ce 4G sieť. Na­vy­še Fun­Fó­nis­ti sa ne­mu­sia báť vy­so­kých úč­tov, aj keď chcú den­no-den­ne sur­fo­vať na webe, či byť za­ve­se­ní na so­ciál­nych sie­ťach. Tá­to ob­ľú­be­ná mo­bil­ná služ­ba mla­dých má pre svo­jich zá­kaz­ní­kov no­vý dá­to­vý ba­lík 500fka, vďa­ka kto­ré­mu za 500 MB za­pla­tia len 5 euro­vý me­sač­ný pop­la­tok. K to­mu im pat­rí neob­me­dze­ný a bez­plat­ný prís­tup na so­ciál­ne sie­te. Lac­nej­šie dá­ta na SIM kar­tách s pred­pla­te­ný­mi služ­ba­mi žia­den kon­ku­renč­ný ope­rá­tor ne­po­nú­ka.

Ko­mu nes­ta­čí ani 500 MB me­sač­ne, mô­že si na­vý­šiť ob­jem dát o ďal­ších 500 MB a to do­kon­ca 9-krát v rám­ci jed­né­ho me­sia­ca. Pri­tom pr­vé na­vý­še­nie o 500 MB sto­jí len 3 eurá a kaž­dé ďal­šie už len 1 euro. Vždy, keď zá­kaz­ník vy­čer­pá 500 MB, mô­že si vy­brať - sur­fo­vať ďa­lej do kon­ca plat­nos­ti pô­vod­né­ho ba­lí­ka s rých­los­ťou 128/128 kbps, ale­bo si dá­ta jed­no­du­cho na­vý­šiť za zvý­hod­ne­ný pop­la­tok.

„Zá­kaz­ní­ci Fun­Fó­nu vy­uží­va­jú inter­net nao­zaj nad­štan­dar­dne a naj­viac spo­me­dzi zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných ka­riet. Pre­to im vy­chá­dza­me v ús­tre­ty a ok­rem 4G sie­te im pri­ná­ša­me aj vý­hod­ný ba­lík s 500 MB len za 5 € a sur­fo­va­ním na so­ciál­nych sie­ťach zdar­ma" ho­vo­rí Iva­na Nich­to­vá, brand ma­na­žér znač­ky Fun­Fón.

Dá­to­vé ba­líč­ky dos­tup­né zá­kaz­ní­kom Fun­Fó­nu:

  1. Den­ná webof­ka - den­ný inter­net dos­tup­ný aj v 4G sie­ti, za kto­rý za­pla­tia zá­kaz­ní­ci naj­viac 40 cen­tov za deň, je auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­va­ný so služ­bou Fun­Fón Fé­rov­ka.
  2. 500fka - 500 MB dát dos­tup­ných aj v 4G sie­ti za 5 eur me­sač­ne a sur­fo­va­ním na so­ciál­nych sie­ťach zdar­ma, s mož­nos­ťou na­vý­še­nia dát za zvý­hod­ne­ný pop­la­tok. Dá­to­vý ba­lík 500fka si je pot­reb­né doak­ti­vo­vať zvlášť.

Fun­Fó­nis­ti ok­rem no­vej dá­to­vej po­nu­ky mô­žu aj na­ďa­lej vy­ží­vať všet­ky be­ne­fi­ty, kto­ré pre nich Fun­Fón prip­ra­vil. To zna­me­ná, že za mi­nú­tu ho­vo­ru do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku, za SMS, či MMS, za­pla­tia bez­kon­ku­ren­čných 7 cen­tov.

Rov­na­ko tak im pa­tria:

  • bez­plat­né vo­la­nia po pr­vej mi­nú­te na Fun­Fón čís­la
  • úpl­ne jed­no­du­chý on­li­ne pre­nos čís­la cez web­for­mu­lár a za to ďal­ší be­ne­fit: inter­net na polro­ka za­dar­mo
  • rých­la a sta­bil­ná mo­bil­ná dá­to­vá sieť od Oran­geu (cez 3G a naj­nov­šie už aj 4G)
  • lac­nej­šie me­dzi­ná­rod­né ho­vo­ry do EÚ, USA a Ka­na­dy - 12 cen­tov za mi­nú­tu
  • pri Fun­Fón Spoj­ke aj vzá­jom­né neob­me­dze­né vo­la­nia a sprá­vy až na 10 ďal­ších Fun­Fón čí­sel na pol ro­ka za­dar­moOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter