Dell uviedol novinky s dôrazom na odolnosť a dlhú životnosť

Do por­tfó­lia no­te­boo­kov Dell La­ti­tu­de a Op­tiP­lex pri­bud­li no­vé pro­duk­ty: od­ní­ma­teľ­ný no­te­book La­ti­tu­de 7000 2-v-1, no­te­boo­ky La­ti­tu­de 5000 a 3000, su­pe­ro­dol­ný no­te­book La­ti­tu­de 14 Rug­ged. Dell uvie­dol na trh aj mik­ro des­kto­py Op­tiP­lex 9020 a 3020.

Všet­ky pro­duk­ty La­ti­tu­de a Op­tiP­lex sú navr­hnu­té ako od­ol­né za­ria­de­nia s dl­hou ži­vot­nos­ťou.

Pred uve­de­ním na trh pre­chá­dza­jú zá­ťa­žo­vý­mi tes­ta­mi, ove­re­ním od­ol­nos­ti pán­tov a sú pod­ro­bo­va­né extrém­nym tep­lo­tám. Dell pou­ží­va pri vý­ro­be špe­ciál­ne ma­te­riá­ly - te­lo a za­dná časť LCD pa­ne­lov sú z hli­ní­ka, do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky sú pok­ry­té Cor­ning Go­ril­la Glass, kto­ré až de­sať­ná­sob­ne zvy­šu­je od­ol­nosť vo­či poš­kria­ba­niu. Sa­moz­rej­mos­ťou je mož­nosť vy­užiť v prí­pa­de prob­lé­mov zá­kaz­níc­ku pod­po­ru a servis Dell Pro­Sup­port.

„No­vin­ky kla­mú te­lom. Ho­ci vy­ze­ra­jú ako ten­ké a ľah­ké spot­reb­né za­ria­de­nia, pri­ná­ša­jú zá­kaz­ní­kom naj­vyš­šiu od­ol­nosť, bez­peč­nosť a mož­nosť sprá­vy, vo svo­jej trie­de," ho­vo­rí Petr Za­jí­ček, Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell.

Dell tiež pred­sta­vil nás­troj Dell KA­CE K1000 Express, kto­rý jed­no­du­cho spra­vu­je zá­ru­ky, ak­tua­li­zá­cie BIO­Su a ov­lá­da­čov na­prieč všet­ký­mi za­ria­de­nia­mi Dell, kto­ré sa v da­nej fir­me na­chá­dza­jú.

Pro­duk­ti­vi­ta a bez­peč­nosť pre­dov­šet­kým

No­vý no­te­book La­ti­tu­de 13 7000 je naj­za­bez­pe­če­nej­ším za­ria­de­ním v trie­de 2-v-1. Spá­ja v se­be ľah­kosť ultra­boo­ku a sklad­nosť tab­le­tu. Má 13,3" dis­plej a pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu s cer­ti­fi­ká­tom ISO. K to­mu­to pra­cov­né­mu no­te­boo­ku je k dis­po­zí­cii na mie­ru uši­té prís­lu­šen­stvo Dell Mo­bi­le Of­fi­ce: pre­nos­ný kuf­rík, puz­dro, uni­ver­zál­ny dong­le ko­nek­tor a hyb­rid­ný na­pá­ja­cí ká­bel.

No­te­book La­ti­tu­de 12 5000 Se­ries dopl­ní 14 a 15 pal­co­vé mo­de­ly mo­bil­ných a vý­kon­ných no­te­boo­kov. Ide o naj­viac za­bez­pe­če­ný biz­nis no­te­book v uh­la­de­nom di­zaj­ne a s te­lom o pä­ti­nu ten­ším, než iné mo­de­ly v tej­to trie­de. Ne­ro­bí mu prob­lém ani ce­lo­den­ná prá­ca mi­mo kan­ce­lá­rie bez na­pá­ja­nia.

Dell má ako je­di­ný z veľ­kých pre­daj­cov vo svo­jom por­tfó­liu aj po­čí­ta­če do extrém­nych pod­mie­nok. Naj­nov­ší prí­ras­tok do ra­du La­ti­tu­de Rug­ged, La­ti­tu­de Rug­ged 14, je prip­ra­ve­ný na pre­ži­tie a prá­cu v extrém­nych pra­cov­ných ale­bo kli­ma­tic­kých pod­mien­kach. Dá­ta v po­čí­ta­či sú chrá­ne­né pred pô­so­be­ním prí­rod­ných živ­lov. Pred extrém­ny­mi tep­lo­ta­mi chrá­ni sys­tém chla­de­nia Quad­Cool štvr­tej ge­ne­rá­cie. 14" dis­plej je dob­re či­ta­teľ­ný aj pri prá­ci von­ku a od­ol­ná do­ty­ko­vá vrstva je pris­pô­so­be­ná aj pre prá­cu s ru­ka­vi­ca­mi.

Op­tiP­lex Mic­ro: Prek­va­pu­jú­ca si­la

Pri prá­ci s po­čí­tač­mi vy­ža­du­jú za­mes­tnan­ci pre­dov­šet­kým dos­ta­toč­ný vý­kon. No­vé pra­cov­né sta­ni­ce Op­tiP­lex 9020 a 3020 Mic­ro sú sí­ce o dve tre­ti­ny men­šie ako do­te­raz naj­men­šie des­kto­py Dell, no v ma­lom ša­si sa na­chá­dza vý­kon veľ­kých po­čí­ta­čo­vých bra­tov. Op­tip­lex 9020 Mic­ro je ideál­ny naj­mä pre pod­ni­ky, pre kto­ré sú pr­vo­ra­dý­mi bez­peč­nosť a šet­re­nie pries­to­ru. Op­tip­lex 3020 Mic­ro oce­nia tí, kto­rí pot­re­bu­jú vý­kon na úrov­ni pod­ni­ko­vých za­ria­de­ní v kom­pak­tnom ba­le­ní.

Ce­ny a dos­tup­nosť

La­ti­tu­de 5000 Se­ries bu­de dos­tup­ný od kon­ca sep­tem­bra. La­ti­tu­de 13 7000 Se­ries 2-v-1 bu­de dos­tup­ný od po­lo­vi­ce ok­tób­ra. No­vé des­kto­py Op­tiP­lex 9020 Mic­ro a 3020 Mic­ro sú dos­tup­né na Slo­ven­sku už te­raz. O dos­tup­nos­ti ďal­ších za­ria­de­ní a kon­co­vých ce­nách pos­kyt­nú lo­kál­ny par­tne­ri spo­loč­nos­ti Dell.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter