ČR: Ergonomická laserová myš pre presnú kontrolu aj na sklenenom povrchu

Spo­leč­nost Trust, vý­rob­ce přís­lu­šen­ství pro ši­ro­ké spek­trum di­gi­tál­ních přís­trojů, před­sta­vu­je bez­drá­to­vou myš Evo Ad­van­ced La­ser Mou­se. Za­uj­me at­rak­tiv­ní er­go­no­mií, spe­ciál­ní­mi tla­čít­ky, nas­ta­vi­tel­nou cit­li­vos­tí a vy­lep­še­ným la­se­ro­vým sen­zo­rem.

Jed­no­du­ché a účel­né pro­ve­de­ní

La­se­ro­vá myš je vy­ve­de­na v matně čer­ném de­sig­nu s po­gu­mo­va­ným povr­chem a le­mo­vá­ním z brou­še­né oce­li. Je­jí křiv­ky by­ly vy­vi­nu­ty pro dlou­ho­do­bé a po­hodl­né dr­že­ní, což do­ka­zu­je ta­ké roz­šířená plo­cha pro pa­lec. Ne­chy­bí stan­dar­dní scrollo­va­cí ko­leč­ko na střed­ní ose, pod kte­rým se na­chá­zí tla­čít­ko na změnu DPI. Vr­chní stra­na je doplněna o in­di­ká­to­ry sta­vu ba­te­rie a nas­ta­ve­né cit­li­vos­ti.

Myš ur­če­ná pra­vákům má spe­ciál­ní tla­čít­ka umístěná na le­vé straně u pal­ce. Kromě proh­lí­že­čo­vých Back&Next se zde na­chá­zí Win­dows tla­čít­ko, od­ka­zu­jí­cí do Start Me­nu, a Zoom In&Out.

Přes­né ov­lá­dá­ní s vy­lep­še­ným sen­zo­rem

Evo Ad­van­ced La­ser Mou­se na­bí­zí vy­lep­še­ný sen­zor pro přes­nou kon­tro­lu na ja­kém­ko­li povr­chu a do­kon­ce i na sk­le. Dis­po­nu­je nas­ta­vi­tel­nou cit­li­vos­tí 800/1600/2400 DPI. Bez­drá­to­vé připo­je­ní za­jiš­ťu­je USB přijí­mač skla­do­va­tel­ný v tě­le my­ši. Na­pá­je­ní je reali­zo­va­né dvěma AA ba­te­rie­mi, kte­ré jsou sou­čás­tí ba­le­ní.

Evo Ad­van­ced La­ser Mou­se s 3 le­tou zá­ru­kou je k dis­po­zi­ci na tr­hu za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 1399 Kč s DPH v Čes­ké re­pub­li­ce a 49,99 euro s DPH na Slo­ven­sku.

Pro ví­ce in­for­ma­cí pro­sím nav­štiv­te www.Trust.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter