Modernizácia školstva: Aké sú priority slovenských univerzít?

Slo­ven­ské uni­ver­zi­ty sú ot­vo­re­né zme­nám a ví­ta­jú no­vé IT mož­nos­ti, kto­ré urý­chlia a zjed­no­du­šia ich in­for­ma­ti­zá­ciu. Ako na di­gi­ta­li­zá­ciu ob­sa­hu, open da­ta, so­cia­li­zá­ciu štu­den­tov so ško­lou, ria­de­nie vzťa­hov aj pro­ce­sov, či vy­uži­tie mo­bil­ných a clou­do­vých slu­žieb, uká­za­la kon­fe­ren­cia Uni­ver­si­ty Day 2014. Pre zá­stup­cov uni­ver­zít ju zor­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN.

Mo­der­né rie­še­nia, ove­re­né biz­nis seg­men­tom, ma­jú veľ­ký po­ten­ciál i v sek­to­re škol­stva. Pres­ved­či­la sa o tom aj viac než stov­ka hos­tí kon­fe­ren­cie Uni­ver­si­ty Day 2014 - nie­len od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­zá­ciu na aka­de­mic­kej pô­de, ale aj rek­to­ri uni­ver­zít a zá­stup­co­via mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR. Stret­nu­tie sa ko­na­lo 18. sep­tem­bra v Jas­nej a dis­ku­to­va­lo sa na ňom o naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých tren­doch, ako aj ak­tuál­nych mož­nos­tiach a stra­té­giách škôl v rám­ci prip­ra­vo­va­ných vý­ziev a ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a ino­vá­cie.

Prá­ve dis­ku­sia o plá­noch v ob­las­ti fi­nan­co­va­nia, kto­rú vie­dol Sta­nis­lav Sip­ko,po­rad­ca mi­nis­tra pre ve­du a tech­ni­ku na MŠVVŠ SR, vy­vo­la­la ži­vé reak­cie pub­li­ka. Za­po­ji­li sa do nej pred­sta­vi­te­lia viac než 10 slo­ven­ských uni­ver­zít.

Tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti pred­sta­vi­li od­bor­ní­ci zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN. Ako uká­za­li reak­cie pub­li­ka, veľ­kou té­mou je napr. di­gi­ta­li­zá­cia vý­uč­bo­vé­ho ob­sa­hu. Vďa­ka mo­bil­nej ver­zii bu­de jed­no­duch­šie dos­tup­ný štu­den­tom, pri­ne­sie mož­nosť inter­ak­tív­nej prá­ce, zdie­ľa­nia, ko­men­to­va­nia, a tiež sil­nú so­ciál­nu vrstvu, čo je pre dneš­nú ge­ne­rá­ciu štu­den­tov ne­vyh­nut­nosť. Me­dzi vý­znam­né tren­dy pa­tria aj služ­by v clou­de.

Ako uvie­dol Ró­bert Šimek zo spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN: „Ško­ly ne­pot­re­bu­jú žiad­ny no­vý har­dvér, ak chcú lep­šie pra­co­vať s da­ta­bá­za­mi, či napr. aj big a fast dá­ta­mi. Úlo­hou clou­do­vej plat­for­my je „up­ra­tať" dá­ta do ta­kej for­my, aby sa da­li vy­uží­vať kla­sic­ké tech­no­ló­gie, kto­ré už ma­jú ško­ly k dis­po­zí­cii." Cloud je sil­ný nás­troj na ko­la­bo­rá­ciu - nie­len na vý­me­nu dát, ale aj ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi člen­mi vir­tuál­ne­ho tí­mu. Reál­ne vy­uži­tie pre ško­ly? Ap­li­ká­cia fy­zi­kál­nych mo­de­lov do so­ciál­nych ja­vov, pre­po­je­nie ma­te­ma­ti­ky a lin­gvis­ti­ky, eko­nó­mie a be­ha­vio­rál­ne­ho vý­sku­mu, vo fo­ren­zných ve­dách atď.

Sta­nis­lav Le­vár­sky z DA­TA­LA­Nu za­se prez­ra­dil, ako po­má­ha sé­man­ti­ka pri vý­me­ne in­for­má­cií me­dzi uni­ver­zi­ta­mi a praxou, a ako sa mô­že stať nás­tro­jom na zní­že­nie ne­za­mes­tna­nos­ti a lep­šie up­lat­ne­nie ab­sol­ven­tov v praxi.

Veľ­ký oh­las ma­la aj pre­zen­tá­cia mo­der­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá rea­gu­je na ži­vot­ný št­ýl dneš­ných štu­den­tov. Pod­ľa Ri­char­da Slá­de­ka z DA­TA­LA­Nu: „Štu­den­ti ma­jú dnes smar­tfó­ny stá­le so se­bou, všet­ko chcú vy­ba­viť cez mo­bil - ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek, a rov­na­ké sú aj ich oča­ká­va­nia, čo sa tý­ka ko­mu­ni­ká­cie so ško­lou." Pros­tred­níc­tvom di­zaj­no­vo at­rak­tív­nej, no in­tui­tív­nej, preh­ľad­nej, a ob­sa­ho­vo re­le­van­tnej ap­pky, kto­rú je mož­né jed­no­du­cho pris­pô­so­biť po­žia­dav­kám kon­krét­nej ško­ly, vy­ba­via štu­den­ti zá­pis na skúš­ku, vý­po­žič­ku z kniž­ni­ce, či napr. ob­jed­na­nie me­nu v škol­skej je­dál­ni.

Ako uká­zal pries­kum me­dzi účas­tník­mi kon­fe­ren­cie, prá­ve mo­bil­né služ­by a uni­ver­zi­ta v mo­bi­le­sú té­my, kto­ré me­dzi ni­mi naj­viac re­zo­nu­jú (67%). Za­ují­ma­jú ich tak prak­tic­ké otáz­ky, ako napr. no­vé mož­nos­ti WiFi a vy­so­ko­rý­chlos­tných sie­tí (49%), ako aj ví­zie a mož­nos­ti do bu­dúc­nos­ti v rám­ci ve­dy a vý­sku­mu, a pod­po­ry pro­jek­tov pros­tred­níc­tvom EÚ fon­dov (46%).

Pre vý­znam­né per­cen­to zá­stup­cov škôl však má veľ­ký vý­znam aj efek­tív­na­di­gi­ta­li­zá­cia vý­uč­bo­vé­ho ob­sa­hu (44%) a e-lear­ning(44%).

S prík­la­dom e-lear­nin­gu v praxi pred hos­tí kon­fe­ren­cie pred­stú­pil Doc. Ing. Jo­zef Ha­bá­nik, PhD., rek­tor Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Alexan­dra Dub­če­ka v Tren­čí­ne. Na tej­to uni­ver­zi­te sa for­mou e-lear­nin­gu vy­uču­je až 35 vy­bra­ných pred­me­tov, pri­čom ško­la s tou­to for­mou do­sa­hu­je vý­bor­né vý­sled­ky. Zoz­na­mom jed­noz­nač­ných prí­no­sov e-lear­nin­go­vej vý­uč­by pre štu­den­tov aj pe­da­gó­gov in­špi­ro­val pre­zen­tu­jú­ci aj os­tat­ných ko­le­gov.

Hos­ťom kon­fe­ren­cie pri­nie­slo stret­nu­tie ok­rem no­vých poz­nat­kov aj exklu­zív­nu po­nu­ku na koo­pe­rá­ciu aka­de­mic­ké­ho sek­to­ru so star­tu­pom Laun­cher, kto­rý pred­sta­vil napr. vy­uži­tie špe­ciál­nych dro­nov Ze­ro­Tech Hig­hO­ne. Prá­ve spo­lup­rá­ca s tech­no­lo­gic­ký­mi exper­tmi mô­že ško­lám pri­niesť v bu­dúc­nos­ti za­ují­ma­vú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du.

Par­tner­mi kon­fe­ren­cie Uni­ver­si­ty Day 2014 bo­li spo­loč­nos­ti IBM, EP­SON, Mic­ro­soft a Hi­ta­chi.

Viac in­for­má­cií, pre­zen­tá­cie spík­rov a fo­to­re­por­táž z po­du­ja­tia náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/uni­ver­si­ty­dayOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter